Chronologisch lezen week 42

pigeons-1355123_960_720In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel.

 

281 Matt. 8:1-13; Luk.7
282 Matt. 11
283 Matt. 12:22-50
284 Matt. 13; Luk. 8
285 Matt. 8:14-34; Mark. 4; 5
286 Matt. 9; 10
287 Matt. 14; Mark. 6; Luk. 9:1-17
snake-997865_960_720
Matt.10:16 Ik zendt u als schapen midden onder wolven;
wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Een ontmoeting bij Tiberias

c75f803c5daddd102758081556d1c8e9
bron: http://vyacheslav1964.35photo.ru/

Joh.21:1-14 Simon Petrus zei: Ik ga vissen.
Hij had er een potje van gemaakt en keerde terug naar wat hij ooit was, de zoon van een visser. Wat moest hij er immers nog meer over zeggen, wat valt er nog te bidden als alles verloren lijkt? Hoe kon hij Jezus ooit nog bereiken?
Laat je niet lam leggen door gebrek aan woorden. Als je niet meer weet wat je tegen Jezus wil zeggen over je gevoelens, laat het dan zien met een plaatje, een kleur of een handeling. Jezus begrijpt heus wel wat je wil uitdrukken met dat ene plaatje of met die ene handeling, want de Bijbel zit vol beeltenissen. Een weduwe die haar laatste penning gaf, drukte haar hele nood uit met dat ene muntje. Zacheüs klom de boom in en liet daarmee zien hoe graag hij wilde Jezus zien. De bloedvloeiende vrouw raakte de zoom van zijn kleding aan en Maria goot nardusolie uit. Bij elk van hen snapte Jezus precies wat er met die ene handeling werd uitgedrukt en ze kregen allemaal een antwoord van Hem dat perfect raakt waar het om ging. Bidden, met Hem praten, vraagt niet om een veelheid van woorden. Je mag uitweiden, maar je hoeft geen lange omhaal van woorden te gebruiken. Op welke manier je het ook doet, Hij ziet het hart aan. Hij kent je oprechtheid en ontmoet jou daar waar jij bent. En geloof me, Hij weet je te vinden!
Jezus wist Simon terug te vinden in zijn vissersboot, want Hij kende Simon. Hij wees Simons bezigheden niet af en gaf hem meer vis te vangen als dat de netten konden bevatten. Jezus nodigde Simon uit om op het strand te komen eten en roosterde de vissen die Simon gevangen had….en Jezus nam het brood…

Verzegeld

gouden-zegelring
bron: http://www.zegelring.nl/

Ef.1:13 In Hem ben je, toen je gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis.

Mijn overgroot opa wist nog wat de betekenis van een zegelring was, een Digidcode was hem vreemd, maar het werkt ongeveer hetzelfde. Wanneer iemand twee eeuwen terug een document ondertekende met zijn zegelring, dan stond die persoon garant voor het ondertekende. Hij zou er persoonlijk op toezien dat hetgeen in het document wat afgesproken, ook echt zou gebeuren. Hij zou al zijn middelen, inzet en vermogen ervoor geven om de afspraak na te komen.
De heilige Geest zal alles wat Hem ter beschikking staat ervoor inzetten om het verbond, waar jij “ja” op hebt gezegd, na te komen en te doen gelukken. Hij zal al Zijn vermogen aanwenden om jou geloof te bewaren, je doen groeien en je dichter bij de Vader te brengen.
Paulus begreep de waarde van zo’n verzegeling. In zijn tijd stond die onder keizerlijke verordeningen, uitspraken van de rechtbank en grote handelsovereenkomsten. Dat zegel mocht niet verwijdert worden, het was kostbaar door degene die er garant voor stond. Daarom schrijft Paulus in Ef.4:30 bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie je verzegelt bent. Het zegel mag niet verwijdert worden, daarvoor is het te veel waard.
Gebed: Heer dank u wel dat ik door U verzegeld bent en dat U garant staat voor Uw verbond met mij.

De volheid der tijden

fd3aae5f2fb517264e697d2c36afbe8eEf.1:10 om ter voorbereiding van de volheid ter tijden al wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in Hem.

