Eerste zondag van de advent

Er was een mens door God gezonden wiens naam was Johannes (Joh.1:6)

9aded09c20ef51d4159c23b0fd7cc78f
Mary, Jesus and John the Baptist by Abbott Handerson Thayer, American artist, naturalist and teacher, 1849-1921.

Laat me je voorstellen aan Johannes de Doper, want niets is gewoon aan Johannes.
* Van de engel Gabriel, die slechts twee keer in de Bijbel met naam genoemd wordt en altijd in relatie tot toekomstig heil, ontvangt hij de naam Johannes. Dit is de Griekse vertaling van een Hebreeuwse naam en betekend “de Heere is genadig”.
*Zijn vader was een priester en zijn moeder stamde af uit het geslacht van Aaron met wie het levitische priesterschap zijn aanvang nam. Het had logisch geweest wanneer Johannes zijn vader was opgevolgd en dienst zou gaan doen in de tempel, dat was normaal in die tijd. In plaats daarvan profeteerde hij in de woestijn van Judea (Matt.3:2)
*Elisabeth, zijn moeder was onvruchtbaar en ze waren oud geworden.  Geen leeftijd waarop het medische mogelijk was om een kind te krijgen, maar toch werd ze zwanger.
*De profeten profeteerden over de komst van Johannes. Jes.40:3; mal.3:1.
*Na de aankondiging van zijn geboorte, kan zijn vader kan het maar niet geloven en om die reden mag hij, kan hij, niet praten tot aan de geboorte van het kind.
*De Engel kondigt aan dat Johannes van de moederschoot af gevuld zal zijn met de heilige Geest. In het oude testament rust de Geest op koningen en priesters, maar slechts voor een bepaalde tijd.
*De engel van de Heer profeteerde tegen Zacharias dat Johannes “voor Zijn aangezicht zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een wel toegerust volk te bereiden” (Lucas 1:17).
*De Here Jezus zei van Johannes, “en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou” (Matteüs 11:14) Dit is een bijna spreekwoordelijke kracht.  Elisa was al blij als hij twee delen daarvan kreeg ( 2 kon.2:9) Elia die bad dat het meel in de pot en de olie in de kruik nooit op zou raken; die doden deed opstaan en stand hield tegenover 450 baalpriesters….
De geest en de kracht van Elia komen nergens zó sterk naar voren als op de berg Karmel. Daar stond hij als een eenling tegenover honderden profeten van Baäl, ja, tegenover het hele volk dat onder de leiding van de goddeloze Achab van de Heere was afgeweken. Elia roept het volk op tot een duidelijke en radicale keuze: “Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!” (1 Koningen 18:21). Zijn streven was om het volk terug te brengen tot God.
*Zoals Deze Elia, trekt Johannes een kamelenharen kleed aan. Hij trekt de woestijn in, eet sprinkhanen en drinkt geen druppel ( alcohol, wel te verstaan).
*Zijn taak staat al vast bij de bevruchting.  Hij zal velen bekeren en het volk toerusten en klaar maken voor de komst van de Verlosser.
*De prediking van Johannes was zó vurig en zijn optreden zó krachtig dat alle joden over hem spraken en zich in hun hart afvroegen of hij niet misschien de Christus zou zijn (Lukas 3:15).

Hoe bijzonder is deze man? Heeft God iets te vertellen of niet?
Alles roept het uit als in neonletters aangekondigd: Opgelet!! Hier gaat iets bijzonders gebeuren.

Het is slechts de tussenstand

Wij mensen willen gerechtigheid, daarin lijken op we op onze Maker. Het is niet goed te verdragen wanneer individuen of groepen hele erge dingen uithalen en dat ze er mee weg zouden kunnen komen. Maar soms lijkt het daar wel op.
We kennen allemaal wel een verhaal. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdadiger die ontvlucht naar een land waar hij buiten bereik van het rechtssysteem is; een directeur met diepe zakken die jaren lang zichzelf ongestoord kan verrijken of mensen die we privé kennen, wie het goed lijkt te gaan ondanks leugens en bedrog. Het is niet eerlijk, dat kan toch niet? Waarom is er geen directer verband tussen oorzaak en gevolg, vraag je je soms af.
Dit thema vinden we op meerdere plekken in de Bijbel terug, want soms lijkt het zo, dat slechte mensen aan het recht ontkomen.
Maleachi is de laatste profeet die woorden voor Israël schrijft voor de komst van Jezus Christus.  Hij schrijft over het gevoel wat er in een land kan ontstaan als er geen recht lijkt te volgen.
14 “U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij”.
De eerste helft beschrijft hoe mensen er soms van buitenaf tegenaan kijken, maar dan neemt de tekst een wending:
“Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient”. (HSV)

