Podium van waarheid

IMG_4892Hesed en emed

Ik Heb een plaatje dat zegt:
“Tot nu toe heb ik alles goed gedaan vandaag, Heer. Ik heb nog niet geroddeld, ik heb mijn zelfbeheersing nog niet verloren, ik ben nog niet hebzuchtig, egoïstisch en mopperig geweest, of juist veel te toegefelijk. Dank U wel daarvoor. Maar over een paar minuten ga ik mijn bed uit, en dan heb ik waarschijnlijk heel wat meer hulp nodig, amen”.
Ja helaas, is dat de praktijk. Er bestaan geen mensen die zondeloos hun dag door fluiten. Hoe graag we het zouden willen en ons best ervoor doen, niemand is zonder smet of rimpel.
En dat is het moment waarop we de “waarheid en genade” die we in de afgelopen twee stukken hebben onderzocht, moeten gaan toepassen. Hoe dan?
Het onderstaande noem ik “het podium van de waarheid”. Daar mag het volgende op komen te staan:
Ik ben in Christus geborgen.

Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid (hesed) en trouw( we-emet), die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.
Jezus vol van genade en waarheid.

Daarom kan ik verantwoord voor God leven ongeacht  de omstandigheden!

Schuif nu in gedachte, de tekst van bovenop het podium, in het podium.
God wankelt niet; door geen enkele omstandigheid. Als ik wankel is het dus zaak om heel hard naar de onwankelbare toe te rennen, bij Hem op schoot te gaan zitten, totdat de “aardbeving” voorbij is.
Dan wordt de uitkomst hetgeen eronder staat, want we hebben ons verbonden met de onwankelbare.
Anderen kunnen ons afwijzen, Hij zal ons nooit afwijzen.
We kunnen heftige pijn hebben, verdriet gaat onze deur niet voorbij, maar onze Vader is bij machte om te Troosten en te helen en te genezen.
Misschien hebben we het vreselijk fout gedaan, Jezus vergeeft ons.
En niets van al deze zaken, doet iets van onze waarde af die wij hebben in Christus Jezus. Hij is meer dan goud en wij zijn met Hem bekleed. In Hem kan niets of niemand ons doen wankelen of ons naar beneden halen.
Het is geen belofte voor een instand-oplossing voor al onze problemen, het is een vrije keuze.
We ieder moment van de dag gebruik van de vrijheid om te gaan staan op/in het podium der waarheid, om onze rust, vrede en stabiliteit terug te vinden; om God met ons te laten handelen zoals Zijn naam is.
Het is een oefening om niet te zien op de dingen die hier op aarde zijn, maar om te zien op God.
Het is een offer om niet achter je eigen emotie aan te rennen, maar jezelf in Zijn dienst te stellen.
Dat klinkt misschien heel “heilig”, maar werkt het?
Eh, ja, ik kan uit ervaring zeggen dat de dingen die me een poos geleden konden schokken, me nu niet meer uit balans halen, omdat ik weet, dat ik weet, wie mijn God is. Ik heb mezelf geoefend in hard naar Hem toe rennen en hij heeft mij nog nooit teleurgesteld.

 

Joh.1:14 vol van genade en waarheid (2)

Joh.1:14 vol van genade en waarheid (2)

Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade(Hesed) en waarheid (emet).

