Persoonlijke vrijmoedigheid.

Ik reed naar de samenkomst en gewoontegetrouw vroeg ik God naar de dienst die ging komen, thema’s voor de voorbede of andere dingen die Hij mij vooraf wil laten weten. Ik stel die vragen voordat ik naar mijn werk ga, als ik naar een verjaardag ga en nog veel meer wanneer ik een onbekende situatie in stap. Dan voel ik die onzekerheid op borrelen, ik stel mijn vragen wel in de positieve zin, “Heer gebruik mij, wilt U…., wilt U,….”, maar…… Het klinkt heel goed, maar de laatste tijd blijft het steeds vaker stil wanneer ik mijn vooraf-vragen stel.
Daar zit ik dan met mijn onzekerheden en dat legt ook meteen mijn probleem bloot. De Heilige Geest fluistert “Ik zal het je te binnen brengen op het moment dat je het nodig hebt. Je hoeft niet alles van te voren te weten, Ik zal het je geven op de juiste tijd, op dat moment”.
Daar mag ik op vertrouwen: Hij zal het doen. Maar ik vind bijna elke komende situatie onzeker en ga erin met mijn hakken in het zand. Ik zet me schrap om te kunnen opvangen wat er misschien gaat komen. Eigenlijk stel ik mijn vragen aan God om Hem de kans te geven mij te waarschuwen voor de verborgen valkuilen, monsters en berenklemmen. Niet dat Hij dat doet, maar ik kan het toch proberen?!
En Hij gaat dat ook niet doen!
In Hem beweeg ik mij; Hij is rondom mij; Hij is mijn voorhoede en mijn achterhoede; Hij geeft mij Zijn wapenuitrusting; Hij vult mij met Zijn Geest; geeft mij gaven en talenten die ik mag inzetten…….Ik ben beschermt, voorbereid en bekwaam voor elke situatie die Hij op mijn pad plaatst, en als ik dan nog iets nodig heb dan geeft Hij mij dat. Het is onlogisch om te verwachten dat Hij vanuit mijn angstcultuur gaat roepen “pas op, daar is een rood stoplicht”, (wat ik al zie aankomen), terwijl Hij mij ogen heeft gegeven om dat stoplicht te zien en mij heeft geleerd op een goede manier op een rood stoplicht te reageren!
Hij is geen over bezorgde mamma die ons steeds bij het handje houdt en roept “pas op, kijk uit”, Hij is een Vader die vol vertrouwen zegt “Ga ervoor, je kan het en Ik ben erbij”.
Vrijmoedigheid is een keuze, stelde ik in mijn vorige blog en die keuze geld ook voor ons persoonlijke functioneren. Als ik God ga geloven, kan ik met volle vrijmoedigheid, mijn hakken uit het zand trekken en met 2 voeten tegelijk midden in de plas springen, om maar eens in de voorgaande beeldspraak te blijven. Maar de keus is aan mij.

Het Koninkrijk van God is nu.