Wie God vreest, sluit zich niet aan bij de heersende opinie dat goddeloosheid lonend is en dat je ermee weg kan komen. Het volk wat God kent, weet dat Hij een God is die gerechtigheid lief heeft.
In het midden van de wedstrijd kan de tussenstand er wel eens onrechtvaardig uit zien, maar een tussenstand is niet de einduitslag.
Maleachi spreekt over een gedenkboek, niet ten wrake voor wie verkeerd heeft gedaan, want er is een oordeel. Maar gedacht wordt hen die goed hebben gedaan, die Gods naagirl-929165_640m hoog achten en niet goddeloos handelen.
De verkeerden mogen we aan God overlaten, maar laat hun verkeerde handel geen excuus voor ons zijn. Goed, liefdevol en rechtvaardig gedrag, daar wordt door God aandacht aan besteed. Dat is wat Hij van ons wil onthouden, als een trotse Vader wil Hij terug kijken naar onze goede prestaties.
Een Pappa die de foto’s en filmpjes van zijn kinderen terug kijkt in de geest van :”Kijk eens, dat waren zijn eerste stapjes….en dit was zijn eerste voetbaltoernooi, dit was haar eerste dansoptreden…”.
Niet omdat het perfect was, maar omdat het goed en lieflijk was, tot Zijn eer.

Wapenen van het licht

a6de021a9ae2cef82e2fb2d43c381f9e
bron: xpectamiracle.blogspot.nl

In ons persoonlijk leven en op wereld niveau komen we soms zo een groot kwaad tegen, dat we er versteld van staan. Je hebt er bijna geen woorden voor en vraagt je alleen nog maar af: “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zoiets te doen?”. Er over na denkend bekruipt je een gevoel van machteloosheid, hoe kunnen we ons verdedigen tegen zo veel doortrapte slechtheid?
Laat ik hier een gedachte tegenover plaatsen.
De kinderen van het licht (zouden als het goed is) die maten van gepland kwaad niet kunnen doorzien, omdat ze volwassen zijn in goed doen, in de vruchten van de Geest die het tegenover gestelde zijn van het kwaad. Vroeger waren wij in duisternis, maar nu zijn wij in het licht en wandelen wij als kinderen van het licht en brengen wij vruchten van het licht voort, goedheid, gerechtigheid en waarheid (ef.5:8-9). Het licht heeft geen deel aan de duisternis . Zoals de kinderen van de duisternis niet kunnen begrijpen dat wij niet meer deel nemen aan hun boze werken, zo kunnen wij niet begrijpen dat zij maar door blijven gaan met moord en doodslag, en menen dat dit het goede is.
Eigenlijk is het goed nieuws wanneer we de handel en wandel van het kwaad niet kunnen volgen, het bevestigt dat je anders wandelt. Het zit niet in ons en maakt geen deel uit van ons gedachte goed.
Onvolwassen in het kwaad, kunnen we dit kwaad niet verslaan met zijn eigen wapens, daar zijn we eenvoudigweg niet slecht genoeg voor.
Maar er is ook goed nieuws: we hebben het over een overwonnen vijand!
Jezus heeft de volledige overwinning behaald.
De wapenen des lichts zijn machtiger, dan elke kwade opzet.
Wees dan navolgers Gods (Ef.5:1) en wandel in de liefde.
Wordt volwassen in goed doen, in het hanteren van de wapenen des lichts, liefde, geloof, gebed, vrede, goedheid, trouw, waarheid, in al wat recht en rechtvaardig is.
Er is meer macht in liefde, als in dood en verderf.
Er is meer macht in zegenen, als in vervloeking.
Er is meer macht in waarheid, als in leugens.
Er is meer macht in rechtvaardigheid, als in onrecht.
Denk aan de profeten die ons tot voorbeeld waren. Het gebed van één dienstknecht van God heeft de macht om drie jaar lang de hemel te gebieden geen regen te geven(1 Kon.17:1), dus waarom zou het de geldkraan en de wapentoevoer van het kwade niet kunnen sluiten?
God gaf Mozes een staf die in een slang veranderende voor de farao. Zijn tovenaars deden hetzelfde, maar de slang van Mozes staf verslond de andere slangen (ex.7:17). Farao leek de macht te bezitten, leek met dood en verderf te kunnen heersen, maar het volk van God trok uit met goud en zilver; met God als voorhoede en achterhoede; door de zee als door het droge.
God verandert niet.
De boze kan te keer gaan als een briesende leeuw, juist omdat hij is overwonnen.

