Wauw…met open mond en vol ontzag

0ab6b7fabd0afcc4f56b425a4729e15aJes.11:2-3 Op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, Zijn lust zal zijn in de vreze des Heren.

Het beslissende karakter van Jezus komst zoals in het vorige stuk al aangestipt, is schrikwekkend en heerlijk tegelijk. Hoe beter ik God leer kennen, des te minder angst ik ervoor heb, maar het woordje ‘vonnis’ maakt het op zijn zachtst gezegd spannend.
Daarom is het goed om stil te staan bij de eigenschappen van Jezus, die op dat punt in de tijd groots, kenmerkend en voor 100% naar voren zullen komen op het moment van vonnis en oordeel. Hij zal gekenmerkt worden door wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vreze des Here.
God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat. Wij zijn Zijn kinderen, Zijn baby’s waar Hij met heel Zijn hart van houdt en naar verlangt, waar Hij bij wil wonen. (Matt.18:14) Maar Jezus aan wie het oordeel gegeven is, kent de Vader als geen ander. Hij kent het hart van God, als Zichzelf; Hij kent Gods wezen, Zijn verschijning en Zijn heiligheid en gaat daar met diep respect mee om. Dat is de vreze des Heren, de “Wauw…met open mond en vol ontzag”. Heilig, Heilig, Heilig, groots en ontzagwekkend.
……In ons natuurlijke bestaan kunnen we niet voor Hem verschijnen, het effect van de verschijning van die Heiligheid zal ons dood doen neer vallen,…. terwijl Hij niemand verloren wil laten gaan.
We hebben Jezus nodig die als Hogepriester voor ons het heilige der Heilige is ingegaan; Hij inspecteert ons, voordat wij ingaan. Elke spat, elke kruimel elk aspect van ons leven moet bedekt zijn door Zijn genade, Zijn bloed. “Inspectie” is misschien een griezelig idee, maar ten opzichte van de Heiligheid van God brengt het ons op die plek waar we denken “Heer neem alles, niet slechts mijn voeten, maar geheel mijn lichaam, tot aan mijn kruintje en al mijn werk….neem het alstublieft, bedek mij”.
Dit is de genade die weet Jezus in ons uit te werken en over ons te brengen met oneindige wijsheid, met 100% verstand van zaken, met raad voor elk knelpunt, met sterkte voor elke zwakheid van ons en…met de vreze des Heren bij wie wij mogen komen.

De getrouwe en Waarachtige

8452131d30648c793bac8cde74d50e2cOpenb.19:11 “het Woord Gods”. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

Maar weinig mensen in de Bijbel zien de hemel geopend, slechts Ezechiël, Stefanus en nu Johannes. We hebben dus te maken met een bijzonder moment.
Wel komt er door de hele Bijbelgeschiedenis heen van alle uit de hemel: vuur, storm, hagel, maar ook Gods stem, manna, de Heilige Geest als een duif en nu komt de Getrouwe en Waarachtige.
Tegen Nicodemus zei Jezus het al: Joh.3:13 “Niemand is opgevaren naar de hemel, dan wie uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen”. Jezus is de enige die vrije toegang heeft om naar binnen te gaan en uit de hemel af te dalen, naar ons toe.

Bij zijn leven hier op aarde heeft Jezus zich geopenbaard als ; het Woord, het Lam Gods, de weg, de waarheid, het leven, het brood, levend water, de goede Herder en nog een heleboel meer.
Waar het me nu even om gaat is, dat al deze geopenbaarde functies, direct betrekking hebben op hetgeen Jezus wil doen en zal doen, voor ons in het hier en nu. Deze functies heeft Hij in ons dagelijkse leven. Maar in openbaringen komt de nadruk te liggen op de functie van Getrouw en Waarachtig, dit kroont de wijze waarop Hij vonnis velt en oorlog voert.