Als de bladeren aan de bomen verkleuren, de auto’s in de ochtend nat zijn van de dauw en het eerder donker begint te worden, weten we allemaal wat er gaat komen. De seizoenen zijn voor een Nederlander geen groot geheim. Dus we bereiden ons voor. We hebben dikkere kleding nodig, winterjassen worden opgezocht. De kwetsbare planten potten worden uit de tuin gehaald en naar de schuur gebracht. De fietslampjes worden opgezocht en de regenkleding ligt klaar, want de herfst en de winter komen eraan.
Zo mag ook de bruid, de gemeente (Openb.21:2,9) zich klaarmaken voor het komende seizoen, de volheid der tijden zegt Paulus. Ze wordt aangespoord om nuchter en waakzaam te zijn (1 Tess.5:6), zodat die dag haar niet zal overvallen wanneer de bruidegom komt. Ze wordt aangespoord om voldoende olie in haar lampen te hebben (Matt.25:1-13) . Dit zijn geestelijke voorbereidingen, om allen samengebracht te gaan worden onder één hoofd, Christus. Breng ter voorbereiding alles en allen die niet onder dit hoofd zijn naar Hem. Dan zijn scheidsmuren van geen enkel belang, want Jezus Christus is de grote gelijkmaker. Allen zullen die dag van de volheid der tijden ervaren, ook wie er niet klaar voor is. Maar wie de seizoenen verstaat bereid zich voor.
Gebed: Heer geeft ons wijsheid en inzicht welke voorbereidingen U van belang vindt, in Jezus naam.

Tot lof Zijner heerlijkheid.

95c0b5797594ac3ecef8115760f24633Tot lof Zijner heerlijkheid.

Het staat er drie keer in Ef.1:3-14 en herhalingen benadrukken dat er iets wordt gezegd waar we acht op mogen slaan. Let op, attentie, sla hier acht op.
Het tweede bestemmingsplan voor alle mensen wat hier kenbaar wordt gemaakt, is dat allen zo dienen te leven dat Gods heerlijkheid gezien kan worden in ons leven.
Maar niet omdat wij zo goed zijn! Het is niet de bedoeling dat wij enorm op onze tenen gaan lopen om God trots te maken. Kijk maar naar de hele tekst. Ik wil dat even doen vanuit de grondtaal omdat daar in de woord-voor-woord vertaling iets sterker naar voren komt waar het om gaat. Vers 6 “tot lof van de heerlijkheid van de genade van Hem, in welke Hij ons begenadigt heeft in de Geliefde”. (Even terzijde een ander pareltje in de tekst. Het woord ‘Geliefde’ is een persoonsvorm van het woord agapè.)
Waar we God trots mee maken, wat het bestemmingsplan is, is dat de genade van Christus groot wordt in ons. We maken Hem trots wanneer we ons bewust zijn van onze zonde en voortdurend Zijn genade daarvoor vragen en ontvangen. De uitwerking van Zijn genade zal zichtbaar zijn in ons leven en dat is tot lof Zijner heerlijkheid.

 

De dochter is een zoon.

094dda0ab9a6ab8105e6a2ab6ac5a246
Steve Hanks

Ef.1:5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus.

Elk mens die hier op deze aardbodem rondloopt, heeft als basisbestemming om een zoon van God te worden. Ieder mens!
Denk daar maar eens aan als je elkaar in de ogen kijkt. Jij bent bedoelt om een zoon van God te zijn.
Waarom zet ik hier geen “dochters” achter vraag je je misschien af?
Ik denk echt dat God zonen bedoelt en dat dit geen vertaalfout is. Door vrouwen te waarderen als zonen Gods, impliceert dit namelijk ook een aantal rechten. Zoals een gelijkwaardig  erfrecht, als de erfdochters in Num.27:1-11. Ik ben van mening dat allen, man en vrouw, volwassen moet worden in mannelijke kracht, zoals in Ef.4:13 staat geschreven. Zoals 1 Cor. 16:13 zegt: “blijf waakzaam, staat in het geloof weest mannelijk, wees sterk! Laat alles bij u in liefde toegaan”. En dat allen gedoopt worden in de Geest van het Zoonschap. Daar is geen enkele discriminatie aan, dat is een gelijkmaker. Gods woord maakt gelijk-waardig. Vanuit een Goddelijk perspectief valt het vlees weg en zijn wij levende geesten.
De mannin wordt in Christus een gelijkwaardige “in” de Man Jezus. Er is geen uitsluiting in de mannelijke aanspreekvorm.
Moedig elkaar aan om in die goddelijke bestemming te komen en accepteer geen uitsluiting of kleinmaken. Maak elkaar groter.