Bij het Koninkrijk van God stel ik me een volmaakte hemelse situatie voor. Zijn Koninkrijk is de plek waar God regeert, Hij is daar de baas, Zijn regels, Zijn volmaaktheid. Daar is geen ziekte, geen leugens, geen angst, geen onrecht, geen…….vul maar in!
Dat is het Koninkrijk wat wij op aarde mogen brengen. God wil het doen door jou en mij heen.
Dat is geen toekomstmuziek. Jezus spreekt in de Bergrede over het Koninkrijk Gods (Matt.4:22) en over ons functioneren hier en nu.
In de zaligsprekingen heeft Hij het over zaken die wij nu hier op aarde ervaren, verdriet, onrecht, vervolging, en voor ieder die dit ervaart is het Koninkrijk Gods. Niet in de toekomst maar als een huidige dimensie om uit te leven. Om niet te zien wat voor ogen is, maar om te zoeken wat bij God is.
Het gebed wat Jezus ons leerde “Onze Vader die in de hemelen is- Uw Koninkrijk kome- gelijk in de hemel alzo op de aarde”, is niet voor de toekomst. “Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden”, Matt.7:7. Hoe kunnen we het “onze Vader” bidden en vervolgens niets verwachten?
Veel dingen die Jezus in de Bergrede zegt, zien we als basis leidraad om vanuit te leven: Je bent het zout der aarde, het licht der wereld, wees vriendelijk, heb je vijanden lief en bidt voor wie jou vervolgen, wees niet bezorgd, oordeelt niet, enz, enz.  Al deze zaken zijn de normen en waarden van het Koninkrijk Gods, wanneer je zo leeft breng je het Koninkrijk Gods op aarde.
Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God goed is. Jezus kon als mens niets uit zichzelf, maar Hij was vol van de heilige Geest, die werkte door Hem heen. Als mens was Hij aan ons gelijk, toch deed Hij wonderen, genas zieken, gaf volmaakt onderwijs, omdat God het door Hem heen deed middels de heilige Geest. Hij is ons voorbeeld en Hij bracht het Koninkrijk van God in deze wereld.
Waar wij naar uit zien is een wereldwijde omvang van dat Koninkrijk, maar dat maakt de oplichtende sterren van deze tijd nog niet van lagere orde. Een klompje goud is niet van mindere waarde, kwaliteit, zuiverheid en wenselijkheid, als de gouden straatten van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.
Door het Koninkrijk der hemelen hier en nu te verwachten, echt te verwachten, wordt een heel nieuw potentieel geopend. Koninkrijks mogelijkheden voor hier en nu. Hij is in staat om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Vrijmoedigheid is een keuze.

Gelukkig de vervolgden omwille van de gerechtigheid, want hun is het Koninkrijk der hemelen. Gelukkig ben je, wanneer mensen smadelijk over je spreken, je vervolgen, leugens en kwaad van je spreken om dat jij er vooruit komt dat je bij Jezus hoort. Verblijd je en verheug je, want je loon is groot in de hemel; want zo hebben ze ook de profeten voor jou vervolgd. Matt.5:10-12

In Nederland worden wij gelukkig nauwelijks vervolgd. In tegenstelling tot christenen die wonen in landen waar je vanuit de overheid gevangen kan worden gezet of ter dood gebracht kan worden om je geloof, kunnen wij zeggen ‘gelukkig wonen wij in een vrij land’. De Bijbel noemt vervolging een gelukkige situatie vanuit het licht van het koninkrijk Gods, maar ik denk dat we ons ook gelukkig mogen prijzen dat we vrij zijn. De vraag is echter wat wij met die vrijheid doen?
Moedigt het ons aan om in volle vrijheid anderen ons geloof te laten zien, zo nodig erover te spreken en in de volle vrijheid van de Heilige Geest te leven?
Wanneer je voor je geloof uit komt zullen er ook mensen zijn die er spottend over spreken. Of wanneer ze jou niet mogen zullen ze wijzen naar je gedrag en roepen: “is dat nou een christen?” Want zodra je ergens voor bent, hebben anderen ook de vrijheid om er tegen te zijn en dat kenbaar te maken. Toch wandelen veel christenen niet in die vrijheid om helemaal voor Christus te gaan.
Onze vervolging vindt veel meer plaats in geestelijke strijd in de vorm van angst voor afwijzing, angst om te falen, angst voor veroordeling, buiten gesloten worden of belachelijk gemaakt te worden. Het leidt tot krachteloze kinderen Gods die beperkt leven vanuit hun identiteit.
Vrijheid leidt niet noodzakelijkerwijs tot vrijmoedigheid.
Vrijmoedigheid is een keuze. Zoals christenen in de vervolgde landen voor de keuze staan om vrijmoedig voor Gods troon te komen en zich niet te laten intimideren door externe omstandigheden, zo hebben wij de keuze om vrijmoedig in ons geloof te wandelen en ons niet intern te laten intimideren door de stem van de boze.
De beste manier om al die angsten te overwinnen is door juist een tegenovergestelde beweging te maken .”boze elke keer als jij mij verteld dat het een slecht idee is om mijn geloof te laten zien, zal ik het juist des te meer laten zien, want als jij tegen bent is God voor mij”.
En als je bidt om jou strijd met je angsten aan te gaan, bidt dan ook eens voor de mensen die wonen in die landen waar hun leven in gevaar is om hun geloof. Neem eens een kijkje op de site van Open Doors. De ranglijst met 50 landen waar christenen worden vervolgt liegt er niet om en op hun site geven ze duidelijk aan hoe wij voor onze broes en zusters kunnen bidden.
https://www.opendoors.nl/bid/wekelijks-gebedsnieuws/gebedsnieuws/

