Chronologisch lezen week 11

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

6e02eb62d643cffb73462e6f04ccc187Week 11
71. Deuteronomium 3-4                          Deut.6:5 Je zal de Here, jou God, liefhebben met heel je hart,
72. Deuteronomium 5-7                          en met geheel je ziel en met geheel je kracht.
73. Deuteronomium 8-10
74. Deuteronomium 11-13
75. Deuteronomium 14-16
76. Deuteronomium 17-20
77. Deuteronomium 21-23

Zaaiers en maaiers

Een principe voor voorbede.

Matt.13:1-9 Een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het.  Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het.

Nadenkend over deze simpele vergelijking kwam ik tot de volgende conclusie.
Geen enkel boer zal zijn zaad zaaien in onbewerkte grond waarin het zaaigoed weinig kans maakt. Hij zal het land bewerken, zo goed mogelijk steen en onkruid vrij maken, omploegen en bemesten, voordat hij zaait.
Dit is het belangrijke werk van voorbidders bij evangelisatie campagnes of voor onbekeerde vrienden en familieleden.
Deze vergelijking biedt daar een paar eenvoudige uitgangspunten voor, die er in grote lijnen als volgt uit kunnen zien:

-Er moet voldoende “aarde” zijn om hetgeen God zaait in te doen wortelen. Dit kan zijn in de vorm van vragen die in iemands leven weer actueel worden, of nieuwsgierigheid waardoor iemand op onderzoek uit gaat, een verlangen.
-De stenen moeten verwijdert worden. Heer neem elke redenatie die zich tegen Uw kennis verheft weg. Breng elke leugenachtige denkwijze aan het licht en kom met waarheid, spreek elke misleiding aan en kom met openbaring.
-Houdt Uw beschermende hand over hetgeen dat is gezaaid, zodat het niet geroofd kan worden. Maak de dingen die U heeft geopenbaard en die U heeft laten zien van grote kracht, laat de indrukwekkendheid daarvan niet vervagen. En maak de persoon(nen) waarvoor wij bidden, doof voor leringen die ingaan tegen Uw kennis, laat Uw boodschap niet vervangen worden door dwaalredeneringen.addtext_com_MTA1MTU4MzY0NzY
-Laat druk, drukte of verdrukking niet het hart, het denken en de levens van deze mensen vol doen zijn. Maak ruimte voor Uw openbaring en geef het diepe sterke wortels.
Zo zegenen we hetgeen U heeft gezaaid in de levens van deze mensen met de groeikracht van het Koninkrijk Gods. Dat het dertigvoudig, zestigvoudig en honderdvoudig vrucht zal dragen, in Jezus naam.

Vraag God om openbaring voor de persoon voor wie je bidt, want misschien wijst Hij je bijvoorbeeld aan, wat precies één van de stenen is die in de weg ligt. Voorbede blijft immers het werk van Gods Geest, maar een Bijbelsmodel kan zeker helpend zijn. En mocht iemand anders dan een mooie oogst binnen halen, vergeet dan niet om daar net zo blij over te zijn als wanneer jijzelf dat had mogen doen. Want voor God zijn zij samen één, de zaaier en de maaier.

Mijn broer en Mijn zus

Matt.12:50 Al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

69008072813a66ec26888488af8e4169
bron: stellaresque42.tumblr.com

Er staat niet: Wie voldoende werk doet, zoals bidden, Bijbellezen en vasten, is Mijn broeder………enz.
Er staat niet: Wie de enige juiste interpretatie van Mijn woord weet te geven, is Mijn broeder….…enz.
Er staat niet: Wie precies weet te onderscheiden waar we in deze wereld onze vingers  niet aan moeten branden, wat verontreinigt is door vreemde lering, is Mijn broeder..….enz.
Er staat niet: Wie bij de juiste denominatie hoort, is Mijn broeder………………………………………..………enz.
Er staat niet: Wie voortdurend gaven van de Heilige Geest in zijn leven laat zien, is Mijn broeder, enz.
Er staat niet: Wie het juiste onderwijs of theologie heeft gestudeerd, is Mijn broeder,………………..enz.

Er staat: Wie de wil van Mijn Vader doet.
Wie anders kan dat beoordelen dan de Vader?
*Alleen de Vader weet of ik heb geluisterd en op de juiste plaats bezig ben met de dingen die Hij aan MIJ heeft gevraagd.
De Vader ziet het bloed van Jezus Christus die alles bedekt waar ik niet in Zijn volmaakte wil hebben gehandeld.
Het is de Vader die ziet in het verborgene, die mijn hart kent.
Het is de Vader die deuren opent en deuren sluit. Hij bereid mijn weg, ….en niemand anders!

