1 kor.15:44 Een natuurlijk en een geestelijk lichaam (2)

Een natuurlijk en een geestelijk lichaam (2)

De grondtaal laat heel duidelijk zien wat het verschil is tussen een natuurlijk en een geestelijk lichaam.
DSC_2489Het Griekse woord wat wordt gebruikt voor een natuurlijk lichaam is psychikon, wat wil zeggen, een lichaam met een ziel. Het wordt gekenmerkt door het natuurlijke.
Hetzelfde woord komt voor in Judas 1:19 “natuurlijke mensen psychikoi, die de geest niet hebben” .
1 Kor. 2:14 gebruikt ook dit woord (SV) “Maar de natuurlijke mens psychikos, begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn”. En nog een tekst waarin duidelijk naar voren komt waar het natuurlijke voor staat, Jac.3: 15, wat spreekt over aardse wijsheid versus goddelijke wijsheid. Het aardse “dat is niet de wijsheid die van boven komt, zij is aards, ongeestelijk psychikē, duivels” (NBG)
Dit staat tegenover de geestelijke mens.
Het Griekse woord voor “geestelijk lichaam” is pneumatikos , een mens met de Geest pneuma.
Deze mens wordt vervuld en gedreven door Geestelijke zaken van God. Hetzelfde woord komt voor in Ef.1:3 “Gezegend zij de God en Vader , die ons met allerlei  geestelijke zegen pneumatikē ,in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (NBG) .
Een geweldige tekst, omdat het zegt waar deze pneumatikē  vandaan komt: van de Vader.
Wat de locatie is van deze pneumatikē is: de hemelse gewesten.
En hoe we het kunnen “bezitten”: in Christus. Dat wil zeggen, de opgestane Heer die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, in wie de geestelijke mens pneumatikos geborgen is.
In het vorige stukje over een natuurlijk en een geestelijk lichaam, maakte ik een verbinding naar de vruchten van de Geest, Gal.5:22 waar in het Grieks staat “de vrucht van de Geest pneumatos”.
In de grondtaal wordt erg duidelijk wat de afkomst van bepaalde zaken is, psychikon wijst op de natuurlijke zaken die niet door Gods Geest worden vervuld.  Pneumatikos is het geestelijke lichaam wat door de Geest/ pneuma wordt vervuld.
Net als de gemeente te Korintië zijn wij erg nieuwsgierig hoe dat geestelijke lichaam eruit zal zien. Paulus legt uit in v47 dat de 1ste mens uit de aarde is, stoffelijk, en de 2de mens uit de hemel, naar het beeld van het hemelse.  49. “Gelijk wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”.
Dat is “Naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis”, Gen.1:26. We zullen op de Vader lijken en op Jezus lijken.
Van Jezus hebben we een glimp mogen horen van de zaken die Hij deed in zijn verheerlijkte lichaam. De Emmaüsgangers spraken met de discipelen erover, hoe Jezus hen de schrift had uitgelegd, hun ogen had geopend en zomaar was verdwenen. (Luc.24). En terwijl ze het daarover hadden verscheen jezus in hun midden.
Goddelijke teleportatie, door gesloten deuren en muren heen. En ze reikten Hem een stuk vis aan en Hij at het voor hun ogen op. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, maar het geeft een indicatie dat we straks letterlijk tastbaar kunnen genieten van de bruiloftsmaaltijd, zoals in Openbaringen genoemd. Het beeld van het stoffelijke en het hemelse, dragende.
Niet of het ene, of het ander, maar het beeld wat Jezus laat zien is : En, En.

Een natuurlijk en een Geestelijk lichaam

1 Kor.15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. 46. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke.