De vredestichters

Gelukkig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden, Matt.5:9

In de aankondiging van de komende Messias in Jes.9 staat: een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jezus zelf is de grote Vredevorst, in Hem vinden wij vrede en door Hem kunnen wij vredestichters zijn.
Maar wanneer wij op Jezus willen lijken hebben we met deze tekst iets uit te puzzelen, want zelf zei Jezus: Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijand zijn.
De vraag is dus, waar is de vrede van de Vredevorst en waar kan die door zijn kinderen worden gesticht?
Nog te vaak jagen we vrede na in onze directe relaties, met de mensen om ons heen. Ruzie en onenigheid vreet aan ons. Als iemand tegen ons zegt “ik kan niet goed tegen ruzie, die sfeer wanneer mensen iets tegen elkaar hebben, daar ben ik gevoelig voor”. En terecht dat we daar gevoelig voor zijn, want Vredestichters zijn is onze identiteit. Maar dat onderdeel van onze identiteit mogen we op een juiste manier leren hanteren en ons niet in de war laten brengen door hetgeen voor ogen is.
Jezus heeft het Koninkrijk van God voor ogen, met Zijn zaligsprekingen. Zijn vrede is verankert in het Koninkrijk der hemelen. Zijn vrede woont in de harten van mensen in wiens hart Jezus mag wonen. Een vredestichter brengt andere mensen in contact met de Vredevorst en sticht een nieuw Koninkrijk van vrede in een ander. Maar voor ieder die Jezus niet aanneemt zal Hij de steen des aanstoots zijn.
Die steen des aanstoots in jou zal, direct of indirect, altijd frictie geven met hen die leven uit het koninkrijk van deze wereld. Het is niet onbegrijpelijk dat dit zichtbaar wordt in onze familierelaties. Daar moeten we ons niet door van de wijs laten brengen. Er is een vorm van ‘onvrede’ die we zullen moeten doorstaan, namelijk dat we op voet van oorlog leven met het rijk der duisternis. En zoals het Koninkrijk Gods openbaar wordt door jou heen, zo wordt ook het rijk der duisternis openbaar door mensen heen.
Als we die mensen mij God mogen brengen, Gods Koninkrijk aan hen mogen laten zien, Zijn licht laten schijnen en Zijn zoutende zout zijn, dan mogen we ons gelukkig noemen. Als we niet een aardse vrede als 1ste doel voor ogen stellen, maar een hemelse vrede daarbovenuit najagen, dan zijn we kinderen Gods.

Wij willen God zien

Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien, Matt.5:8

Toen ik voor het 1st een bril ging dragen viel elk vlekje of streepje op mijn brillenglas mij op. Ik was er niet aan gewend dat er iets voor mijn ogen zat. In de normale situatie, met goed zicht, hoort er niets iets aan je hoofd en voor je zicht te zijn. Zo is het koninkrijk Gods, dat wat vanuit hemels perspectief normaal is; een scherp zicht zonder vlekken, strepen of waas.
Maar naarmate ik aan mijn bril gewend raakte leerde ik ook door vuile glazen te zien. Je ogen “filteren” bepaalde vervuiling weg. Het lijkt een beetje op selectief horen, geluiden die normaal zijn zullen je niet opvallen, zo kan je ook selectief zien.
Het kan zelfs gebeuren dat ik zo druk ben met allerlei zaken dat ik me helemaal niet bewust ben van een enorme mistige waas over mijn bril, totdat ik hem onder de kraan houdt en het verschil ervaar.