De zinnen vanaf het sterretje staan in de ik-vorm.
Lees ze als een proclamatie die vrij maakt van veroordeling, want het gebeurt maar al te vaak dat we ons (on)bewust conformeren aan normen die God niet van ons heeft gevraagd. Dat hoeven geen verkeerde normen en waarden te zijn , maar ook goede bedoelingen kunnen ons onder een juk brengen. Ook goede bedoelingen kunnen te zwaar gaan wegen als ze niet in balans worden gehouden door Gods waarheid.
De boze maakt ook graag gebruik van zaken die zich Als licht presenteren. Dus als hij iemand die graag goed doet, over de kop kan werken door veel te veel goed te doen, wat de Vader niet heeft gevraagd. Daarmee kan je die persoon ook uitschakelen voor het koninkrijk Gods.

Eén van de dingen die de Vader van ons wil, is dat we rustpauzes nemen. In de rust kunnen we Zijn stem weer horen, op het moment dat onze handen niet vol zijn met “doen”.
God vindt dat zelfs zo belangrijk dat Hij elke week een hele dag rust heeft gegeven.
Voel je dus niet schuldig als je rust neemt. Zoek Zijn aangezicht en laat Hem Vader zijn. En kom daarmee in de positie van Jezus broeder, zuster en moeder, aan de voeten van de Vader. Dat is waarvoor je bent gemaakt.
Voor alles is een tijd.
Prediker 3.

Geef ons een teken.

Matt.12:38-45 Het vragen om een teken.

V38 Toen antwoordden Hem enige der Schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.altAragB9Ouw7SjJL3Scz1MUFJiXpBdp76wBAxHlArt9gYt

Het klinkt logisch dat we zouden gaan geloven wanneer we getuigen zijn van iets bovennatuurlijks, iets wat we niet kunnen verklaren.
“als …of …. gebeurt, dat kan ik niet meer ontkennen dat er een God is”, hoor je wel eens zeggen.
Maar het werkt juist tegenovergesteld. Zolang we niet geloven dat er een God is die bovennatuurlijk kan handelen, zal ons verstand blijven zoeken naar een rationele verklaring waarom hetgeen we hebben gezien toch op een natuurlijke wijze mogelijk is.
Laatst was ik getuige van zo’n wonder. Het gebeurde in een samenkomst, bij een Christen, die geloofd, wedergeboren is…en toch op het moment dat het gebeurt, stellen we ons met alle mensen die er getuigen van zijn, talloze vragen. “Kan het niet dit zijn…kan het niet dat zijn?”.
Als Gods eigen kinderen al verbaast staan wanneer God bovennatuurlijk handelt en even zoekende zijn bij hetgeen ze zien, hoeveel te meer iemand die volledig vertrouwd op de rationele wereld.

Het is ook goed te zien in de uitzending waar Matteus van der Steen een niet gelovige vriend meeneemt en hem laat zien wat God doet.
http://www.npo.nl/mattheus-en-ik-ncrv-dokument/30-12-2013/NCRV_1652809
De vriend staat vooraan, naast Matteus, ziet wat er recht voor zijn ogen gebeurt en toch brengt het hem (in die uitzending) niet tot geloof.
Terecht zegt Jesaja 7:9 Indien gij niet gelooft, dan zal hij niet worden bevestigt.!cid_FBA3379D-DDA2-4E1D-B0BF-70D38323517A
Wij moeten eerst bereid zijn om aan te nemen dat God dit kan doen; dat Hij machtig is; dat Hij de Schepper van hemel en aard alle dingen in Zijn hand heeft.

Het kan gebeuren dat ons geloof te kort schiet. We mogen Hem vragen om meer geloof.
De vader in Marcus 9 is hierin ons voorbeeld als hij uitroept “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”.
Jacobus schrijft 1:5 als iemand in wijsheid te kort schiet, dan bidt hij God daarom”. En ik denk dayt dit niet alleen op wijsheid van toepassing is, want we mogen met al onze noden bij Hem komen, dus ook als we meer geloof nodig hebben.
Maar de eerste keus is aan ons, wij staan toe dat het zaadje in ons hart wordt geplant en Hij geeft de groei eraan.

Voor wie gelooft…….dit is thee met goudstof 🙂

Het ultieme wapen van psychologische oorlogsvoering

Matt.12:22-37 v24 Deze drijft de boze geesten slechts uit door be-elzebul, de overste der geesten.

Waar de farizeeërs in het vorige stuk Hem aanvielen op Zijn leer, vallen ze hem nu aan op hetgeen Hij doet door Gods kracht en ze schrijven het toe aan de boze.
Wanneer we puur en alleen kijken naar hetgeen er concreet gebeurd, snap je er niets van. Genezingen en bevrijdingen dat zijn toch prachtige wonderen, hoe komen ze tot zo een vreemde conclusie? Vanuit de geestelijke oorlogsvoering gezien, zou het ons niet moeten verwonderen.

