Uw Koning is en uw Koning komt

Zacharia 9:9-10 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
Dan zal Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde.

village-nativity-586797_960_720
Bron: pixabay.com

In twee zinnen plaats Zacharia ons midden in de tijd.
Hij ziet de eerste komst van jezus, waarbij hij op een ezel Jeruzalem binnen komt en hij ziet de tweede terugkomst, de intrede van het vrederijk. Voor Zacharia was het één profetie die in de toekomst plaats zou vinden. Hij zal geen idee hebben gehad dat er zoveel tijd zou verstrijken tussen die zinnen in en hier zijn wij, tussen v9 en v10 in.
Het laat ook iets zien van Gods tijdsperspectief, want Hij is degene die door de heilige Geest deze woorden aan Zacharia geeft. Voor Hem die zich beweegt in de eeuwigheid waar tijd niet gemeten wordt, zijn de 1ste en tweede komst van de Christus zo met elkaar verweven dat ze in één adem verteld kunnen worden.
Reeds bij zijn 1ste komst is Hij Koning, rechtvaardig en zegevierend. In de ogen van de wereld lijkt er geen overwinning behaald, maar in de hemelse gewesten is er een verandering voor eens en voor altijd. Hij heeft de dood onttroont en is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader.
De wereld is blind voor die overwinning, wereldleiders menen de macht te hebben, maar zoals in Psalm 2 staat: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde (HSV).
Deze wereldleiders menen hun macht te kunnen ontlenen aan hun wapentuig, Paarden, wagens en strijdboog is een ouderwetse beschrijving, voor wat nu kan gelden als bommen, gevechtsvliegtuigen en kernwapens. In de poëtische Hebreeuwse schrijfstijl benadrukt de tegenstelling tussen “paarden” en een “ezelhengst” het verschil in koningschap. Deze Koning haalt Zijn macht niet uit wapentuig, maar uit een nederige dienende houding, een ezel is een dienend dier. Zijn Koningschap rust op rechtvaardigheid, niet op machtsvertoon.
Daarom zegt ps.2  Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Weet dat de mensen en de naties die nu schrik aan jagen met hun vernietiging en de slachtoffers die ze maken, zelf zullen schrikken van Gods toorn. Gods handelen zal al het menselijk strijden verre overstijgen. Alles wat ze ooit hebben afgedaan als een mooi verhaal die geboorte van Jezus, iets uit de geschiedenis die kruisiging, niet heel imponerend, zal een ontzagwekkende overwinning blijken te zijn. Ps 2:9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Zach.9:10  en Zijn heerschappij zal zich uitstrekken tot het einde der aarde.
Dan blijkt er een andere Koning te Zijn, Hij was er al, maar dan zal heel de wereld Hem zien.
Er zal geen plek meer op deze aarde zijn die niet onder Zijn van vrede heerschappij valt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s