Het Griekse woord katharos, hier vertaald met ‘rein’, betekend ‘puur, schoon, zonder vlekken’. In de geestelijke betekenis spreekt het van ‘onschuldig zijn, zonder zonde’.
Vanuit een aards perspectief zijn we erg gewend aan die stem in ons die ons voortdurend probeert te vertellen dat we niet oké zijn, dat we het beter hadden moeten doen, enz, enz. Negatieve stemmen vinden we zo normaal, dat we eraan voorbij lopen en soms vergeten die negativiteit te confronteren, er tegen op te staan en zeggen :”Dat is niet waar!”
Wanneer God dan tegen ons zegt :”Ik vind je geweldig, Ik vind het heerlijk om bij je te zijn, wat ben jij mooi, Ik hou van je”, dan kunnen we dat haast niet geloven. Met ons verstand weten we dat het zo is, want we hebben geleerd dat God liefde is, maar onze geestelijke oren en ogen zijn gewend aan de negatieve ruis.
En wanneer we erg naar binnen gericht zijn geraakt, beschouwen we die negatieve ruis emotioneel meer als de waarheid, dan wat God over ons zegt. Met andere woorden, de leugen in ons heeft grotere zeggingskracht als God die de hele aarde vervuld. We bewegen ons in Zijn liefde, Zijn volledig door Hem omringt, maar onze geestelijke blik is gewend aan vuile brillen glazen. Onze ogen zitten verstopt achter een bril en dan zien we inderdaad God maar zeer beperkt.
Heer help ons van de ruis af waar we aan gewend zijn en was onze brillenglazen schoon, want wij willen U zien, zoals U werkelijk bent; zonder waas, zonder zwarte vlekken of vervormingen, in Jezus naam.

God is goed, genadig en vol mededogen

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden, Matt.5:7

Dit zou een modelzin kunnen zijn ter representatie van christelijk vakjargon. Alleen christenen hebben het over werken van barmhartigheid en de gave van barmhartigheid.  Dus waar gaat dit nu precies over.
Het Griekse woord eleemones, wat wij vertalen met barmhartigheid, is afgeleid van het woord eleos, wat betekend: medelijden, bewogenheid, genadig handelen, mededogen hebben. Geparafraseerd zou er het volgende kunnen staan: Gelukkig ben je als je zacht, genadig en vol mededogen bent, want dan zal je zelf ook zo behandeld worden.
Daarmee wordt ook direct duidelijk waarom God zegt “Barmhartigheid wil Ik en geen offerande”, Matt.9:13 “want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaards”.
Gods hart gaat naar elk mens uit, Hij wil ze allemaal kennen, met ze praten en met hen de dag doorbrengen. Maar als wij ons hard en genadeloos opstellen en liefdeloos handelen, wie wil dan onze God leren kennen? Het is prachtig wanneer we ons geld of tijd of goederen geven voor het Koninkrijk Gods, maar wat voor nu heeft het wanneer wij Hem niet weerspiegelen in deze wereld?
Wat heeft het bijvoorbeeld voor zin wanneer we boodschappen halen voor de buurvrouw en vervolgens tegen een ander over haar roddelen? Als we geld aan onze kerk geven en de leiders bekritiseren in plaats voor ze te bidden en te zegenen?