Dit is een basis principe, een sleutel tot vele zaken.
Ik behandel dit principe hier heel sec, zonder te kijken naar de obstructies die het principe blokkeren, gewoon om je oog te geven voor de basis. Eerst het natuurlijke en het geestelijke zal eruit voortkomen.
Ik wil als voorbeeld, met je kijken naar de vruchten van de Geest zoals ze in Gal.5:22-24 worden beschreven. Die vruchten ontstaan niet door uren te lezen, te bidden of in de kerk door te brengen. ( lees: stilzitten)DSC_4609
Het natuurlijke komt eerst, dat wil zeggen wanneer je deze zaken in de praktijk brengt, zullen ze groeien.  Als je bijvoorbeeld lief hebt, zal je liefde terug ontvangen en groeien in liefhebben. Zelfbeheersing komt niet uit de lucht vallen, dat moet je oefenen en God zal er kracht aan verlenen, totdat het een tastbare onlosmakelijke eigenschap geworden is. Zachtmoedigheid ontstaat niet, door een keer niet boos te worden, maar door er een goal van te maken om zo te reageren. De vrede van God wil woning in je maken en blijdschap wil je vervullen, als innerlijke eigenschappen, niet als een plaatselijke regenbui die over je heen valt.
Dat betekend dat je zal moeten kiezen om te leven naar de persoon die je wil zijn. Wat je doet, is wat je reproduceert, wat je voortbrengt is wat zal groeien en waar je kracht aan verleent.
Jezus bevestigt het principe nog eens in Luc.6:38 Geef en je zult gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Geef je tijd en energie aan wie God wil dat je bent, in het natuurlijke en dat zal als een geestelijk lichaam worden opgewekt.
Even voor de duidelijkheid, je redding hangt niet af van je werken, maar de vrucht wordt bepaald door je activiteiten.
Waar steek je de meeste tijd in? Dan zal dat het meeste gedijen.
Betreft dit hersenloos voor de tv zitten en consumeren, dan zal het je moeite kosten om zelf een “geestelijke maaltijd te bereiden en die te verteren”. Doordat het een inspanning is geworden voor de menselijke geest, die gewend is achterover te leunen en nergens over na te denken.
Omgekeerd geld hetzelfde.
Wat heb je nu niet, wat je eigenlijk graag zou willen hebben?
Wil je graag wijsheid, ga dan je tijd stoppen in het leren van wijsheid. Lees de spreuken van Salomo, overdenk ze, leer wijsheid te zien in bepaalde besluiten en handelswijzen. Leg je focus erop, steek je tijd en energie erin en het zal groeien.
Slechte vruchten zijn producten van zaken waar je beter niet je tijd en energie aan kunt geven. Zijn fungeren als een goede signaalfunctie dat het tijd is om het roer om te gooien en het anders te gaan aanpakken.
De tekst uit 1 Kor.15 staat in de context van het opstandingslichaam, ons blijvende deel in de toekomende tijd. Dat deel van ons wat van eeuwigheidswaarde is en gereproduceerd wordt in een opstandingslichaam.
En misschien is het geheel mijn fantasie die hiermee op de loop gaat (dus voel je heeeel erg vrij om hier anders naar te kijken), maar ik zou me schamen als ik in mijn verheerlijkte lichaam een heel klein wormstekelig lichaampje heb, wat net over de finishlijn is gekomen. Zo’n verschijninkje wat je met een vergrootglas moet zoeken en nog niet heel bruikbaar is om te regeren in Zijn koninkrijk.
Maar dat is slechts mijn beperkte interpretatie 😉 .

Gelijkenissen

IMG_4895Gelijkenissen

Matt.13:10 de discipelen kwamen en zeide tot Hem: waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hen en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