Vanaf de eerste dag speelt de boze zijn ultieme kaart van psychologische oorlogsvoering uit: afwijzing. Als hij Jezus niet kan vermoorden, dan kan hij Hem misschien zo klein en verslagen krijgen dat Hij zich niet meer als de Zoon van God laat zien en misschien kan hij hem ermee tot zonde aanzetten……
Jezus doorstaat afwijzing tijdens Zijn leven in alle denkbare vormen.
*Het is de eerste kaart die de boze uitspeelt om Hem te verzoeken in de woestijn, Matt.4:3 de verzoeker kwam en zei tot Hem: Indien jij Gods zoon bent….”. – Hoor je ze fluisteren : “Wijs zijn goddelijke identiteit af en daag Hem uit om zich te bewijzen, dan zal Hij toch wel zondigen”. Ja, wij mensen waarschijnlijk wel. We zijn vaak onzeker over wie en wat we zijn, zo’n pijl treft zeker doel.
*Hier in Mattheus schrijven ze Zijn werk toe aan de duivel. Dieper kan je iemand zijn handel en wandel niet de grond in trappen. Je bent niet enkel fout omdat ze jou niet zien zitten, maar omdat je ook extensioneel fout bent; ethisch, theoretisch en theologisch gewogen en te licht gevonden. Menselijk gezien kunnen we niet met legere handen staan, er blijft niets van ons over als men ons op die manier afwijst. Maar dit is Jezus, de Zoon van God……
*Over de genezingen op de sabbat schrijft Johannes 5:18 Hierom trachten de joden des te meer Hem te doden… Hoe bedreigend is dat, wanneer je weet dat mensen zo tegen je zijn dat je dood moet? Voor ons mensen een horrorscenario waar films over worden gemaakt.  Afgewezen, afgeschreven door een vele mensen, maakt ons kapot en drijft ons op de vlucht. Maar Jezus droeg het, zonder te zondigen.
*Matt.13:55 Jezus in Zijn vaderstad. V55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft hij dan dit alles? Afwijzing door je eigen familie, vrienden en de roots waar je vandaan gekomen bent.  Misschien wel de meest diepe emotionele pijn die we kennen. Het snijdt zo diep dat sommige mensen die ik daarover heb horen vertellen, geen goede woorden weten te vinden om die afwijzing te beschrijven.  En ook in deze situatie heeft Jezus de overwinning behaald.

Het zijn slechts een paar voorbeelden hoe de geest van afwijzing te werk gaat, Jezus leven zit er vol mee. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de meeste mensen hiermee worstelen, het is één van de meest succesvolle tactieken van de boze om iemand onschadelijk te maken voor het Koninkrijk Gods.success-846055_960_720
Des te meer mogen we kracht putten uit de overwinning die Jezus heeft gehaald en ons vast zetten in het besluit: Afwijzing zal mij niet klein maken. Het is een overwonnen vijand en in Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars.

gebed: Heer ik bindt de geest van afwijzing in Jezus naam en ik stuur hem weg uit mijn leven, nu. Geest van afwijzing je hebt geen recht op mij, want ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus.
Heer genees me van alle verwondingen die ik hierdoor heb opgelopen. Dank U wel dat U de overwinning heeft behaald en bij machte bent om mij helemaal te genezen, naar geest, ziel en lichaam.


chronologisch lezen week 10

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
Week 10
64. Numeri 23-25                    Num.23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou;
65. Numeri 26-27                    of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben.
66. Numeri 28-30                    Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
67. Numeri 31-32
68. Numeri 33-34
69. Numeri 35-36
70. Deuteronomium 1- 2

e7642d3994f6e422b66ae3a5746982df

 

Zo ga je met ingewikkelde mensen om.

Matt.12:9 Hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge. En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen. Maar Hij zei tot hen: Wie zou er onder u zijn, die één schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wèl te doen.

De Farizeeërs hebben een probleem met de sabbatviering.
Ze proppen de sabbat in een keurslijf van regels, wat er wel en niet mag. Jezus spreekt ze aan op hun eigen regels.
“Is het geoorloofd”, vraagt Hij. Het Grieks woord wat daar gebruikt is zegt letterlijk vertaald: “is het wettelijk toegestaan”.
“Geoorloofd”, kan nog het idee schetsen dat het om een persoonlijke levensovertuiging gaat, maar de Farizeeërs baseerden die regels op de wetboeken van de Torah.
Ze sterken zich met wetten gegeven door een hogere macht.
Nadat Jezus hen Zijn denkwijze heeft voorgelegd, wordt ditzelfde woord gebruikt in de conclusie “derhalve is het wettelijk toegestaan(geoorloofd)om wél te doen”.
De Farizeeërs maken zich meer druk over hun denkbeeldige wetssysteem als het lijden van een mens.
Een weerwoord hebben ze niet op Jezus woorden, maar ze weigeren de Zijn zienswijze te overwegen. Ze zijn boos.  Het is ze niet te doen om het zoeken naar de beste toepassing van de regels, ze willen gelijk hebben.

