Chronologisch lezen: de finale

d85d311b5a535c716b57a8ed42f69444
bron: safeguardyoursoul.com

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

358 1 Tim. 4; 5; 6
359 Tit. 1; 2; 3
360 2 Tim. 1; 2; 3; 4
361 Openb. 1; 2 ; 3; 4
362 Openb. 5; 6; 7; 8
363 Openb. 9; 10; 11; 12
364 Openb. 13; 14; 15; 16; 17; 18
365 Openb. 19; 20; 21; 22
Openb.22:20 Hij die deze dingen getuigt zegt:Ja, Ik kom spoedig.

2017

684f73a57c0eec370c8d8e6b3f8bebd9Voordat Jezus naar Jeruzalem ging om te sterven zei Hij tegen zijn discipelen Luc.18:31 “al wat de profeten geschreven hebben zal aan de Zoon des mensen volbracht worden”. Maar toen het gebeurde waren de discipelen in hoogste verwarring. Hetgeen wat ze in de realiteit zagen gebeuren, kwam niet overeen met de wijze waarop zij de profeten hadden gelezen.
Dezelfde discussie lees je terug bij de Emmaüsgangers op de 3de dag na Jezus’ sterven, in Luc.24:18 “wij leefde echter in de hoop, dat Hij het was die Israël verlossen zou”, en dat was precies wat er gebeurde, maar geheel anders als gedacht.
God heeft alles in Zijn woord door de profeten vooraf al kenbaar gemaakt, zowel zijn eerste komst als kind en Zijn 2de komst als Koning. Maar wanneer die dingen gebeuren kunnen onze eigen interpretaties ons stevig in de weg staan.
Het is belangrijk om kennis te hebben van de profetieën die over zijn geschreven over onze toekomst, want Jezus wees de discipelen op hetgeen geschreven was. Hij leerde de Emmaüsgangers aan de hand van de profetieën, maar die woorden komen pas tot leven wanneer de Heilige Geest ons verstand opent om het te zien.
Het is onze uitdaging om de interpretaties van die woorden, niet zo stevig te omhelzen dat het ons zicht belemmert. Hou de woorden en de uitleg in een open hand, zodat Gods licht erover kan schijnen.
Zo wil God ook spreken over 2017, want Hij vindt het heerlijk om met ons in gesprek te zijn en ons mee te nemen. Tegelijkertijd mogen we ons realiseren dat de realiteit zo mogelijk nog groter is en boven onze verwachting uit gaat, want we hebben een grote God.
Gebed: Heer dank U wel voor alles wat U dit jaar heeft gedaan. En Heilige Geest open ons verstand om het komende jaar te kunnen begrijpen.

Het gaat niet om ons, maar over ons.

8c2e2e0d414853fa258554eeabf51b36
bron: petitcabinetdecuriosites.tumblr.com

Matt.13:17 Velen profeten en rechtvaardigen hebben begeert te zien wat jullie zien en zij hebben het niet gezien; en te horen wat jullie horen en zij hebben niet gehoord.

Jesaja profeteerde 742-740 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Zijn profetieën waren “spot-on”, maar zelf heeft hij nooit geheel kunnen controleren hoe accuraat zijn vooruitblik was.
Johannes schreef een heel profetisch boek over de komst van de komende Koning, maar bij zijn leven heeft hij er niets van zien gebeuren. Hij was overweldigt door wat hij zag, het vervulde zijn gehele wezen, zijn overtuigingen en zijn verwachtingen. Johannes verwachtte dat dit alles op korte termijn plaats zou vinden en hij stierf.
Globaal menen we profetieën te kunnen toetsen aan het feit of ze uitkomen of niet, maar onze klok loopt niet gelijk aan de hemelse. Tijd is maar een relatief toetsingsmiddel. Wij geloven dat Johannes echt heeft geprofeteerd, maar hoe zouden zijn woorden zijn opgevat in de tijd waarin hij leefde? Niemand heeft de vervulling ervan gezien, inclusief Johannes zelf.
Heb je er wel eens bij stil gestaan wat dit betekend voor mensen die profeteren en wat dat ons verteld?
Het draait niet om ons mensen! Het gaat er niet om of we gelijk hebben of dat we de plank mis slaan. Het gaat niet om de mensen die spreken of om de mensen die daar een oordeel over hebben.
Het draait om God, het is Zijn plan.
En Hij oordeelt naar waarheid, een rechtvaardig oordeel. Alleen God weet of we goed hebben geluisterd of goed hebben gesproken. Hij weet of we nog ruis op de lijn hebben, die Hij in Zijn liefde wil wegnemen.
Gebed: Heer heilig ons, geef ons een zuiver oog en een zuiver oor.