Later zal ik belichten hoe we naar vonnis en oordeel kunnen kijken, want dat zijn lastige onderwerpen, maar nu wil ik aanstippen waar het toe leidt. Wereldse oorlogen zijn lelijk, onrechtvaardig en vol van pijn. Gods oorlog is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze die op de aarde geworpen is en rond gaat als een briesende leeuw. De onwaarheid van ‘de leugenaar van den beginne’ wordt geoordeeld door de Waarachtige; de ontrouw van de boze wordt gevonnist door de Getrouwe. En de boze kan geen stand houden, want er is geen waarheid in hem, misleiding en verraad is zijn handelsmerk. Voor hem is er geen plaats meer als de Theocratie van God overwint en de Koning der Koningen de troon bestijgt.

Het bruiloftsmaal

c09f66ae93ffdcaf567b78282131c54aOpenb.19:9 Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. Jes.25:6-12 een feestmaal van vette spijzen, een feestmaal van belegen wijnen
Eindelijk is het grote moment van de toekomst aangebroken. Ik ervaar altijd een soort opluchting wanneer ik stilsta bij dit tekstgedeelte. De gedachte dat we met zijn alle bij God aan tafel plaats nemen en alle moeite achter de rug is.
Sommige mensen zijn nieuwsgierig naar het menu en de wijnen, maar ik ben nieuwsgierig naar de mensen die aan die tafel zitten.
Hoe zullen de mensen zijn, zonder vlek of rimpel?
Dagelijks hebben we te maken met beschadigde mensen die zich ongewild, als emotioneel stekelvarkens naar hun omgeving gedragen en dan zijn de stekels eruit. Mijn eigen scherpe randen zijn verdwenen, hoe mooi zijn we dan? Alle gaven en talenten die God in ons heeft gelegd worden openbaar, eindelijk zullen we zijn zoals God ons heeft bedoeld.
In mijn huidige baan werk ik met mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn. Hun ontwikkelingsnivo is enkele weken tot maanden en hun beperkingen zijn enorm. Ze kunnen niet spreken en meestal afhankelijk van een rolstoel en allerlei hulpmiddelen, maar ik zie hun ogen, hun tranen en hun glimlachje, en ik ben zo benieuwd hoe ze zullen zijn in hun verheerlijkte lichaam.
Wat zullen ze dan te vertellen hebben, wat hebben ze mee gekregen van hun leven hier op aarde? Kunnen ze mij dat vertellen of ik goed voor ze heb gezorgd en één van die kleine lichtjes ben geweest in hun bestaan? Wat een weergaloos moment zal het zijn wanneer ze naar hun moeder toe kunnen lopen, zeggen “hoi mam, ik hou van jou”, en ze elkaar in de armen vallen.
Wat een tafel zal dat zijn om aan te zitten, het bruiloftsmaal van het Lam.

Chronologisch lezen week 50

c954ea470e67c07e1a6e1f88adf572f6In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

337 2 Kor. 4; 5; 6
338 2 Kor. 7; 8; 9
339 2 Kor. 10; 11; 12; 13
340 Gal. 1; 2; 3
341 Gal. 4; 5; 6
342 Rom. 1; 2; 3; 4
343 Rom. 5; 6

Gal.3:26-27 Jullie zijn allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus.
Want allen die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met christus bekleed.

Wie overwint…

e7b8d9f395002ed41e9a85901c4f18e0Hebr.12:2, 3 Laat je oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en voleindiger des geloofs. Vestig je aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, zodat je niet door matheid van ziel verslapt.