Zo bijzonder gewoon als ademhalen.

Sommige vergelijkingen zijn verrassend eenvoudig gemaakt, maar zo duidelijk.
Een paar jaar terug kreeg ik voor mijn opleiding nog eens het gehele ademhalingsstelsel uitgelegd. Het doel was dat we mogelijke problemen die daarbij kunnen ontstaan kunnen signaleren, omdat een chronisch zuurstof te kort ernstige gezondheidsklachten tot gevolg kan hebben. Maar wat mijn `geestelijke oren` hoorden was, hoe genade in ons leven werkt.
Je ademt zuurstofrijke lucht in met onze longen. Zo ademen we Gods genade in als we dicht bij hem zijn. Dit wordt in het bloed opgenomen, zo worden we gereinigd door Zijn bloed. Deze stroom zuurstofrijkbloed maakt dat alle cellen en organen kunnen functioneren en de afvalstoffen die in die cellen en organen zijn ontstaan worden aan het bloed teruggegeven. Gedurende onze dag komen we met allerlei mensen en situaties in aanraking, waar we genade voor nodig hebben. Zonder die genade lukt het ons niet om geduldig, liefdevol en rechtvaardig te reageren op de dingen die op ons af komen. Er ontstaat irritatie, egoïsme en ongeduld, dit zijn onze afvalstoffen, onze koolstofdioxide. Dit bloed met afvalstoffen stroomt terug naar de longen en wordt daar uitgeademd. Terug gekomen bij God laten we onze dagelijkse beslommeringen, zonden en overtredingen weer los en ademen we zuurstofrijke lucht in, genade…en de hele cirkel begint weer opnieuw.
Gods genade zou voor christenen net zo natuurlijk moeten werken als ademhalen.
Groei in genade”, zegt 2 Petrus3:18. Kinderen die een te kort aan zuurstof hebben, kunnen groeistoornissen krijgen. De organen krijgen te weinig zuurstof om te kunnen groeien, waardoor het kind klein blijft. Zo blijven sommige christenen kleiner als dat ze behoren te zijn. Maar toenemende groei in genade maakt iemand groot, doordat Jezus een grotere plaats in hem krijgt.
wees krachtig in de genade in christus Jezus”, zegt 2 Tim.2:1. Als we trainen kan het lichaam meer zuurstof opnemen. Er komt kracht en het lichaam bouwt conditie op en is in staat de 2de mijl te gaan. Een lichaam wat in stress is gaat oppervlakkiger ademhalen , het verkrampt en wordt door verminderde zuurstof extra moe. Ziekmakende stoffen hopen zich op en de weerstand gaat naar beneden. Zo raakt ook een christen die niet voldoende leeft uit genade, kwetsbaar voor acties van de boze. Hij wordt kwetsbaar voor leugens, misleidingen, aantastingen van het zelfbeeld en zijn identiteit als kind van God.4c2a749ecfd810752622dcdb47a9cb27
Dan kan de indruk ontstaan dat we niet zomaar naar God toe kunnen gaan, we hebben er een potje van gemaakt. Daarom moedigt de Hebreeën schrijver ons aan 4:16 Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden”.  Het zou immers een slechte zaak zijn als we afgesneden raken van dat geen wat we juist het allerhardste nodig hebben. Laat het lichaam van christus niet lijden aan zuurstof te kort. Ons vlees kan lijden onder ziektes en beperkingen, maar in de geest zijn er geen belemmeringen, Jezus is gekomen om de weg volkome vrij te maken en ons overvloed te schenken.
Laten we daarom elkaar zegenen: Dat genade en vrede jou vermenigvuldigd mogen worden” 1 Petr.1:2 want hierin is het leven.