Ere zij God in de hoge.

4f3cd37f5ecba8ea78c6ab52b9242b9f“Zie dit is onze God, zie Zijn grootheid en Zijn glorie en vier feest voor Hem met heel je hart en al je kracht”.
In verschillende oosterse culturen wordt een verhaal niet verteld als een doorgaande lijn, op volgorde van tijd, lineair.  Veel vaker wordt het verhaal verteld per onderwerp. Deze verhaaltrant beschrijft een cirkel en komt na die uiteenzetting weer terug bij het begin punt om het daar weer op te pakken. In openbaringen komt dit duidelijk naar voren, die cilindrische vorm. Wanneer je de teksten die spreken van de glorie van de komende Koning, die onder de verschillende kopjes wordt aangehaald, bij elkaar zet geeft het een prachtig beeld, kijk maar:

Openb.1:5 Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed,
1:6.Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden!
1:8 Ik ben de Alfa en Omega, die is en die was en die komt, de Almachtige.
1:13-16 te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
1:17-18 Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
2:1 Hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. 2:8 de 1ste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden, 2:12 die het 2-snijdende scherpe zwaard heeft 2:18 de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en Zijn voeten zijn als koper brons 3:1 Hij die de 7 sterren heeft 3:7 de Heilige, de Waarachtige, die de sleutels Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij die sluit en niemand opent 3:14 de Amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods.
4:3 Die op de troon zat, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.
4:11 U, onze Here en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want U hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen.
5:9 U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.
5:12 Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
5:13 Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
7:12 Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
7:17 het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Bedenk eens wat deze verschillende openbaringen van Jezus betekenen voor jou persoonlijke leven.
Wat werkt het bijvoorbeeld in jou leven uit dat Hij de Alfa en Omega is? Dat Hij een 2-snijdend zwaard hanteert? En dat Hij jou voert aan waterbronnen des levens…..

 

Chronologisch lezen week 52

d72bfeb0d3e377b6e3bbf1e51c5767e2In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

351 2 Petr. 1; 2; 3
352 Hand. 26; 27; 28
353 Ef. 1; 2; 3
354 Ef.4; 5; 6
355 Kol. 1; 2; 3; 4
356 Fil.1; 2; 3; 4
357 1 Tim. 1; 2; 3
2 Petr.2:3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons met alles wat tot leven en tot Godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht;
Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, zodat je daardoor deel zal
hebben aan de goddelijke natuur.

kerstvoorbereidingen.