Het is zo eenvoudig om materiële dingen te geven, maar in onze houding en handelen gesloten, kritisch en afwerend te zijn. God wil niet dat we gelimiteerd onze liefde geven. Hij wil niet dat we alleen maar aardig zijn voor de mensen die wij aardig vinden of voor mensen in wie wij geen fouten zien. Mensen die het verdienen om aardig behandeld te worden. Hij wil juist dat we mensen die het helemaal niet verdienen aardig behandelen. Wij zijn namelijk niet gelimiteerd in onze vriendelijkheid. Het is de boze die ons wijs maakt dat het toch wel heel redelijk is dat wij emotioneel onze grenzen hebben, dat het gerechtvaardigd is om op een bepaald moment ons geduld ( lees onze genade en mededogen) verliezen. Maar dat is niet Gods boodschap. Hij is ongelimiteerd, vol van barmhartigheid. Als je daaraan te kort komt, kom koopt zonder geld en eet (Jes.55:1) ontvang van God watje nodig hebt. Leg je irritatie, je oordelen en je aanstoot op het altaar, laat je door Hem schoonwassen en vullen. Weerspiegel Hem en maak vele vrienden voor God. Breng je vrienden bij God, een groter kado kan je Hem niet geven.
Gebed: Heer het spijt me dat ik soms zo dubbel en gespleten handel, vergeef me alstublieft. Maak mij vol van U, doe mij op U lijken, zodat anderen kunnen zien hoe goed en lief U bent.

 

Echte gerechtigheid

Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, Matt.5:6

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan slecht tegen onrecht. Wanneer iemand mij echt duidelijk onrechtvaardig behandelt ontstaat er een soort ontsteltenis in de zin van : “zoiets doe je toch niet. Dit kan toch niet. Doet die persoon dat nu echt en zet ie zijn acties gewoon door, zonder te verblikken of verblozen?” Ik snap het gewoon niet.
Tot het moment dat mijn hoofd deze realiteit heeft geaccepteerd en dan moet ik kiezen. Ga ik terug slaan, bijten, confronteren, over me heen laten lopen, mijn recht halen?  Wat kan ik doen?
En soms kan je niets anders doen als het slikken. Deze wereld is niet rechtvaardig, zelfs onze rechtspraak brengt lang niet altijd gerechtigheid, soms is er niemand die ons kan helpen of de situatie kan veranderen. En dat brengt ons tot een 2de keuze moment.
Ga ik vasthouden aan mijn eis, mijn claim op gerechtigheid en hameren op het onrecht wat mij is aangedaan? “Ik heb gelijk! Hoor hoeveel ongelijk die andere partij heeft”. En hoeveel gelijk we ook mogen hebben, als we op deze manier met het aangedane onrecht omgaan, zal het ons veranderen in bittere mensen die wantrouwig tegenover anderen mensen staan. Het maakt ons tot personen die wij niet willen zijn. Dus waarom zou je het niet in Gods handen leggen?
Ga naar de hemelse rechtbank, naar de Allerhoogste Rechter van hemel en aard, die een volledig rechtvaardig oordeel velt, en alle ‘ins-en outs’ kent. Leg je zaak bij Hem neer.
Ik heb ooit in een zeer onrechtvaardige zaak ongeveer als volgt op papier gezet, bijna op de manier waarop je bij een aardse rechtbank een zaak indient: De beschrijving van mijn zaak; de schade die er is toegebracht en het recht wat ik zou willen zien.
Daarna heb ik het in vertrouwen bij God achter gelaten, los gelaten, in het vaste geloof dat mijn God een zeer rechtvaardige Rechter is. De hele Bijbel spreekt ervan. Hij zal mij niet in de kou laten staan. Ik kan wachten want ik weet dat mijn recht komen zal en ik weet dat Zijn oordeel rechtvaardig zal zijn.
De laatste stap is genezing van mijn emoties en daar heb ik alle vertrouwen in. Mijn God is de Geneesheer die mij geneest. Hij maakt alle dingen nieuw, zo ook mijn ‘emotionele vat’. Hij maakt mij vol met blijdschap en Zijn vrede, ik zal niet met wantrouwen en angst om mij heen zien.