December films en speelgoed?

 

Met de feestdagen komen er voor ouders vragen op hun af. Nieuw speelgoed op de markt en nieuwe films worden uitgebracht, en dat levert discussie op.  Moet je deze film wel kijken en je kinderen met dit speelgoed moet laten spelen? Veel zaken die de wereld presenteert als “leuk”, blijken na enig onderzoek een uit vervelende bronnen te komen. Verbonden met Griekse mythologie, Aziatische religies of gewoon een hoop geweld.
Dan komen de vragen, wat doe je er dan mee? Hoe zwaar moet je aan die oorsprong tillen of staat die los van het product? Of nog diepere ethische vragen steken de kop op: Zijn wij vrij, is alles geoorloofd, of dienen we te streven naar heiligheid en laten we bepaalde zaken liever liggen?
Hoe pas je dit toe: Weest heilig, want Ik ben heilig (1 Petr.1:16)
Geen eenvoudige vragen, omdat ze weerslag hebben op beslissingen die je voor jezelf en je gezin neemt.
Misschien heb je iets aan de volgende overwegingen.
Voor wie de bijbel op de letter doorzoekt komt bedrogen uit, want er staan maar beperkte lijstjes in van zaken waar we af moeten blijven.
In het N.T worden er in Handelingen vier concrete zaken genoemd waarvan de heidenen zich dienen te onthouden, Hand.15:20 “Wat door afgoden verontreinigt is, hoererij, het verstikte en van bloed”.
Vele andere zaken worden benoemd door de eigenschappen waarmee iets zich karakteriseert.  Daarmee bedoel ik dit; er staat nergens in de Bijbel dat je een ‘heer in het verkeer’ dient te zijn , als concrete regel, maar wel “leg af vuilheid en alle uitwas van boosheid”(Jac.1:21). Doe emoties en gedragingen die niet uit de Heilige Geest voortkomen, van je weg.
In de volgende teksten staan opsommingen van gedragingen en eigenschappen, die niet in het koninkrijk Gods thuis horen: Gal.5;19-21 ;Ef 4 v 17-20; 25-26; 29; 31 en Kol.3:8-9.
Deze beschrijvingen scheppen een kader waarmee je identificeren  of het verstandig is om je met iets in te laten. Zodra de films of het gebruik van spel en speelgoed deze eigenschappen vertegenwoordigen, zijn we terecht alert of dit wel een plaats moet hebben in het leven van onze kinderen.
De emoties die beschreven worden komen echter in bijna alle films voor maar de vraag is, op welke wijze worden ze gepresenteerd? Wordt er goedkeuring aan verleent of wordt die manier van handelen geschetst als de ultieme oplossing, dan is dat niet in overeenstemming met de heilige Geest die zegt juist deze dingen weg te doen.  Zodra leugens en geweld, worden gepresenteerd als gerechtigheid hebben we te maken met de boze die zich voordoet als een engel des lichts (1Cor11:14). Dit zijn niet de normen en waarden van Gods koninkrijk.
Wees dan sterk en moedig, en geef deze zaken geen plek in je huis en in je hart.

playmobil-771313_640
https://pixabay.com/nl/playmobil-speelgoed-771313/

Heer sterk ons, om te kunnen onderscheiden wat goed en wat kwaad is en geef ons de kracht om daar naar te besluiten en te handelen. Vul ons met de kracht van de heilige Geest die ons heiligt, want uit eigen kracht kunnen we het niet.