Je kan gelijkenissen op verschillende manieren verstaan. Soms geeft de Geest je openbaring, waardoor een oud verhaal opnieuw tot je spreekt, maar er zijn ook uitlegregels die kunnen helpen bij het begrijpen. Vragen als: Worden daar voorwerpen of begrippen in gebruikt die in die tijd begrijpelijk waren, maar nu niet volledig worden verstaan? Wat verstonden de toehoorders? Om welke hemelse goederen gaat het? Welk aspect van God probeert Jezus te verduidelijken en tot waar strekt de vergelijking zich uit?
Er is namelijk een punt waarop de vergelijking zijn houdbaarheid verliest. Laat me dat met een voorbeeld illustreren: Een krokodil huilt krokodillentranen; Jantje huilt krokodillentranen…..Jantje is een krokodil! Het is duidelijk wanneer een vergelijking te ver wordt doorgevoerd, de gelijkenis niet meer klopt.
De gelijkenis die Jezus verteld is van de zaaier en het onderwerp is als volgt:. V19 “Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort..”. Dit woord van het Koninkrijk wordt vergeleken met plantenzaad. Voor een deel gaat deze vergelijking op en gedraagt het zich als plantenzaad. Er zijn wortels nodig om te groeien en vast te staan. Mensen kunnen oppervlakkig reageren, vergeten  wat God ze heeft gegeven. Als we het te druk hebben kan hetgeen God in ons leven heeft gedaan niet groeien, want we hebben geen aandacht voor Hem. De aandacht gaat bij die interpretatie direct uit naar menselijke fouten, zijn wij goede grond of niet. Hoewel het onderwerp gaat over het woord van het koninkrijk!
Na een spreken over slechte grond verteld Jezus wat er gebeurd als het zaad valt in goede grond. Daar voelen we ons prettig bij, dat zijn wij. Goede grond levert vrucht op, dus wanneer we vrucht dragen zijn we goede grond???
Het is waar dat de gelijkenis ons vraagt om keuzes te maken in het leven van alle dag. Om niet steeds door te hollen, om tijd te nemen en aandacht te hebben voor de relatie met onze hemelse Vader, maar de gelijkenis gaat niet om ons. Jezus verteld de gelijkenis niet om ons een goed of een slecht gevoel over onszelf te geven, maar om iets over het koninkrijk van God uit te leggen. Wij zijn niet het centrum van de gelijkenis, dus terug naar ‘het zaad”.
Het woord van het koninkrijk kan honderdvoudig, zestigvoudig of dertigvoudig vrucht dragen. Dat willen we!  Even een vraag daarbij, aan welk uitgangspunt ga je meten, om vast te stellen wat honderdvoudige vrucht is?
Is “Jezus het Woord” de maatstaf? Is onze omgeving de maatstaf of onze persoonlijke groei?
In de Bijbel kan een geloofswoord bekleed met koninkrijkskracht zieken genezen, doden doen opstaan, bergen verplaatsen, demonen doen sidderen, een menigte voeden of een man over het water doen lopen. Dragen we van die kracht dertigvoudig of zestigvoudig of honderdvoudig vrucht van? In het koninkrijk van God is altijd meer. Meer groei, meer vrucht, meer overvloed, oneindig veel meer.
Joh.14:12 Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de zoon verheerlijkt worde.

 