Je bent een Multi-multi-biljardair

bread-1358685_960_720Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus.

“Goede morgen rijke stinkerts!”.
Even voor de duidelijkheid, ik predik geen aardse rijkdom, geen voorspoed evangelie, want onze rijkdom is waar gelokaliseerd? Juist, in de hemelse gewesten zegt deze tekst. En aangezien we soms een beetje blind zijn in de dingen die we niet kunnen zien, zeg ik het nog een keer: “Hé, rijke stinkerd…wakker worden”. 1 Cor.1:5 “In elk opzicht ben je rijk geworden in Hem, in alle woord en alle kennis”.
Laten we vandaag eens filantroopje spelen. Aan wie ga jij je rijkdom uitdelen vandaag? Wie ga jij gelukkig maken, plat zegenen, helpen, voor bidden of precies het juiste woord geven?
Je kunt het makkelijk missen. Je hebt meer dan genoeg en de bron raakt nooit leeg. Mocht je nog niet het idee hebben dat je stinkend rijk bent, dan heb je nog niet genoeg weggegeven.
Denk maar eens aan de wonderbare spijziging. Pas toen Jezus het laatste stuk brood gebroken had en het overgebleven brood werd opgehaald, was het wonder zichtbaar. Er hadden nog wel 12 gezinnen van kunnen eten en Jezus was niet gestopt met brood-breken omdat het op was, maar om niet te veel overschot te laten ontstaan.
Heb een blije, overvloedige gezegende dag in het vermenigvuldigen en uitdelen van je rijkdom.

Beestenboel

african-lion-951778_960_720In Genesis 1 schept God alle dieren, elk naar hun aard. Elk dier heeft zijn eigen verschijningsvorm, eigenschappen en manier van leven.
In de Bijbel worden Goddelijke eigenschappen soms uitgedrukt door te refereren naar een bepaald dier. Daarmee wordt een bepaalde eigenschap wat voor dit dier kenmerkend is, benadrukt dat God deze eigenschappen op de meest ultieme wijze bezit.
Zo wordt Jezus de leeuw uit de stam van Juda genoemd, die overwonnen heeft en waardig is om de boekrol te openen (Openb.5:5). Zijn volk wordt in een bepaalde situatie, naar Zijn beeld en gelijkenis als leeuwen gekenmerkt, Micha 5:7 het overblijfsel van Jakob zal onder de natiën, te midden van vele volken(zijn)als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die wanneer hij binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt.
Jezus wordt ook het Lam genoemd (Openb.5:6). Zo ook Zijn volk, Luc.10:3 Gaat heen, zie Ik zendt u als lammeren midden onder de wolven.
We houden van die beelden om hun zeggingskracht. Maar de vergelijkingen zijn niet omkeerbaar, dat wil zeggen, Jezus is meer dan een leeuw en meer dan een lam, zo ook de mens. De dieren zijn slechts beelddragers van eigenschappen die God 100% bezit, bijvoorbeeld: overwinningskracht van een leeuw, het offerlam, opstijgend als een arend overzienende, sterk als een rund die ploegt (Openb.4:6-8)…en toch is Hij meer.
Wij mogen leren van deze beelddragers, maar ook om met de wijsheid om te bepalen waar de zeggingskracht van de beelddrager eindigt. Waar wij het beeld weer los mogen laten om God groter te laten zijn.

Chronologisch lezen week 40

a5c7ea7875b618004104d67a3cbc249bIn één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
267 Nehemia 6; 7
268 Nehemia 8; 9; 10
269 Nehemia 11; 12; 13; Psalm 126
270 Maleachi 1; 2; 3; 4
271 Lukas 1; Johannes 1:1-14
272 Mattheus 1; Lukas 2:1-38
273 Mattheus 2; Lukas 2:39-52

Neh.9:17 U bent een God van vergeving, genadig en barmhartig,
Lankmoedig en groot van goedertierenheid,
en U hebt ons niet verlaten.