Nuchter en waakzaam

1 Petrus.5:8 wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in geloof.

In het vorige stuk hebben ik gekeken wat er wordt bedoeld met ‘nuchter’ zijn.
De eerste keer dat Petrus hierover schrijft, geeft hij aan dat het belangrijk is om in het einde der tijden nuchter te zijn. In H5 komt hij hier opnieuw op terug om dat nog een stukje verder uit te werken, waarom hij dit schrijft met betrekking tot het einde der tijden.
Dit is de tijd dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw en daar gebruikt hij mensen voor.
De boze vercorrumpeert het hart van de mens, zodat hun gedragingen  tegenovergesteld worden aan de wijze waarop de mens ooit bedoelt was.
Zoals God Zijn lichaam, de wereldwijde gemeente van zijn kinderen gebruikt om Zijn genade aan deze wereld te laten zien, zo gebruikt de duivel mensen om af te breken en te moorden. Een leugenaar en mensenmoordenaar is de boze, en zo zullen de mensen handelen die de boze heeft ingenomen.
Paulus als Petrus profeteren hoe deze mensen zullen zijn in het einde der tijden, zodat we niet verbaast zullen zijn: Spotters, die naar hun eigen begeerte wandelen (2 Petr.3:3), zelfzuchtig, geldgierig, kwaadsprekend, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onmatig, en onhandelbaar (2 Tim.3:1-4). En meer nog, dat we niet alleen deze werken zullen herkennen, maar ook dat we niet tegen vlees en bloed zullen strijden.
Jij en ik hebben een wapenuitrusting gekregen om te strijden tegen overheden, machten, boze geesten en wereldbeheersers, zegt Efeziërs 6:12.  Dit zijn de machten die misbruik maken van deze mensen. Individuele mensen die een eigen wil gekregen hebben, kunnen en mogen we niet beheersen, dat is dwang en manipulatie, dat gaat in tegen de vrijheid die God ons geeft. De strijd is tegen hetgeen die mensen aanzet tot dit gedrag.
Dat lukt niet als je onder de indruk bent van de manier waarop die mensen handelen of wanneer je  door angst gegrepen worden. In emoties horen je Gods stem niet meer, je eigen gevoelens voeren de boven. Angst maakt doof en blind. Dan kan je niet meer handelen naar verstandige overleggingen. Wanneer angst, wanhoop, verslagenheid of emotioneel denken grip op ons krijgen, zijn we prooi, doelwit om opgejaagd en verslonden te worden.lighthouse-940517_640
Soms is het verleidelijk om in emoties te blijven hangen, in de vorm van eindeloze cirkels van medelijden met onszelf, hoe oneerlijk die ander heeft gehandeld en hoe scheef de uitkomst is. Dit kost veel tijd en aan het einde van ons gepieker is er niets veranderd. Verloren energie. Iedereen worstelt daar soms mee, maar dit is het moment om jezelf aan te pakken, het moet klaar zijn.
Het is tijd om los te laten, te vergeven en om aan God te vragen hoe we wel effectief kunnen bidden voor deze situatie.
De eerste stap van het ‘wederstaan van de boze’ is in onszelf. Wordt nuchter en waakzaam.
De tweede stap is het geloof, wat Hij ons wil geven als we erom vragen.

Wees nuchter

1 Petrus 4:7 Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. (NBG) wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden”.(HSV) Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden.(WBv) Therefore, be earnest and disciplined in your prayers.(NLT) therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.(ESV)

