Eenheid in de Bijbel

Wie is als U?

Het volgende dubbelbeeld komt uit Micha.
5:1 En gij Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda uit u zal Mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is vanouds, van de dagen der eeuwigheid.
3. Dan zal hij (deze heerser) staan en hen weiden in de kracht des Heren, in majesteit van de naam des Heren, zijns God; en zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot het einde der aarde, en Hij zal vrede zijn.

De naam Micha מיכה betekend “wie is als JHWH”. Hij diende in de tijd van Hizkia en Jotham 759-698 v.Chr. Het was de tijd van de koningen, waarin Israël gebroken was in een noordelijk en een zuidelijk rijk, de tijd waarin Israël steeds weer terug viel in afgoderij. God had daar verdriet van. In  de context van deze gebrokenheid schreef Maleachi 2 “God haat echtscheiding”. God zijn volk vergaderen, ze heiligen en met vrede over ze regeren. Koning Hizkia deed zijn uiterste best om de afgoderij uit Juda te verdrijven, maar het was niet genoeg.
Op dat punt van de geschiedenis lag het niet voor de hand, dat er in een klein dorpje van de stam Juda, een grote heerser geboren zou worden die vrede zou brengen zou brengen tot het einde van de aarde. Maar het is Gods plan, door alle eeuwen heen en Zijn plan verandert niet.
Hij is en zal vrede zijn. Heer wie is als U?
De oorsprong van deze Heerser waar Micha over profeteert,  is “uit de dagen der eeuwigheid”, dat is een opmerkelijke tijdsbepaling. Het bevestigt opnieuw waarom het mogelijk is dat er in één profetie tussen twee verzen duizenden jaren kunnen liggen en hoe het mogelijk is dat in de 7de eeuw voor Christus Zijn 1ste en tweede komst al kon worden verteld. Vanuit Gods eeuwigheidsperspectief is het van geen enkele betekenis. Nog voordat tijd op aarde zijn intrede deed was Zijn Heerser al bij Hem.

wheat-field-640960_960_720
bron: pixabay.com

Kennelijk was in Jezus’ tijd niet algemeen bekend dat Hij in Betlehem geboren was. In Joh.42 voert de schare die naar Hem heeft geluisterd een discussie of Hij de Verlosser is, waarbij men opmerkt  “De Christus komt toch niet uit Galilea?”.
Het is nog maar de vraag of het een verschil zou hebben gemaakt als ze hadden geweten dat dit wel het geval was. Wie twijfelt zal overal vragen bij stellen, wie geloofd zal steeds weer worden bevestigt door de eenheid van Gods woord.
Nog even wat leuke aanvullende details. Van Betlehem wordt algemeen aangenomen dat de betekenis van die naam “broodhuis” is. In deze streek waren vruchtbare graanvelden, die de streek van brood voorzagen. In die plaats wordt het “het brood des levens” (Joh.6:48-51) geboren. “Het levende brood dat uit de hemel neer gedaald is. Indien iemand van dit brood eet zal hij in eeuwigheid leven”.
Van Juda zegt ps.60:9 “Juda is mijn herdersstaf”. En misschien nog wel mooier in Gen.49:8-12 Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
Heer wie is als U?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s