In het vorige stuk hebben we gekeken naar het woord hesed, laten we nu eens inzoomen op het woord emet.
Waar hesed in het oude testament sterker tot uitdrukking komt, klinkt emet in het nieuwe testament veel krachtiger. Dat zien we al in de context van het tekstgedeelte als Johannes in v17 verder gaat met de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
Johannes spreekt veel over De waarheid. In 4:23-24 waarachtige aanbidders aanbidden de Vader in Geest en in waarheid. Dit staat in verband met de Griekse traditie waarin waarheid uitgelegd wordt als: realiteit, dat wat echt is.
8:32 Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij, en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Hier kan waarheid beter worden verstaan als het niet wordt gezien als een pakket van kennis en feiten, maar als een diepe morele kennis van het wezen van God. Kennis kan immers niet vrij maken, maar Jezus Christus heeft die macht wel.
Joh.14:16-17 onderstreept nogmaals dat het niet gaat om de enige juiste theorie. Hier wordt gesproken over de Heilige Geest als de Trooster, de Geest der waarheid, die de wereld niet ontvangen kan. De Geest brengt tot een nog dieper verstaan en één wording met het wezen van God. Hieruit ontstaat een relatie van verstaan, wat God blij maakt, omdat de Geest in ons duidelijk maakt hoe te handelen en te spreken. V15:26 wanneer de Trooster komt die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.16:13 de Geest der Waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.
Ik van mening dat de zaken waarvan de Geest spreekt , niet opgevat kan worden als de enige volkomen waarheid, want onvolkomen is ons kennen (1kor.13:12-13). Openbaringskennis is een afgeleide, voortvloeiend uit ons verstaan van onze relatie met De Waarheid. Ter vergelijking, als een artiest een tekening maakt, dan is dat een product waar iedereen iets van kan vinden, maar het is niet de artiest zelf. In deze vergelijking staat de artiest zelf als personificatie van waarheid. Zoals Jezus het uitroept in Joh.14:6 Ik ben de weg de waarheid en het leven.  DSC_0836
In het O.T wordt emet Waarheid, ook vertaald met trouw, is solide en beschermt. Het spreekt van iets onveranderlijks wat altijd is en zal zijn. Al deze opvattingen van de betekenis van het woord “waarheid” in de Bijbel, zijn doortrokken van theo-logie.
Het is immers Gods woord, waarin God zich openbaart.

Joh.1:14 vol van genade en waarheid (1)

Joh.1:14 vol van genade en waarheid (1)
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Johannes gebruikt hier een uitdrukking die Jezus direct verbind met het oude testament en de naam van God. In het Hebreeuws worden daar de woorden “hesed” en “emet” gebruikt, “genade en waarheid”. Onze vertaling geeft deze woorden met verschillende vertalingen weer, daardoor komt de diepte van de betekenis  niet zo tot zijn recht. Maar ieder die was opgegroeid in met basiskennis van de Thorah herkende de woorden van Johannes in een directe verbinding met de naam van God.
In Ex.34:6 roept God Zijn naam uit voor Mozes en hij zegt: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid (hesed) en trouw( we-emet),
Een andere bijzondere verbinding maken deze woorden met palm 85.
Hier wordt hetzelfde woordpaar gebruikt in psalm 85:11 Goedertierenheid(hesed) en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw (emet) spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neer van de hemel.
Deze psalm spreekt over de hoop die Israël heeft, na de terugkeer uit de ballingschap, op herstel van het volk en het land, door God. Ze zingen en bidden de naam van God uit en verbinden die aan de hoop die ze verwachten.
Hij zal met hun handelen naar Zijn naam, want zoals Hij genoemd wordt, zo is Hij en zo zal Hij handelen.
Hesed wordt hier vertaald met genade maar het heeft een zeer brede betekenis, waarvan elk aspect prachtige diepten geven aan Jezus Christus als Zoon van God.
Hesed spreekt specifiek van verbondstrouw. Na de ballingschap (psalm 85)zijn het land, Jeruzalem en de tempel één grote puinhoop en daarom doen de Israëlieten een beroep op de verbondstrouw van God. Hij is nog steeds dezelfde, de God die zich met dit volk verbonden heeft , daarom mogen ze hoop hebben dat Hij opnieuw zal handelen naar Zijn naam.
Nu (Joh.1) verschijnt het nieuwe verbond wat God met zijn volk aangaat, en Hij openbaard zich als degenen die trouw is aan het verbond wat Hij met de mens aangaat, genade en waarheid, de  hesed en emet .
Hij vervult het oude verbond en sluit een nieuw verbond op basis van geloof en genade, zoals de Naam verder gaat in Ex. 34:7 die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
Dit zal hij trouw doen, al lijkt alles in ons leven verwoest, dan nog blijft onveranderlijk het verbond van Jezus Christus.
Hesed spreekt ook van neer-buigende-goedheid. Een groot en  machtig persoon die zich neerbuigt om iemanDSC_1300d die kleiner en kwetsbaarder is, te beschutten.  Een sterk voorbeeld  waarin dit woord gebruikt wordt in deze betekenis, zie je in Gen.39:21 waar Jozef in de gevangenis zit: en de Here was met jozef; hij bewees hem genade (hesed)en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Jozef bevond zich in een situatie waarin hij niets voor zichzelf kon doen. Hij was volkomen afhankelijk van de hesed van God. Gods goedheid boog zich over Jozef in zijn situatie.
Op deze manier mogen wij ons afhankelijk weten van onze Here Jezus Christus, Hij laat zich al eeuwen zien , zowel onder het oude als onder het nieuwe verbond,  als De Betrouwbare.