Het woordje “sóphroneó”, wat in de NBG wordt aangeduid met ‘nuchter’, kent verschillende vertalingen. Die verschillen geven aan dat er discussie is over dit begrip. Het Griekse woord bestaat uit twee delen; ‘veilig’ en ‘wat het leven reguleert’, dat is lastig tot één begrip samen te voegen. Het wordt gebruikt in de context van ‘het beoefenen van controle over jezelf’, maar het volgende verhaal maakt het een stuk duidelijker wat ermee wordt bedoelt.
Hetzelfde woord wordt gebruikt in Marc.5:15 en Luc.8:35, waar verteld wordt over de bezetenen van Gerasenen, die niet met ketenen te bedwingen was en naakt over het kerkhof zwierf. Hij werd door Jezus verlost van een onreine geest en vele geesten, genaamd legioen. Als de dorpelingen bij Jezus komen “zien ze de man gekleed en goed bij zijn verstand (sóphroneó)” .
Het verschil voor het optreden en na het optreden van Jezus is duidelijk. Voor de ontmoeting is de man woest, bezeten, agressief en is er sprake van een vergaand decorumverlies. Na Jezus optreden is hij bevrijd van boze geesten, waardig gekleed,  in staat om helder na te denken en in staat om Jezus stem te horen.
In het gehele N.T komt het woord sóphroneó slechts zes keer voor, waarvan het in Marcus en Lucas wordt gebruikt met betrekking tot het bovenstaande verhaal. Dat maakt dit verhaal zeer representatief voor hetgeen wordt bedoelt door Petrus, wanneer wij in de context tot het naderende einde sóphroneó dienen te worden. Het strekt veel verder als wat wij verstaan onder nuchtere bezinning.
Rom.12:3 zegt :”gedachten van bedachtzaamheid” (sóphroneó)” , maar ook hier is er sprake van een bredere context van de omliggende verzen veelzeggend.
V1 zegt “dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.-v2 hervormt door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”.DSC_4807
Het is nodig om deze staat van denken in te nemen om te kunnen bidden, beschikbaar te zijn voor gebed en discipline op te kunnen brengen om te bidden.
In het einde der tijden is het des te meer van belang om vrij te zijn van gebondenheden, niet vol van eigen emoties, vernieuwd naar Zijn beelden in staat Zijn stem te verstaan. Wie op deze manier een levend offer is, kan zijn licht laten schijnen voor velen en zeer krachtig zijn in gebed.

Heer verlos en bevrijd ons van alles wat niet van U is. Vernieuw ons denken doe ons Uw stem verstaan. Heilige Geest van God leidt ons om te bidden naar de wil van de Vader.

De berg Sion

DSC_3082
De gouden poort, 2014 N.Wagemans

Hebr.12:22 je bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem.

In het vorige stuk hebben we de vergelijking gemaakt met een letterlijke aardse berg en de beklimming daarvan. Maar waar gaat die wandeling naar toe?
De berg Sion is in de Bijbel een begrip wat direct verbonden wordt met de toekomst.
Openb.14:1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden.
De schrijver van de Hebreeën brief verbindt Sion aan het hemelse Jeruzalem en Johannes spreekt over de terugkomst van Jezus Christus.
Bij Gods eerste openbaring op de berg Sinaï werd de wet gegeven, maar bij Gods tweede openbaring op de berg Sion, wordt een beter verbond gevestigd, Jezus Christus en het verbond van genade.
Ons leven nu, in Jezus Christus leidt tot alle beloften die in Hem zijn weggelegd voor de eeuwigheid.
In ons dagelijkse leven ervaren we soms de blijdschap in ons geloof en prachtige uitzichten, en soms is het een struggle om vast te houden, niet op te geven of ons te laten uitputten. In die zin heeft het veel overeenkomsten met het beklimmen van een berg. Maar de uitkomst van de beklimming kan met geen enkele aardse vergelijking worden beschreven, want het is een geestelijke plaats. Het is lastig om zo’n abstract begrip als doel voor ogen te houden. Hier komt ons geloof tevoorschijn, want de Bijbel verzekert ons dat dit doel een grotere zekerheid is dan alles wat we op dit moment kunnen vastpakken.  : 1 Petrus 2:6 Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ons geloof in die toekomst staat meer vast als alle wankelbare dingen die nog één maal geschut zullen worden.
Ik wil even een paar teksten aanhalen om ons begrip van dat toekomstige Sion te vergroten.
In het O.T verovert David de Berg Sion en bouwt daar zijn paleis, het is de koningsstad!
Gaande weg wordt steeds meer gesproken van de profetische betekenis van de berg Sion en dat profeteren gaat bijna altijd gepaard met een aankondiging van toekomstige vreugde.
Zacharia profeteert hiervan 2:10 Jubel en verheugd u dochter van Sion! Want zie Ik kom in Uw midden wonen. Zoals God van het begin van de schepping wilde, zal Hij in die toekomst bij de mensen komen wonen, zoals Hij voor de zondeval met Adam in hof woonde.
Ook Zefanja spreekt met vreugde over het toekomstige Sion 3:14 Jubel dochter van Sion: juich Israël; verheug u en wees vrolijk van ganse harte, dochter van Jeruzalem! De Here heeft uw gericht weggenomen. Hij heeft uw vijanden weggevaagd. De koning Israëls, de Here is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen.
Het oordeel (gericht)is weg door Jezus Christus, de vijanden zijn verslagen en God woont in ons midden.
Het zal een tijd zijn van grote vreugde en God zal zich verblijden v17 Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Dit klinkt als een Vader die met sprakeloos geluk naar Zijn kind kijkt, zo blij, jubelend van geluk over de kinderen die de “top van de berg Sion” hebben bereikt. Zijn kinderen zijn thuis gekomen in het hemelse Jeruzalem.

