Belooft is belooft.

Num.14:6 “En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. 10 Toen zeide de gehele vergadering, dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des HEREN verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten”.
God hoort! Hij is zo dicht bij dit volk dat Hij in heerlijkheid kan verschijnen in hun midden.
Hoe overweldigend en indrukwekkend is dat.
Op aards niveau lijkt het een uit de hand gelopen ruzie, die Kaleb en Jozua bijna met de dood moeten bekopen.
In het zichtbare lijkt het te gaan om een volk en twee mannen die “fout zijn” en de meerderheid die meent het goed te hebben.
In het hemelse gaat het om God die aanstoot neemt aan bijna de gehele vergadering en de minderheid blijkt het bij het rechte eind te hebben.
Ze hadden beter moeten weten.
Al vanaf Abraham was hun dit land belooft :
De 1ste keer in Gen.12:7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven; (2de keer )Gen.13:15-17;( 3de keer) Gen:15:17-18. ( 4de keer) In Gen.26:3 gaat de belofte over op Izak. (5de keer)In Gen.28:13 gaat de belofte over op Jakob.; ( 6de keer)gen.35:12. (7de keer) Gen.48:21 Jakob/ Israël geeft de belofte aan Jozef: “ Daarna zeide Israël tot Jozef: Zie, ik sterf; maar God zal met ulieden wezen, en Hij zal u wederbrengen in het land uwer vaderen”.(8ste keer) Jozef bevestigt de belofte in Gen.50:24.(9de keer) Ex.3:8-17 De belofte komt naar Mozes.(10de keer) In Ex.6:3-7 Is de belofte de reden waarom Mozes met farao moet gaan praten.
Hadden zij niet gehoord?
God had het tien keer belooft, met tien plagen had verlost en toch waren er tien verspieders in ongeloof.
Num.14:11 de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?
Dit is geen ruzie tegen twee mannen dit is een zaak tegen God, persoonlijk. De maat is vol! God doet niets van de belofte af, maar Hij schort de belofte op. Nu nog niet! Dit volk wordt geregeerd door angst, er zit geen moed in om de belofte in te nemen. Eerst dan maar een hele grote pas op zijn plaats!
22 Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tienmaal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben
zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb!
God doet de belofte niet weg, maar dit volk gaat de vervulling ervan niet meemaken!
Het is mogelijk om God belofte te missen, maar niet Zijn genade. Hij onderhoudt het volk in de woestijn, voedt ze, kleedt ze, leidt ze, maar de belofte gaan ze niet in.

bron: http://www.natgeofoto.nl/
bron: http://www.natgeofoto.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s