Ere zij God in de hoge.

4f3cd37f5ecba8ea78c6ab52b9242b9f“Zie dit is onze God, zie Zijn grootheid en Zijn glorie en vier feest voor Hem met heel je hart en al je kracht”.
In verschillende oosterse culturen wordt een verhaal niet verteld als een doorgaande lijn, op volgorde van tijd, lineair.  Veel vaker wordt het verhaal verteld per onderwerp. Deze verhaaltrant beschrijft een cirkel en komt na die uiteenzetting weer terug bij het begin punt om het daar weer op te pakken. In openbaringen komt dit duidelijk naar voren, die cilindrische vorm. Wanneer je de teksten die spreken van de glorie van de komende Koning, die onder de verschillende kopjes wordt aangehaald, bij elkaar zet geeft het een prachtig beeld, kijk maar:

Openb.1:5 Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed,
1:6.Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden!
1:8 Ik ben de Alfa en Omega, die is en die was en die komt, de Almachtige.
1:13-16 te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
1:17-18 Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
2:1 Hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. 2:8 de 1ste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden, 2:12 die het 2-snijdende scherpe zwaard heeft 2:18 de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en Zijn voeten zijn als koper brons 3:1 Hij die de 7 sterren heeft 3:7 de Heilige, de Waarachtige, die de sleutels Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij die sluit en niemand opent 3:14 de Amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods.
4:3 Die op de troon zat, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.
4:11 U, onze Here en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want U hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen.
5:9 U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.
5:12 Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
5:13 Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
7:12 Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
7:17 het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Bedenk eens wat deze verschillende openbaringen van Jezus betekenen voor jou persoonlijke leven.
Wat werkt het bijvoorbeeld in jou leven uit dat Hij de Alfa en Omega is? Dat Hij een 2-snijdend zwaard hanteert? En dat Hij jou voert aan waterbronnen des levens…..

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s