Huis van gebed

Jes. 56:7 hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers  zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

“Huis van Gebed”, staat er in de grondtaal en daarmee wordt de aard van het hemelse huis gedefinieerd.
In openbaringen en de profeten vinden we omschrijvingen van het geestelijke huis.
Er is een stad (Openb.21; Ez.48) van onvoorstelbare glorie, met vele woningen (Joh,14:2), waar God te midden van Zijn volk zal wonen (Zach.2:10) . Het is de plaats waar Jezus zit aan de rechterhand van de Vader(Matt.26:64) die voor ons pleit en onze hogepriester is voor eeuwig (Hebr.8).
Dit betreft echter allemaal beschrijvingen van wat er is. Het ziet eruit “als” en “lijkt op” zegt Johannes, want aardse beschrijvingen schieten te kort voor het hemelse.

“Huis van gebed”, spreekt van de functie van het huis in de relatie tussen het hemelse en de mens.
Ik denk dat dit gebed betreft in de breedste zin van het woord: aanbidding, lofprijs, tongentaal, voorbede, strijdgebeden, dank gebeden, vragen. Alle communicatie in de relatie tussen God en Zijn kind(eren). Zelfs het in stilte dicht van elkaars nabijheid genieten, hoort bij die relationele interactie.
Alles wordt mogelijk door die gebedscommunicatie met de Vader.

Die communicatie is in Gods ogen heilig. Het is zo kostbaar voor hem dat Hij er alles voor over heeft  en Zijn eigen Zoon geeft om alles wat scheiding in die relatie veroorzaakt, te verwijderen.
Het is zo waardevol dat ontheiliging van die relatie, één van de weinige momenten is waarom we Jezus boos zien. Matt.21:13 Mijn huis zal een huis van gebed heten, maar jullie maken er een rovershol van, zegt hij als hij de handelaren de tempel uit jaagt.
Dit betreft de tastbare tempel en waarin zondig wordt gehandeld door er een markt van te maken, maar de schrijver van de Hebreeënbrief definieert de tempel in 8:5 als een afbeelding en schaduw van het hemelse. Een geestelijke vergelijking is zeker op zijn plaats.
Op persoonlijk niveau hoort het huis van gebed, een heilige communicatie tussen God en Zijn kind te zijn, daarin horen dealtjes en onderhandeling geen plaats te vinden. In een huweDSC_4635lijksrelatie of een hartsvriendschap is egoïsme en eigen gewin het schadelijkste wat er kan gebeuren. Het schaadt alle vertrouwen wanneer je vragen moet stellen bij iemand zijn intenties.
Het optreden van Jezus had ook een historische context. De aantasting van de heiligheid van de tempel, bestond uit vele aspecten. Romeins geld met de afbeelding van de keizer, werd geruild voor geld munten om tempelbelasting te betalen, die door de Joodse religieuze leiders aan Rome werd afgedragen.  Leiders die de heiligheid van de tempel en het onderwijs moesten bewaken, stonden de ontheiliging toe en maakten er onderdeel van uit. Daarbij waren ze ook nog overtuigt van hun gelijk en wilden hen die zich ertegen verzetten ombrengen. Deze manier van handelen klinkt in deze tijd nog steeds zeer modern en hoeven we niet ver te zoeken om daar voorbeelden van te vinden.
In die situatie komt Jezus binnen, keert de tafels om, jaagt met een stuk touw de handelaren naar buiten en verbiedt mensen nog spullen de tempelhof in te dragen.
Het is misschien onbekend hoelang zo’n corrupt systeem in onze tijd stand kan houden, maar wat God ervan vindt is duidelijk: Kom niet aan Mijn huis van gebed, want die hoort heilig te zijn.
Waarheid en blijdschap wonen daar en elke smet van persoonlijke of externe aard hoort daar geen plaats te hebben.
Vader wilt U ons vergeven, onze relatie met U reinigen en alles wat daar tussen in staat weghalen, in Jezus naam.

