Aanbidden

Aanbidden is een “doe-ding”. In dit stuk heb ik tekstgedeelten bij elkaar gebracht waar ik zo blij van wordt. Teksten waarvan ik denk :”Wat een geweldige God, ik ben zo blij met U”, pure aanbidding.IMG_4649

Zijn herstel
PS.146:7 De Here maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende. De Here richt de gebogenen op. 147:3 Hij geneest de verbrokenen van hart en verbind hun wonden. 138:3 Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 119:149b Here maak mij levend naar Uw recht; 154 maak mij levend naar Uw beloften 159 Here maak mij levend naar uw goedertierenheid.37. maak mij levend door Uw wegen.107:13b Hij verlost ons uit al onze angsten 35. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel en dorstige grond tot waterbronnen. 103 Hij die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn krankheden geneest, die mijn leven van de groeve verlost, die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die mijn ziel verzadigt met het goede, zodat mijn jeugd zich vernieuwt als een arend. 94:19 Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikken Uw vertroostingen mijn ziel.

Zijn eigenschappen
147:5 Groot is onze Here en geweldig in kracht, Zijn verstand is onbeperkt.
145:17 De Here is rechtvaardig in al Zijn wegen. 3b Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 135:13 Uw naam is tot in eeuwigheid. 118:16 De rechterhand des heren verhoogt, de rechterhand des Heren doet machtige daden.116:5 genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.106:1 Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 104:31 de heerlijkheid des heren is tot in eeuwigheid 1 U hebt U met majesteit en luister bekleed. 99:1 De Here is Koning, 3b heilig is Hij. 89:8 God is zeer ontzagwekkend – grootmachtig – trouw 86:15 Gij, here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Zijn bescherming en voorziening
142:6 Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. 140:8b Gij beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd.139:5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij.
127:2c Hij geeft het immers Zijn beminden in de slaap. 125:1 Wie op de Here vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 121:2 Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij zal niet toelaten dat mijn voet wankelt, mijn Bewaarder zal niet sluimeren.5 de Here is mijn Bewaarder, de Here is mijn schaduw aan mijn rechterhand.7 De Here zal mij bewaren voor alle kwaad, Hij zal mijn ziel bewaren, De Here zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.118:6 de here is met mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? 103:12 zover het oosten van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen 10 en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. 94:22 de Here is mij tot een burcht, mijn god de rots mijner toevlucht. 91:3 Hij is het die mij redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met Zijn vlerken beschermt Hij mij en onder zijn vleugels vindt ik toevlucht, zijn trouw is schild en pantser. Ik heb niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaard, voor het verderf dat op de middag vernielt 9. Want U, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste heb ik tot mijn schutse gesteld, geen onheil zal mij treffen.

Genoeg redenen om God te aanbidden en dit is slechts een greep uit de Psalmen. Nu is het jou beurt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s