Het land dat God je geven zal

Zalig de zachtmoedige, want zij zullen het land beërven, Matt.5:5

Het verrast me steeds weer, hoe graag God ons de aarde wil geven. Die wens is er al vanaf de 1ste dag en wordt hier door Jezus nog eens benadrukt.
In Genesis staat beschreven hoe God de hof maakt en die geeft Hij aan Adam en Eva. Binnen de grenzen van de hof zijn zij gezegend. Er was de boom des levens, water, voedsel, dieren en planten in overvloed. Dit is de modeltuin, de perfecte situatie zoals God de aarde wil. Deze modeltuin mag Adam bewerken en bewaren (2:15), het is hun tot eigendom gegeven.
God had in 1x de hele aarde zo kunnen scheppen, maar Hij koos ervoor om dat door de mens heen te doen en Hij gaf ze de opdracht in Ge.1:28 ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervuld de aarde en onderwerpt haar’. Het is de bedoeling dat de mens zijn van God gegeven autoriteit gebruikt, om er leven in te spreken, om erover te regeren en Gods Koninkrijk erin te doen komen.
Die aarde is het samenwerkingsproces van God met de mens. God wil het aan de mensen geven en samen met God kan de mens het tot zijn bezit verwerven. Dit patroon zie je door het hele O.T heen.
Zodra God Abram roept, beloofd Hij hem ook  Gen.12:1 “Ga uit uw land – naar het land dat Ik u wijzen zal”. En Hij herhaald het aan Jakob Gen.28:13 “het land waar je op ligt zal Ik aan u en uw nageslacht geven”. Als God het volk Israël uit Egypte haalt, doet Hij dat om ze te brengen in het land wat Hij hun geven wil. En wanneer ze er al wonen zegt God in de Ps.2:8 “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit”.
Het houdt niet op bij de landsgrenzen van Israël, nog steeds wil God de hele aarde maken tot het Koninkrijk Gods. De aarde hoort niet vol te zijn van oorlogen, hongersnoden, ziekten en onvruchtbaarheid. Gods volk behoort overvloedig te regeren in God autoriteit om de aarde te vervullen, te onderwerpen en door Gods Geest het Zijn Koninkrijk te maken. Wij, jij en ik, zijn Gods oplossing.
Om dat te kunnen doen hebben we bepaalde eigenschappen nodig en zachtmoedigheid is er daar 1 van. “Wie de Here verwachten zullen het land beërven”, zegt Ps.37:9. “De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer”, Ps.37:29.

Op dit moment klinkt er over Europa de roep “Europe shall be saved” door mensen die hebben begrepen wat God wil met deze aarde. Vruchtbaar en talrijk behoren wij te zijn, om de aarde  te maken “zoals in de hemel, zo ook op aarde”.
Ik wil je uitdagen hier met God over te praten. Laat Hem jou gedachten daarover vormen en je visie geven, want het is niet uitgesloten dat God zegt “jij bent 1 van mijn zachtmoedige die naar Mij uit ziet. Kom Ik ga je brengen in het land dat Ik je geven zal…….”
http://esbs.org/
https://www.facebook.com/EuropeShallBeSaved/

Wees blij als je verdrietig bent?

Zalig de treuren, want zij zullen vertroost worden, Matt.5:6

Bij deze 2de zin van de zaligsprekingen wordt nog duidelijker vanuit welk perspectief Jezus spreekt en tegen welke mensen.
Wie op aarde kan nu zeggen dat je gelukkig bent als je vol verdriet zit? Als je verdriet hebt kan je toch niet gelukkig zijn?
Maar hier heeft zich een grote menigte mensen verzameld die het Koninkrijk van God niet kent, die God niet als hun Vader hebben. Wanneer zij gelukkig zouden zijn met hun aardse bestaan, waarvoor zouden ze dan het Koninkrijk Gods moeten zoeken? Dan hebben ze geen reden om God te zoeken want ze vinden het prima wat de boze die op de aarde geworpen is, hen ten deel doet vallen.
De 2de betekenis van het Griekse woord “pentheo” is ‘je schuldig voelen’. Wie zich schuldig voelt heeft bessef van zonde. Dat is een zeer gelukkige situatie, want dan is God niet ver weg.
Mensen die zich schuldig voelen zullen in God hun redding vinden. Ze zullen getroost worden met de komst van het Koninkrijk der hemelen in hun leven. Hier is Jezus voor gekomen zoals Jesaja heeft geprofeteerd in 61:1 De Geest des Heren is op mij , omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebroken van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis.
In het zinsdeel ‘zij zullen vertroost worden’, komt nog duidelijker naar voren waarom die 2de betekenis ‘je schuldig voelen’ hier van toepassing is. Het Griekse woord parakaléō, wat vertroosten betekend, stamt af van het woord “paráklētos”, wat advocaat betekend. Dat is de rol van Jezus Christus voor de troon van de Vader. Waar de boze voor God staat om ieder aan te klagen, treedt Jezus voor ons naar voren om ons vrij te pleiten.
Al lijken de woorden van de aanklager nog zo logisch en volkome terecht, jou advocaat voor je op om te verklaren dat er al voor die schuld is betaald. Je hebt geen boete af te betalen, het bloed van Jezus Christus is genoeg voor elke schuld.
Treuren in en over het koninkrijk van deze wereld, brengt des te meer met zich mee dat je je des te meer kan verheugen over het Koninkrijk van God. Gelukkig ben je als je daarin je troost vindt.