God zal ons naar brengen Zijn heilige berg.

Jes. 56:7 hem(volk wat niet tot Israël behoort, maar die zich aan God verbonden heeft)  breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers  zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
(Jongeren bijbel)

Op de berg is de plek waar God zichzelf openbaard en bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Je leest het in Ex.19:3 toen klom Mozes op tot God en de Here riep hem van de berg.18 en de berg Sinaï stond geheel in rook omdat de Here daarop neerdaalde in vuur- en de gehele berg beefde zeer.
Jesaja profeteerde dat ook aan de volkeren die niet tot Israël behoren, maar zich aan God verbinden, hetzelfde voorecht wordt verleent om God te ontmoeten.
God zal ons naar brengen Zijn heilige berg.
Hij geeft ons het voorrecht om Hem te naderen, op te klimmen zoals Mozes.

God zal ons zegenen op Zijn berg. Het is de plek van onderwijs; de bergrede hield Jezus vanaf de berg. Het is de plek van voeding; de 2de wonderbare spijziging (Matt.15:29) was op een berg. Het is de plek van gebed; Jezus ging de berg op om te bidden (Matt.14:23). Het is de plek van verandering; Jezus leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid, en Zijn gelaat veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zonen Zijn kleren werden wit als het licht (Matt17:2).
Zelfs de boze weet dat de berg een plek van macht en betekenis is, hij leidde Jezus bij zijn verzoeking mee naar een zeer hoge berg (Matt.4:8).

DSC_1462
Gavarnie, 2013 N.Wagemans

De berg op, dat betekend klimmen.
Wie wel eens in de bergen is geweest heeft gemerkt, dat dit zelden in één rechte lijn naar boven kan. Een rechte lijn zou te steil zijn om te kunnen bewandelen, er kunnen steenverschuivingen zijn, waar je niet kunt lopen of het pad kan doodlopen in kloven en spleten. Daarom loopt zo’n wandelpad zigzaggend omhoog en je hebt een goede kaart nodig. Vanuit de lucht kan je namelijk precies zien welke weg niet doodloopt en vlak genoeg is. Zo kan God in ons leven het pad overzien wat wij het beste kunnen lopen, Hij overziet het gehele ‘landschap’.
Het pad wordt niet gemeten in afstand, maar in looptijd. “Van hier af 6 uur naar de top”, gemeten zonder rustpauzes. De vraag in de bergen is niet “hoe ver ben je gekomen”, maar “Hoe hoog ben je geklommen”. Geniet van de wandeling en focus je niet op het resultaat. In Gods koninkrijk doet het er niet toe wat je allemaal hebt bereikt, maar hoe dicht je tot Hem bent genaderd.
Soms ben je uren aan het lopen en als je naar beneden kijkt, lijkt het alsof je nog geen steek bent verder gekomen, want je kunt de plek vanwaar je bent vertrokken gewoon nog zien. Achterom zien kan frustrerend zijn! Het is beter om omhoog te kijken naar de top die je bereiken wil.
Je kan de berg niet op hollen, je zal moeten wandelen. Een te hoog tempo kan betekenen dat je de top niet gaat halen. Je moet je energie goed verdelen om geen blessures op te lopen. Zo vraagt God ons in dit leven met Hem te wandelen, niet voor Hem uit te hollen of stil te blijven staan zodat hij uit het zicht verdwenen is.
Wanneer je heel hoog geklommen bent, kunnen wolken je plotseling insluiten, zodat het volledige mist is om je heen. Misschien kan je niet meer op visueel zicht zien waar je naar toegaat en moet je op de kaart vertrouwen. Maar die top is niet verdwenen.
Ps.125:1 wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.