0c800f9cada6ad2800d29142ee6ee469Bij de geboorte van Jezus in Bethlehem kwam een engel de herders aankondigen: Heden is de Heiland geboren, Christus de Here, en een grote hemelse legermacht loofde God: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, bij de mensen welbehagen”, (luc.2:10-14).
Bij de komst van Jezus als de Koning, zijn opnieuw vele engelen betrokken. In Openb.4, 5, en 7 staat vol lofprijs en aanbidding aan God en het Lam. 19:6 “Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige heeft het koningschap aanvaard”.
De engel die dit alles aan Johannes zegt is zo groot en indrukwekkend dat Johannes voor hem wil buigen, maar de engel is daar niet om aanbeden te worden. Hij zegt “aanbid God”. God, onze Vader komt de ereplaats toe in ons hart, niets en niemand anders, engelen niet, openbaringen niet, indrukwekkende gebeurtenissen niet.
Het is aan ons om te besluiten niets en niemand groter te achten dan God.
De mooiste voorbereiding die we kunnen doen voor kerstfeest en de komende Koning, is alles wat we groter en machtiger als God hebben gemaakt, naar beneden halen en Hem tronen in ons hart.
Ik wil niet onder de indruk zijn van wereldgebeurtenissen, maar van de God die deze gebeurtenissen in Zijn hand houdt en bestuurd. Ik wil me niet focussen op de gruwelen van terroristen, maar op mijn God die alleen maar Goed is, want al deze dingen zullen op een einde lopen.
En hoe druk de voorbereidingen voor de kerstdagen ook mogen zijn, wanneer we Hem tronen boven alles dan zal Zijn vrede die alle verstand te boven gaat, er een onbetaalbaar feest van maken.

Een kijkje in de hemel

25617aa3c33553c3664a5b58ee9d9a18Openb.4:9 wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: U, onze Here en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
5:8 toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.
11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

Dit is een kijkje in de hemel.
In deze teksten staan de 24 oudsten centraal, wie zijn zij?
Het woord ‘oudsten’ doet denken aan functiebekleders in de gemeente Gods, maar ik ben van mening dat het hier niet om mensen gaat maar om engelenvorsten, om de volgende redenen.
In het vorige stuk noemde ik al Michael die de schare ter zijde staat. Hij wordt ook 1 van de voornaamste der vorsten genoemd. God is de Here der Heerschare en in deze interpretatie zijn de 24 oudsten Gods Heerschare, waaronder Michael 1 van hen is.
Maar er zijn meer argumenten als deze indirecte afleiding, kijk naar de plaats en functie die deze oudsten hebben. Ze aanbidden God tezamen met de 4 dieren en hun positie is voor 10.000 tallen en 10.000 tallen van engelen.
Daarnaast brengen ze de gebeden der heiligen, het reukwerk, voor Gods troon. In het O.T worden het ochtend-, en avondgebed reukwerk voor God genoemd (Ps.141:2). De 24 oudsten brengen het reukwerk voor de mensen die het Lam heeft gekocht uit elke taal en natie. Deze mensen heeft Hij gemaakt tot een koninkrijk, priesters die als koningen zullen heersen op de aarde (4:10).
De mensen hebben een andere rol als de 24 oudsten. Het is aan de mensen gegeven om de schalen met reukwerk te vullen. Laten onze gebeden, aanbidding en lofprijs, lieflijk en welgevallig voor Zijn aangezicht.

Een schare uit de grote verdrukking.

e5b66cbf5fcef4097359a28c7e4af987Openb.7:9 een grote schare, uit alle volk, stammen, natiën en talen; met witte gewaden en palmtakken. 7:13 “Wie zijn deze, die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? – Mijn heer, u weet het. En hij zei tegen mij: deze zijn gekomen uit de grote verdrukking”. Dan.12:1 “te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk ter zijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volkeren bestaan, tot op die tijd toe”.

In het O.T richt Daniel zich geheel tot het volk Israël, aan dit volk heeft God zich verbonden. Maar de genade van Jezus Christus heeft een shift teweeg gebracht. Johannes zegt dat de mensen die hij in verband brengt met de grote verdrukking komen uit alle volk. Jahweh is door Christus God van alle stam, natie en taal.
Velen hebben zich erop geworpen of dit nu betekend dat wij ‘De grote verdrukking’ nu geheel, gedeeltelijk of helemaal niet hoeven mee te maken. Hoewel die laatste aanname met het oog op de aangehaalde tekst niet voor de hand liggend is, en elke theorie heeft zijn eigen onderbouwingen. Menselijkerwijs zullen er, op het moment wanneer deze profetie uitkomt, mensen zijn die denken “Aha! Ik wist het!, want tekst die en die zegt….”.  Die toewijding is mooi, het is altijd heerlijk om er achter te komen dat je Gods stem goed hebt verstaan. Daar mogen we ons te allen tijde naar uitstrekken, voor elke situatie of dit nu het zoeken van persoonlijke leiding is of wereld events.
Voor wie hierover geen sterk onderbouwde theorie heeft verandert er niets. Het is Gods plan, die “ja en amen” is en Hij met Zijn grote veilige handen volbrengt.
Maar in die verdrukking beloofd God bijstand van Michaël, “één der voornaamste vorsten”(Dan.10:13) die vastberaden ter zijde staat (Dan.10:21). Door Gods bescherming zal er een grote schare zijn. Openb.7:16 en zij zullen niet meer hongeren of dorsten- het Lam zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens.

