Wat is dat voor een profeet?

Lucas 1. Twee profetieën over Johannes de Doper.

SONY DSC
De Jordaan

Luc.1:15-17 hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.
77 om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God,

In de 1ste profetie verteld de engel Gabriel aan Zachrias ‘hoe’ de laatste profeet uit het O.T zal wandelen: v 17 In de geest en de kracht van Elia. ‘Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen’.
In de 2de profetie spreekt Zacherias door de heilige Geest ‘wat’ zijn boodschap zal zijn, v77 “om aan het volk te geven kennis van heil/redding, in de vergeving hunner zonde, door de innerlijke barmhartigheid van onze God- v79 om onze voeten te richten op de weg des vredes”.
Daarmee vormt Johannes als profeet een bijzondere brug tussen het O.T en het N.T. In de kracht van Elia verkondigt hij redding door genade, in plaats van een profeet die volgens het O.T het volk verteld wat de wettelijke gevolgen van hun wandel zijn, is hij een echte N.T profeet..
Hij spreekt geen oordeel uit de wet, over de harten van de vaderen en de ongehoorzame, de goal van Johannes is omkering, terug naar de gezindheid die ze behoren te hebben, de gezindheid van een rechtvaardige.
Wanneer we aan de prediking van Johannes denken blijven we meestal steken in dat ene, schijnbaar veroordelende woord `addergebroed`. Maar waar Johannes naar verwees, was dat ze wandelden als Adam en Eva die luisterden naar de slang, zoals wij allemaal, en dat we redding nodig hebben. Waartoe hij ze opriep was 2:8 ´keer je daar van af en brengt vruchten voort die aan bekering beantwoorden. De schare verstond deze boodschap prima, want ze vragen `wat moeten wij doen?”. Ze hebben geen oordeel gehoord maar de waarheid. Vergeving zonder gedragsverandering is als water naar de zee dragen en daar kwam Johannes niet voor. Hij kwam voor omkering en redding door genade. Een zuivere N.T boodschap in een O.T ‘Elia-jasje’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s