Veel gedachten over de komst van Christus gaan uit naar de tekenen van de eindtijd. Er is een bepaalde mate van spanning over de aankondiging van oorlogen, ziekten, aardbevingen enz. Maar er is een prioriteit die daarbovenuit gaat: Zie op Jezus. Het gaat allemaal om de komt van de Koning der Koningen, de tekenen zijn slechts een heen wijzing naar het grotere.
De schrijver van de Hebreeënbrief maakt daarbij de vergelijking met een wedloop en waar een wedstrijd is, valt een prijs te winnen. In aardse wedstrijdjes vormt de prijs meestal onderdeel van de motivatie om in de wedstrijd te blijven en door te zetten, ook als het moeilijk wordt. Vaak gaat het om één enkele hoofdprijs, maar het Koninkrijk van God kent enkel teamsporten. Elk teamlid is belangrijk om andere teamleden te helpen, in zijn kracht te zetten en samen sterk te zijn. Individuele krachtontwikkeling is belangrijk voor alle om samen de verdrukking te doorstaan en de prijs te behalen.
In Openbaringen lees je sporen van dingen die te behalen zijn. Er worden 7 teams, gemeentes genoemd, elk met hun eigen type strijd waarin ze mogen overwinnen. Tegen tem Efeze zegt Hij bijvoorbeeld 2:7 “Wie overwint zal Ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is”.
Nu even los van de vraag bij welk team wij horen, is dat niet een geweldige prijs? Wij zullen leven! Elke plek in je hart waar dood gekomen is zal Hij niet laten voor wat het is of als verloren beschouwen. God wil leven voor ons, van nu aan tot in eeuwigheid: Leven in overvloed.
Dus geef niet op wat Hij niet opgegeven heeft.

Uitzien naar het Lam

58c8d6731f704c0893a49877edea9b42Het kopen van een duur object, bijvoorbeeld een huis, bestaat uit meerdere stappen maar op zijn simpelst ziet dat er als volgt uit: a. Er wordt een prijs betaald. B. de goederen worden overgedragen aan degene die de prijs heeft betaald. C. De koop wordt bevestigt met een akte waarin wordt vastgelegd  om welke goederen het gaat.
In een vergelijking met Jezus en de mens werkt het op een gelijksoortig manier.
A. Hij heeft voor ons allemaal de prijs betaald.
B. De overdracht van onszelf vindt plaats op basis van vrijheid. We mogen onszelf geven aan Jezus die de prijs heeft betaald, maar Hij eist ons niet op. Het is onze keuze om Hem te erkennen als de rechtmatige eigenaar en alle andere eigendomsclaimen af te wijzen.
C. Een overdrachtsakte is er ook, kijk maar in Openb.5:9 zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Alle namen die in de boekrol zijn geschreven behoren de Koning toe. En Jezus is de eigenaar van de boekrol, Hij is waardig om de boekrol te openen, Hij heeft de prijs betaald.
Johannes ziet uit naar dat moment dat de boekrol wordt geopend. Pas op dat moment wordt de einduitslag bekend, voor die tijd kan niemand erover oordelen of iemands naam daar staat geschreven. Niemand is bekend met de inhoud van de boekrol behalve de rechtmatige eigenaar, want niemand, maar dan ook niemand, mensen, machten, krachten of engelen, zijn waardig om de boekrol te openen en een eindoordeel uit te spreken over welk persoon dan ook.

De komst van volkomenheid.

69efd003762297e230dc2e64b151a5f0Op de dag dat Jezus terug komt, wordt Gods grootste wens volkomen.
‘Hoe kan dat nou’, zal je misschien denken, God heeft toch alles al hoe kan Hij nou wensen hebben?
Toch is er één ding waar Hij steeds weer naar verlangt en waar Hij het de hele Bijbel door steeds weer over heeft: om in ons midden te wonen.
De hof van Eden was niet groot genoeg om God te bevatten, maar Hij wandelde erin omdat Hij bij Zijn kinderen wilde zijn.
De tabernakel was te klein om God te huisvesten, maar Hij vervulde hem omdat Hij in het midden van zijn volk wilde zijn. Ex.29:45 Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hen tot een God zijn, -Ik heb ze uit Egypte geleid -46. Opdat Ik in hun midden wone.
Dan bouwt Salomo voor God een tempel en God spreekt met hem over het te bouwen huis. En God vraagt Salomo om Zijn woorden in acht te nemen en naar Zijn inzettingen te wandelen 1 Kon.6:13 dat Ik te midden van de Israëlieten zal wonen.
Toen kwam Jezus die de obstakels vanuit de mens wegnam, om de wens van Zijn Vader te vervullen. 2 Cor 6:16 Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. In plaats dat God een externe woning bij ons heeft, maakt Hij woning in ons.
En toch komt er nog meer met de 2de komst van Jezus Christus, want als er recht is gesproken en Gods stad op de nieuwe aarde wordt gevestigd, wordt het inwonen van God volkomen. Openb.21:22 en een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige is haar tempel en het Lam- 23- de heerlijkheid Gods verlichte haar en haar Lamp is het Lam. Dan is de eenheid volkomen, niet alleen woont Hij in ons, dan wonen wij in Hem.

Chronologisch lezen week 49

717e26e679a85813a85483155692a9e9In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

330 1 Johannes 3; 4; 5
331 2 Joh.; 3 Joh.; Hand. 19
332 1 Kor. 1; 2; 3; 4
333 1 Kor. 5; 6; 7; 8
334 1 Kor. 9; 10; 11; 12
335 1 Kor. 13; 14; 15; 16
336 Hand. 20:1-12; 2 Kor. 1; 2 ;3

1 Kor.10:13 Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.
God is getrouw, Hij zal niet gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt,
want Hij zal met de verzoeking ook voor uitkomst zorgen.

De omstandigheden van Zijn komst.

86d56a5b023f31bd08ba6017c13001bd
van de Hubble telescoop

Is het je wel eens opgevallen dat alle Bijbelse beschrijvingen van de 2de komst van Jezus worden gedomineerd met beschrijvingen van de omstandigheden die de komst aankondigen?
Openbaringen kent 22 hoofdstukken. Daarvan gaan er 3 over de daadwerkelijke openbaring van Jezus’ komst. Alle andere hoofdstukken beschrijven wat daar allemaal aan vooraf gaat, wat er zal gaan gebeuren en hoe dat eruit gaat zien.
Mattheus 24 is ook zo opgebouwd, 28 verzen vertellen wat eraan vooraf gaat, voordat er in v.29 staat dat “zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en majesteit”.
Misschien is het goed om ons af te vragen wat die verdeling betekend, want God vindt het blijkbaar zeer belangrijk dat we die omstandigheden kennen.
De volgende overwegingen kwamen in mij op. Matt.24:4 begint Jezus met de woorden “ziet toe dat niemand u verleidde”, dit heeft betrekking op de valse profeten, maar in het verlengde van die zin begint Jezus over oorlogen. Soms raken we een beetje ‘immuun’ voor alle rampberichten en mensen die opstaan om de meest onzinnige dingen te roepen. We raken eraan gewent, die beelden van aanslagen, rampen en mensen die gruwelijke dingen uithalen. ‘Dit is de wereld waarin we leven’, maar de Bijbel maakt zeer duidelijk dat dit niet in overeenstemming is met de normen en waarden van Gods koninkrijk. God wil dat we heel goed beseffen dat deze omstandigheden heel ver van Koninkrijkswaarden afstaan en dat het zeer nodig is dat deze wereld hoort dat het niet oké is.
We moeten erop toezien dat we de smaak van zout blijven verspreiden en ‘het valse, de rampen en het gruwelijke’ niet oké gaan vinden. Wij moeten licht verspreiden, want wij hebben licht. God heeft voor ons belicht wat voor een tijd het zal zijn en dat er uitkomst is voor ieder die het een duistere tijd vindt.
Het 2de wat in mij opkwam was, dat God ons erkenning geeft, dat Hij het weet. Hij weet het. Hij weet het als we verdriet hebben van de dingen die we horen en zien, die zo ver afstaan van Zijn heiligheid en liefde. “zalig de treurende, want ze zullen getroost worden; zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigt worden”, Matt.5:4,6. “zalig zijn  jou ogen, omdat zij zien en jou oren omdat zij horen”, matt.13:16.