Gemaakt voor overwinning

d85d311b5a535c716b57a8ed42f69444-1
bron: safeguardyoursoul.com

“Wie overwint…”, Openb.2:11; 2:17; 2:26; 3:5; 3:12; 3:21.

Wie meent dat de externe factoren die de eindtijd kenmerken (de oorlogen, hongersnoden, natuurrampen en al het lijden) DE dingen zijn die overwonnen moeten worden en dat ze werken als een ‘set-up’ voor mogelijke mislukking, heeft het mis. Het is precies omgekeerd.
Bij elke gemeente waar God tegen spreekt in Openbaringen, geeft God erkenning voor hun omstandigheden. 2:2 “Ik weet van uw werken, inspanningen en volharding. 2:9 Ik weet van uw verdrukking en armoe. 2:13 Ik weet waar je woont, daar waar de troon des satans is”.  God gaat niet aan voorbij aan de situaties. Waar God de gemeentes op aanspreekt is niet het veranderen en overwinnen van de omstandigheden waarin ze verkeren, maar zaken die ze zelf in eigen hand hebben.
Het gevecht is echter niet de grote boze buitenwereld, kijk maar.
2:4 Het gevecht gaat onder andere om het bewaren van de 1ste liefde. God zegt bijvoorbeeld tegen de Efeziërs “2:6-het is mooi dat jullie een overtuiging hebben en tegen de werken van de Nicolaïten zijn,2:5-maar Ik wil jullie dicht aan Mijn hart! Het is mooi, gemeente Smyrna, dat jullie wereldse rijkdommen hebben, maar Ik wil dat jullie rijk zijn in het Koninkrijk Gods, 2:10- en wees niet bang. Ik snap het, Pergamun-familie dat jullie in het hart van het kwaad wonen,2:14- maar sluit er geen compromissen mee. 2:20-Laat het kwaad niet rondgaan in jullie midden, Thyatira. 3:1-Ik wil een echt Levende gemeente,  Sardes: Wees wakker. 3:11- Hou vast, Filadelfia, laat niemand roven wat je hebt”.
Dit zijn de overwinning die te behalen zijn. Staan blijven in God, zuiver en heilig. Het gaat om een overvloedig leven, dicht bij God, vol van Zijn liefde, rijk in Hem.
“Weet dan dat jullie een wolk van getuigen rondom jullie hebben (Hebr.12:1) die jullie allemaal toejuichen; dat de Geest voor jullie bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom.8:26). Kom en behaal die overwinning, want je staat niet in een onmogelijke positie. Je bent niet in een set-up voor mogelijk falen, maar uitgerust om te overwinnen”.
Hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is, met Hem zijn wij meer dan overwinnaars. “We are whired for victory”.

Chronologisch lezen week 51

f022f4444ece1a25da7ddae030b20effIn één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

344 Rom. 7; 8; 9
345 Rom. 10; 11; 12
346 Rom. 13; 14; 15; 16
347 Hand. 20:13-38; 21; 22
348 Hand. 23; 24; 25 (jr 58-60)
349 1 Petr. 1; 2 (jr 60)
350 1 Petr. 3; 4; 5
1 Petr.2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie
een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis
heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht.