Heilig, heilig, heilig.

8d9dd69dcbe6e30166184a28b127a80a
fine art america

Handelingen 5:1-11 Ananias en Saffira 4. Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.
9. Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken?

In de eerste instantie wanneer je het verhaal vlot doorlees lijkt het om het achterhouden van geld te gaan en vanuit dat perspectief is het lastig te begrijpen dat ze dit met de dood moeten bekopen. Maar als Petrus verklaard dat, ondanks het feit dat ze naar zijn gezicht kijken en zijn ogen zien, hun spreken niet voor mensen is. Ze verrichten hun handelen en spreken voor een heilig God.
Ze geven hun afgeroomde gift aan God en zeggen tegen hem dat dit alles is, om er zelf eer mee te verwerven.
Het gebeurt niet zo vaak dat God zo direct met de dood een onheilige daad beantwoord. Ik moest even denken aan Korach in Numeri16, die ook meer aanzien wilde verwerven voor Gods aangezicht. Hij verzette zich tegen Mozes zijn positie met de argumentatie :”Wij zijn allemaal heiligen, wat maakt jou meer dan ons?”. Hij daalde met zijn aanhang levend in het dodenrijk neer.
Ik moest denken aan Eli, wiens zonen een potje maakten van de tempeldienst, door vlees van de offergave voortijdig op te eisen voor eigen gebruik. Zijn zoons stierven op één dag en Eli brak zijn nek.
Drie situaties waarbij de mens het waagde zich onheilig te gedragen in Gods huis voor het aangezicht van God. Ik denk dat er naast hen, velen dankbaar mogen zijn voor Gods genade, dat hij ze heeft laten gaan. Op de plek waar God alle eer toekomt, mag de mens daar niet aan afdoen voor eigen gebruik.
Gebed: Heer open onze ogen, dat we zullen zien hoe wij ons in Uw huis tegenover U gedragen. Vergeef ons wanneer wij U krenken en onvoldoende doordrongen zijn van Uw heiligheid, verander het alstublieft in ons.

Geef en je zal gegeven worden.

bbaad9d8e797e5c0344bfc008de5261eHand.4:32-35 Het leven der gemeente
En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

En dan is er een gemeente van meer dan 8000 mensen!.
Denk je eens in wat wij zouden gaan doen als dit nu in onze gemeente zou gebeuren….We willen zo graag klaar zijn voor dingen die komen gaan, maar de apostelen hadden geen andere voorbereiding gekregen, dan het onderwijs en het voorbeeld van Jezus Christus. Het was genoeg, God had hen daarmee alles gegeven wat ze nodig hadden.
In deze tijd zouden we  bij een toestroom van zoveel mensen meteen aan het werk gaan; er is nood, er moet structuur komen, alles moet georganiseerd worden….maar daar hadden de apostelen geen tijd voor gehad. En toch wordt deze gemeente als een harmonieus geheel beschreven.
Mogelijk hadden de mensen in die tijd ook niet het gevoel dat ‘hun gemeente’ in allerlei soorten van zorg, onderwijs, pastoraat en gebed moest voorzien.
Zoals ik het lees lijkt het er meer op dat ze met z’n allen elkaars ‘broeders hoeder’ waren. De gemeente viel op omdat de leden één van hart en één van ziel waren, en uitblonken in vrijgevigheid. Dat vraagt om een gevende instelling in plaats van een verwachting van alles van de gemeente te ontvangen.
Gebed: Heer help ons om anders naar onze gemeente te kijken; maak ons één van hart en één van ziel en doe ons uitblinken in vrijgevigheid. Laat mijn gemeente voor mij een platvorm zijn om mijzelf te geven en eenheid te zoeken, in Jezus naam.

Ere wie de ere toekomt

3cfa817685ae27135e709789261440dfHand.3 De 2de toespraak van Petrus. 4: 3 en zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.

Op de eerste toespraak van Petrus met Pinksteren kwamen er 3000 mensen tot bekering. Slechts door het horen van het Woord.
Dan vindt er een spraakmakende genezing plaats en Petrus spreek opnieuw tot het volk.
Ze worden gearresteerd maar er komen 5000 man tot bekering, omdat ze gehoord en gezien hebben.
Door het Woord wat deze bekeerlingen hoorden, konden ze verder zien dan vlees en bloed. Ze zien Jezus met heerlijkheid gekroond (Hebr.2:9). Want het wonder is niet gekomen door de hand die heeft uitgedeeld, noch door het geloof van de man die opstond, maar door Jezus Christus de Leidsman ten leven.
Laten we nooit een gewoon mens de eer geven voor wat Jezus heeft gedaan. Die persoon mag misschien een geweldige getuige zijn, een fijne spreker, met groot geloof, maar Jezus is de bron waaruit alles wat hij doet ontsproten is.
Gebed: Heer vergeef ons wanneer we opzien tegen mensen. Heilige Geest help ons voorbij vlees en bloed te zien en God de eer te geven die Hem toekomt, in Jezus naam.

Geven wat je hebt.

granville-50423_960_720Hand.3:1-10 v.6 Petrus zei: “Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: Wandel!

Het was natuurlijk een risico. Misschien zou de man niet opstaan, sta je daar met je goeie gedrag! Gelukkig hadden Petrus en Johannes de heilige Geest goed verstaan. Als geloof God raakt, zal God daarop handelen met genezing als gevolg. Maar de zin die Petrus uitspreekt prikkelt wel.
Stel je voor dat we allemaal zouden gaan geven wat we wel hebben, wat zou er dan gaan gebeuren?
Hoe zou de wereld er dan uit komen te zien? Wat zou er gaan veranderen als jij zou gaan geven wat je van God gekregen hebt?
Ze zitten echt op jou te wachten hoor, geloof me. Niet voor niets zegt Paulus in Rom.8:19 dat de schepping met reikhalzend verlangen zit te wachten op het openbaar worden van de kinderen Gods.
Er is maar één persoon zoals jij, geplaatst op de plek waar jij staat. Niemand anders kan die unieke “jij” in jou plaats zijn. Je hebt geen stand-in, God staat te popelen om jou in je bestemming te zien wandelen. Daarvoor heeft Hij jou voorzien van allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Ef.1:3). Je gaat niet met lege handen op pad, je hebt een heleboel om uit te delen.

Wat is van de Heilige Geest?

e3dc2a968378f24a4ba87e61f0d2e61dHand. 2: 16 dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

De voorgaande discussie vragen zijn relatief oud, maar de laatste tijden duiken er weer nieuwe verschijnselen op die men toeschrijft aan de Heilige Geest. Dat maakt opnieuw een discussie los over de Heilige Geest: Wat is van de Geest en wat is besmet gebied, uit de wereld, spul waar je je vingers niet aan moet branden?
De kernvraag daarin is: Kan God nieuwe dingen doen of zijn de uitingen van de Heilige Geest gelimiteerd tot al wat er in de Bijbel staat? En wanneer je zegt dat er nieuwe dingen kunnen gebeuren die niet in de bijbel zijn beschreven, hoe toets je die dan?

Ik geloof dat God nieuwe dingen zal doen. Hij is een levende God. Na Mozes en de wetgeving stond Gods werken niet in steen uitgehouwen vast, daarna kwamen alle wonderen van Elia en Elise nog. Saul die onder de profeten door de Geest werd overgenomen. En wat dacht je van Daniel in de leeuwenkuil, of met zijn vrienden in het vuur? Die dingen waren nog nooit eerder gebeurt.
Dan komt de openbaring van Gods Zoon met als Zijn wonderen en tekenen, het was nog nooit eerder gebeurt dat de doden opstonden. Joh.21:25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten. Daarnaast geeft deze tekst aan dat er nog veel meer gebeurt is, wat wij niet weten.
En dan komt de Heilige Geest, met nog meer. Ik denk dat we God beperken en te klein van Hem denken als we niet verwachten dat Hij nu geen nieuwe dingen meer gaat doen. Gods geschiedenis is geen ”Punt-uit-klaar”, maar een doorgaande lijn. Er komen steeds weer nieuw dingen.

De sleutel ligt dus in tools om te kunnen nadenken/toetsen over de dingen die naar ons toekomen, als ´van de heilige Geest´. Daar zijn verschillende Schriftgedeelten voor te gebruiken. Als je een beetje gaat rond zoeken op google vindt je verschillende richtlijnen die je op weg kunnen helpen.
Maar volgens mij werkt dat alleen als je zelf betrokken bent bij de gebeurtenissen en de feiten kunt nagaan, met mensen kunt spreken.
Het probleem van berichten via internet of social media over handelen van de Heilige Geest is de enorme verwarring: meningen, lof of kritiek,  2de 3de over 4de -handsinformatie, gefragmenteerde informatie of informatie die eenzijdig belicht wordt. Dat is informatie die je niet toetsen kan, omdat je de zuiverheid van de informatie niet kunt garanderen.
Maar dat is mijn mening, wat vindt jij?

 

Voor wie en wanneer is de Heilige Geest?

a102c9963ece2b6e0a7cdc7d2e6624fbHand. 2: 16 dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

Het was nieuw, het was controversieel, iets zoals het in de dagen van Jezus niet was geweest. Is dat God? Die mensen lijken wel dronken.
Er zijn een aantal discussies rondom de uitstorting van de heilige Geest. Ik wil ruimte maken voor een eerlijke uitwisseling van gedachten.
Sommige mensen zijn van mening dat de uitstorting van de Heilige Geest zoals we dat hier lezen nodig was voor die tijd, om het evangelie te verspreiden en daarom niet noodzakelijkerwijs voor deze tijd.
Zoals ik deze tekst lees, als 1 onlosmakelijk geheel, verbind de profetie het moment van de uitstorting in 1 lijn met de profetie van Matt.24 Het einde der tijden; de tijd dat de zon verduisterd zal worden en de maan haar glans niet zal geven. Dus de tijdsperiode beslaat van de uitstorting met Pinksteren tot het einde der tijden.
Dan is er nog de vraag voor wie de Heilige Geest is, want in het oude testament was het voorbehouden aan profeten en koningen. Mijn antwoord zou zijn Hand.2:39  voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Paulus noemt geen uitsluitingscriterium, mensen voor wie de Heilige Geest niet bedoelt is. Je zou nog kunnen beargumenteren dat hij zegt “wie God ertoe roepen zal”, maar uitsluiting is in strijd met andere Schriftgedeelten, zoals Joh.3:5, waar Jezus zegt dat het nodig is dat we geboren worden uit water en Geest. Hij zend de Geest, de Trooster niet enkel naar “a vieuw happy people”. God is een Vader die niemand als wees wil achterlaten (Joh,14:15-18; 14:25-27).

Ik ben eraan gewent de Bijbel uit deze visie te lezen, maar misschien vindt jij wel dat ik dat helemaal verkeerd zien. Ik je uitnodigen uit als je goede argumenten hebt, waarom het niet nu en voor iedereen is, om hierop te reageren.

‘Asah khayil’,ding van macht en kracht.

Ruth 4:11 De Here make de vrouw die in uw huis komt, als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben.
Handel dan kloek in Efrata en maak u een naam in Bethlehem….

DSC_5213De zegen die Joodse ouders bij de shabbatviering over hun kinderen uitspreken is hierop gebaseerd. Over de dochters wordt uitgebeden: Moge God je maken als Sara, Rebecca, Rachel en Lea. En over de zonen wordt uitgebeden: Moge God je make als Efraim en Manasse.
Die zegening reikt veel verder als voorspoed, geluk en vrede, verder dan onze persoonlijke ontwikkeling en onze wensen. Deze zegen zegt, wees een schakel in een hoger plan, wees een bouwsteen van de levende God in wat Hij aan het bouwen is.
Misschien heb je al eerder gehoord dat we bouwstenen zijn, met betrekking tot de gemeente waar God je heeft geplaatst maar deze zegen gaat boven het heden uit. Je bent niet slechts een bouwsteen op de plek waar je nu geplaatst bent. Het plaatst je als schakel in het eeuwigheidsplan van God, zoals Ruth voor eeuwig verweven is in de stamboom van Jezus, zo weeft Hij ons mee.
Er zit nog een pareltje in de zegen die over Ruth wordt uitgesproken. In de NBG vertaling wordt gesproken over ‘kloeke daden’. In het Hebreeuws staat er ‘hayil’,  wat refereert aan de uitdrukking ‘asah khayil’, wat betekend een ding van macht en kracht. Zo is de ‘khayil’ van een soldaat zijn dapperheid. De ‘khayil’ van de vrouw in spreuken is haar waardigheid en de kracht waarmee ze dag en nacht voorziet in al wat haar gezin nodig heeft. Het spreekt van een elite capaciteit, een uitmuntendheid.
Samengevat naar ons huidige bestaan, zegen ik je met de zegen van Ruth: Wees een uitmuntende schakel in God eeuwigheidsplan.  

Een dappere vrouw

old-testament-519668_960_720Het boek Ruth vindt plaats midden in de tijd van de richters, zegt v1:1. Gebaseerd op Richt. 21:25 die eindigt met de zin dat ‘er geen koning was in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen(17:6), is Ruth te plaatsen voor het einde van het boek Richteren. Op basis van genealogie kan ze ongeveer 120 jaar voor David worden geplaatst, globaal is dat 1130 v.Chr. Mogelijk leefde zij tijdens het leven van Gideon.
Lekker belangrijk denk je misschien, maar daarmee krijgen we wel een indruk. Het was de tijd van een dappere held en grote veroveringen.
Noömi en Elimelek trekken door honger gedreven naar het land van Moab. Ondanks het verbod om niet te huwen met de zonen en dochter van de volkeren rondom hen, trouwen Noömi’s zoons met Moabietische vrouwen. Als ze zoons overlijden en Noömi terug wil keren naar Bethlehem, is het begrijpelijk dat ze haar schoondochters terug stuurt naar Moab.
Er is geen toekomst voor hun in Israël. Ze zullen daar kinderloos sterven en altijd zwaar en ondergeschikt werk moeten doen. Orpa vertrekt, maar Ruth is anders. Zij is een bekeerling en zegt v1:16 uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Voor haar betekend de reis naar Israël een reis dichter naar God. Een sprong in de armen van de God van Israël en God vangt haar.
Gods richting geeft haar leven richting, zij heeft toekomst door Hem. Door de richtlijnen van het zwagerhuwelijk (Leviraatshuwelijk) trouwt ze Boaz; werd de moeder van Obed, de vader van Isaï, de vader van David.
Zonder dat ze het wist werd ze door haar bekering en haar toewijding, opgenomen in de stamboom van onze Here Jezus Christus; familie van de Allerhoogste God.
Niet door bloed, niet door afstamming, maar door bekering en trouw.