In ons dagelijkse leven komen we nog steeds mensen tegen die zo handelen.
Je kent ze vast, mensen die niet open te staan voor andere ideeën.  Zelfs niet als het leidt tot een  beter, mooier of liefdevol resultaat.
Starre mensen. Regels zijn regels; afspraken zijn afspraken en er moet wel een hele goede reden zijn om daarvan af te wijken. Of mensen die met de regels in de hand, van mening zijn gelijk te hebben. Geen eenvoudige mensen om mee om te gaan.addtext_com_MTU0NjM0NTEzMzI

Jezus gaat geen gevecht aan met de Farizeeërs. Hij ontwijkt ze niet en is niet bang om Zijn mening te geven. Hij is ook niet bang om de man te genezen, hoewel Hij weet dat ze Hem willen doden.
Willens en wetens gaan ze voorbij aan het wonder en Hij drukt ze niet met hun neus op het resultaat van Zijn handelen.
Marc.3:5 voegt er aan toe dat Hij bedroefd is over de verharding van hun hart.
Zegen je vijanden, ze zijn er verdrietig aan toe.
In de Bijbel loopt het vaak niet goed af met mensen die hun hart hebben verhard, denk maar eens aan de farao (Ex.4-15), zie ook Matt.19:8.
Zo ga je dus om met deze ingewikkelde mensen.
Geen makkelijke, simpele oplossing:  Heer help ons om Uw navolgers te zijn.

De deelprincipes

Matt.12:8 De Zoon des mensen is heer over de sabbat.

-Er zitten zeven dagen in een week en God vraagt ons één dag daarvan voor Hem apart te zetten.(Ex.16:23; 23:12)pomegranate-open-196800_960_720
-God plant een hof, waarvan de mens van alle bomen mag eten, maar één boom is aan God voorbehouden. (Gen.2:17)
-Het land zal zes jaar worden ingezaaid en het zevende jaar zal het rusten. (Lev.25:3-7)
-Na 7×7 jaar is een jubeljaar, waarin niet gezaaid wordt. (Lev.25:8-12)
-Abram had een grote oorlogsbuit en gaf daarvan een tiende deel aan de koning van vrede, priester van God de Allerhoogste.(Gen.14:18-19)
-De beste eerstelingen van alle soorten oogst zijn voor God. (Ex.23:19)
-God vraagt alle eerst geborenen van mens en dier, Hem ten eigendom te geven. (Ex.13:2)
-Israël bestaat twaalf stammen, waarvan één stam God dient bij het altaar en Hem tot erfdeel hebben. (Num.1:47-51; 3:47; 8:14; Deut.10:9)
-Er zijn vele volkeren, maar uit alle volkeren koos God de Israëlieten tot Zijn eigendom. (Ex.19:5-6)

Kan je hier een principe aan afleiden?
Het gaat even niet om de cijfertjes, maar om de grote lijn. Van alles wat bestaat, van alles waar wij gebruik van mogen maken: tijd, bezit, voedsel, land, gezin(en) en volkeren, is er een deel waarover God ons vraagt Hem eigenaar te doen zijn.
In de zaken die God vraagt voor Hem te heiligen, zijn er veel goederen die wij niet in het dagelijks bestaan bezitten, zoals vee, maar er zijn veel andere goederen die wij wel bezitten en die niet genoemd worden. Je kunt je afvragen op welke manier het “deelprincipe” hierop van toepassing is.
Wat zegt dit over onze tijd, bezit, voedsel enz.?

De mens krijgt eerst alles in zijn handen en kan daarna de keus maken om een deel daarvan aan God te geven. Dat is een tweede principe.
Het vraagt om een bewuste, vrijwillige stap naar God toe.
In die zin is heel goed te begrijpen dat God van de sabbat zegt, dat het een teken is tussen Hem en de mens (Ex.31:13).
Ter vergelijking; als iemand jou iets geeft, niet omdat het moet, maar om uitdrukking te geven aan de relatie dan is dat waardevol; bloemen, chocola, of een ander kadootje.
Tijd met iemand door brengen en de relatie vieren; dat gaat niet om dingen die niet mogen, of dingen die moeten; zoals bijvoorbeeld samen een dagje weg.
En als je met vrienden de maaltijd deelt, wil je ook niet dat het maar zo snel mogelijk voorbij is.
De waarde van de relatie wordt uitgedrukt in attent, trouw, integer, liefdevol en respectvol handelen.
Niet omdat het moet, maar omdat je ervoor kiest.