Wie ben je?

Joh.1: 43 Jezus zag hem aan
en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.
42 Jesus looked at him, and said, “You are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas”.

Kijk eens goed naar de Engelse NIV vertaling er100_4960onder,  daarin is duidelijker te zien wat deze tekst te vertellen heeft.
Jezus ZAG Simon. We taxeren allemaal op een bepaalde manier mensen met wie we kennis maken. Op een volkomen subjectieve manier maken we een inschatting of dit een prettige persoon is, makkelijk om mee om te gaan, vrolijk, vriendelijk of juist een norse mopperaar.
Maar God is Alwetend, het zijn Zijn kinderen, Zijn geliefden, die Hij heeft geschapen.
Als God je aanziet, je echt ziet, ziet Hij verder als het oog en veel verder als subjectieve gevoelens.
Jezus zag hem en zei, “jij bent Simon, de zoon van Johannes”.
Jezus wist wie Simon was op deze aarde: zoon van Johannes, met hetzelfde beroep als Johannes, Simon was een visser op deze aarde net als zijn vader.
Dat lezen we in Joh.21:3 Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen. Dit is na het sterven van Jezus, wanneer de discipelen in verslagenheid denken dat het voorbij is. Jezus is dood, dus ze keren terug naar wat ze waren, voordat Hij in hun leven kwam, eenvoudige vissers.
Dit is wie Simon was in deze wereld, geen man van groot aanzien, die zoon van Johannes, visser.
Maar Jezus zag hem en Hij zag wie Simon is in God.
God ziet hem als Kefas, Petrus, Rots.
Dat is wie Hij is in de hemelse gewesten, als Zoon van God. Dat is zijn Goddelijke identiteit.
Daarom wordt hij in 21:3 Simon Petrus genoemd. Naar aardse identiteit is hij nog steeds de zoon van Johannes, maar er is iets bijgekomen, zijn identiteit als zoon van God heeft het laatste woord.
In verslagen toestand denkt hij aan zichzelf als Simon, zoon van Johannes en gaat weer vissen, maar Jezus heeft zoveel meer in hem gezien. Hij kan niet terug naar zijn oude identiteit, Simon is zoon van God, Simon Petrus.
Jezus geeft hem een nieuwe professie naar zijn hemelse identiteit: Weid mijn lammeren; Hoed mijn schapen; Weid mijn schapen . Dat is wie hij zal zijn als zoon van God.
Wij kunnen ons misschien koppig vasthouden aan wat onze ogen zien als we aan onszelf denken, waardoor we steeds terug vallen in het oude, onze aardse identiteit.
We kunnen ook kiezen voor een hemels burgerschap, een eeuwige identiteit, wie wij zijn in God en wandelen in de professie die Hij ons gegeven heeft.
Wie ben je echt? Ben je wie men ziet van vlees en bloed, of heeft hetgeen God in jou ziet het laatste woord?