 

Wie het Koninkrijk Gods wil zien….

“Zalig de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk Gods”, Matt.5:3

Het woordje “zalig”, makarios in het Grieks, kan vertaald worden met “gelukkig, gezegend, gefortuneerd”. Maar wat moet je daar eigenlijk voor doen om dat te zijn en het Koninkrijk van God tot je eigendom te mogen rekenen? Wat betekend dat, ‘arm zijn van geest’?

Om daar een idee van te krijgen, is het van belang om te onderzoeken wat er verstaan wordt onder ‘geest’.
In de Bijbel wordt de menselijke geest in verband gebracht met “leven en dood’. B.V “Abraham gaf de geest en stierf”, Gen.25:8. De ‘pneuma’ verliet hem, of de ‘nismat hayim’, ‘de adem van leven’, die God in de mens geblazen heeft (Gen.2:7) was niet meer in Abraham’s vlees. Die geest keert terug naar God, die hem geschonken heeft (Pred.12:7). God is de oorspronkelijke eigenaar en gever van jou geest in je binnenste.
`Wij hebben geen geest van de wereld ontvangen, maar een Geest uit God`, 1 Cor.2:12.  Die Geest is vol van de dingen van God: licht, leven, waarheid, liefde, barmhartigheid en trouw. Het is niet de bedoeling dat we arm zijn van die Geest, want juist daaruit bestaat het Koninkrijk Gods (Rom.14:17-18)

Er zijn verschillende dingen die deze levensgeest kunnen aantasten.
In Ps.143:7 roept de schrijver het uit naar God: “antwoord mij toch snel want mijn geest bezwijkt”. Hartenleed tast onze zin om te leven aan, “door hartenleed wordt de geest wordt verslagen, Spr.15:13. De moeite en het lijden van de wereld kan onze geest alle reden ontnemen om te willen leven. Wie zich in beslag laat nemen door alle ellende wordt erdoor verslagen. Van mensen die aan een depressie lijden hoor je ook vaak dat ze het nieuws niet meer willen volgen want het is vol verschrikkelijke boodschappen.
De Bijbel brengt ook ‘waarheid’ met de geest in verband., kijk maar in Ps.32 “welzalig de mens in wiens geest geen bedrog is”. Leugens en bedrog zijn rovers van onze blijdschap en ondermijnen onze zin om echt te leven. De ‘vader der leugens’ (satan) zal je immers proberen te vertellen dat het allemaal geen zin heeft.

Wanneer de mens geen zin meer heeft in dit leven, is God bij machte om hem opnieuw enthousiast te maken. Ez.11:19 zegt dat God ons een nieuwe geest wil geven. En :“Zie, Ik breng geest in u en je zal herleven”, Ez.37:5.
Wie dus arm is aan zaken die de geest aantasten en vol van de Geest die God geeft, zal veel van het koninkrijk Gods zien.
Vertrouw op Gods antwoorden, in tijden van nood. Maak je niet bezorgt, maar ken Gods grootheid. Jaag waarheid na en laat je niet in met geesten die niet van God zijn, want daar is geen licht en leven in.