Het Koninkrijk der hemelen

Het Koninkrijk der hemelen

In het oude testament kom je deze term “het koninkrijk der hemelen” niet tegen.
Onder het oude verbond was er de inspanning om te gehoorzamen aan wetten en geboden; om zonde te verzoenen door offers. Het werk was in het zichtbare, het tastbare, hetgeen voor ogen was.
De duivel  speelde daarop in toen hij Jezus kwam verzoeken, hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld, (matt.4:8). “Zie en kijk maar eens goed hoe groot en schitterend dit is wat God geschapen heeft. Dat wil je vast wel terug hebben”.
De duivel dacht dat het God nog steeds te doen was om vlees en bloed.
Maar Jezus richt een nieuw verbond op : Matt. 4:17 “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”.  Deze paradox wordt binnen enkele regels geschreven, tussen v8 en v17DSC_1645. De duivel die wil verleiden met wat voor ogen is, met zichtbare koninkrijken van de wereld; de Zoon van God spreek van hetgeen God voor ogen is, het koninkrijk der hemelen.
Een kanttekening hierbij is, dat de duivel maar drie verzoekingen naar voren bracht. Het is aannemelijk dat hij hierbij inspeelde op de punten waar wij als mens bevattelijk voor zijn, punten waarop hij in het verleden succes heeft weten te behalen.  Zaken zoals: streven naar macht, iets willen bezitten zonder de prijs ervoor te willen betalen, snelle rijkdom. Tenslotte ben je iemand als je alle koninkrijken van de wereld bezit.
In Mattheus spreekt Jezus echter wel 31 keer over het Koninkrijk der hemelen. Hij geeft ons zicht op het onzichtbare. Het gaat niet meer om vlees en bloed, daar hebben we niet voor te strijden.  Joh.18:36 zegt “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier”.
Het koninkrijk is bij onze Vader die in de hemelen is. Het koninkrijk van Jezus Christus, een eeuwig koninkrijk.
Het is veel mooier als de dingen die wij kunnen zien. Matt.13:45 “het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die”.
Het is veel groter als de wereld die wij kennen. Matt.13:31 “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen”.
En wij zijn uitgenodigd om er binnen te gaan en de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te leren kennen. (Matt. 22:2, Matt.13:11).

Natanaël 2.0

Natanael 2.0

Joh.1:46-51 Filippus vond Natanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.  En Natanaël zei tegen hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zei van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! Natanaël zei tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom. Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël! Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze.

De vijgenboom staat in de traditionele uitleg symbool voor kennis van goed en kwaad, en het zegt in dit verhaal iets over Natanaël. Hij wordt gekenmerkt door een sterk gevoel voor waarheid en rechtvaardigheid. Die denkwijze blijkt ook uit zijn woorden als hij zegt : Kan er uit Nazaret iets goeds komen?
En Jezus die hem echt Ziet en dan bedoel ik niet naar zijn uiterlijke verschijning, maar Hij ziet de persoon die God in hem heeft bedoeld te zijn en Hij noemt hem “een Israëliet in wie geen bedrog is”.
Zien wij ook op die manier de mensen om ons heen? Zoals Jezus?
Het is soms gemakkelijk om mooie eigenschappen van de mensen om ons heen te herkennen en die positief te benadrukken. “Het is zo fijn dat Elsje er is, want die heeft altijd wel een praktische oplossing”, maar dat gaat over ervaring.
Jezus ziet hier een man aan, die Hij nog niet heeft ontmoet, waar hij nog geen woord mee heeft gewisseld! Hij ziet in de Geest.
Zo ziet Jezus ook die vrouw die daar op de fiets voorbij komt, die man die daar zijn hond uitlaat en dat meisje wat voor je in de rij van de kassa staat. Wat zegt Hij jou over hen, of zie je ze eigenlijk niet? Zie je de buitenkant, maar heb je Hem nog nooit gevraagd hoe Hij die voorbijgangers ziet.
Jezus ziet mooie mensen die Hij op het oog heeft, met prachtige eigenschappen en Hij daagt jou uit om, net als Hij, mensen te Zien. Misschien geeft de Geest je een gebed voor iemand op het hart, misschien moet je een praatje met ze aanknopen of iets heel anders, maar weest ziende.
Deel je gebed en je zegeningen niet enkel aan de mensen uit die je kent, de schepping wacht reikhalzend op DSC_4320het openbaar worden van de zonen God! Wees een zoutend zout en een lichtend licht, ook voor mensen die jij niet kent. Jezus kent ze, Hij ziet ze.
Jezus zag dat Natanaël  een scherp oog had voor goed en kwaad, voor waarheid en gerechtigheid, maar Jezus wil hem op een hoger level brengen.
Gij zult grotere dingen zien dan deze. Hij zal hem de gerechtigheid Gods doen zien.
Dat is Natanaël in een geperfectioneerde versie 2.0, die niet enkel ziet of er iets goeds uit Nazaret komt. Dat is Natanaël die ziet de echte waarheid en gerechtigheid uit de hemel.
kom en zie door Zijn ogen.