Bruikbaar voor God door de heilige Geest

Het Griekse woord voor goedheid, vriendelijkheid (Gal.5:22 vruchten van de heilige Geest) is afgeleid van het Griekse woord ”chrestos”, wat betekend: bruikbaar, nuttig, aangenaam en goed.
Door de zondeval is de mens onbruikbaar geworden voor God.
Rom.3:11-12 Niemand is rechtvaardig, ook niet 1, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet 1.zo beschrijft Paulus het gebrek aan chrestos ten gevolge van de zondeval.
De Bijbel is daar heel zwart-wit in. Zelf zijn we geneigd om dat te nuanceren en te denken “dat valt toch wel mee, we doen heus wel iets goed”.
Maar voor god die 100% goed en vriendelijk is, valt elke afwijking direct op. Zoals een zwart stipje op een smetteloos wit doek. Nu heeft Jezus betaald voor al onze zonde, dus God merkt het niet zozeer op om ons daarmee te confronteren en ons terecht te wijzen, want vergeven is ook echt vergeven. Het gaat er meer om dat onze natuur die afwijkt, niet in overeenstemming is met de manier waarop we bedoelt zijn. Onze natuur is bedoeld om te zijn naar God beeld en gelijkenis.
Door inwoning van de heilige Geest wordt die goddelijke natuur hersteld. Gods natuur maakt woning in ons en produceert daar goedheid en vriendelijkheid.
Het is God zelf die ons bruikbaar maakt.
Uit onszelf zijn wij niet bekwaam, maar Gods Geest maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond bestaat niet uit een nieuw set regels waar we naar moeten streven om aan te voldoen. Dat nieuwe verbond bestaat uit eenwording met Gods Geest, geleid door de Geest, die ons bruikbaar, goed en vriendelijk maakt.
Gods Geest hersteld ons naar de tijd voor de zondeval waar wij deel hebben aan de Goddelijke natuur, Gods spiegelbeeld, handelend naar Zijn eigenschappen.

De bron van tolerantie

Laten we nog eens een vrucht van de Geest onder de loep nemen. “Makrothumia” dat is wat onze samenleving heel goed kan gebruiken, Nederland schreeuwt erom. Wat is dat dan, denk je nu?
Het is het tegenovergestelde van een kort lontje, we vertalen makrothumia met het woord ‘lankmoedigheid’.
“Lankmoedigheid’ betekend volgens het woordenboek: Volhardend geduldig, niet snel boos, tolerant, verdraagzaam.
Van oorsprong stond Nederland bekend als een tolerant land, maar met het leeglopen van de kerken en het afnemen van geloof, wordt het grondgebied door een andere geest ingenomen. Die geest is niet uit God en daardoor niet zo tolerant en verdraagzaam. Mensen die door deze geest worden geleid worden snel boos, verdragen andere meningen slecht en hebben geen geduld. Ze willen hebben waar ze in hun eigen ogen recht op hebben en ze willen het nu.
De overheid reageert daarop met Sire campagnes, die wel bewustwording veroorzaken, maar de geest van het denken en de geest die in het hart leeft niet verandert. Die sleutel tot verandering ligt namelijk in de handen van de kinderen Gods. Zij hebben een andere Geest ontvangen, Gods Geest die vol is van lankmoedigheid.
Jij draagt, in Christus Jezus die sleutel met je mee, oplossingen waar het land reikhalzend naar uitkijkt. Ja, jij,…wij!
In Hand.1 waren een handje vol discipelen in de bovenzaal, die uitkeken naar de belofte. Een handje vol mensen die de stad op zijn kop zette, omdat Gods Geest machtiger is dan wat in de wereld is. Wat uit Hem geboren is heeft de wereld overwonnen.
Laat je niet beïnvloeden door de geest die in de wereld is, maar wordt vol van de Heilige Geest en wees deel van de oplossing.

Vrede door de Geest

Ps.139:7 waarheen zou ik gaan voor Uw Geest, waarheen zou ik vluchten voor Uw aangezicht?

Als aanbidder snapte David als geen ander hoe Gods Heilige Geest bij hem was.
In ps.137 begint hij met de erkenning dat Gods Geest hem omringt op elk moment van zijn leven, vanaf zijn conceptie tot in de eeuwigheid. Door de Heilige Geest kent God Davids’ zitten, opstaan en wat hij spreken zal. Door de Geest kent Hij Davids’ gedachten en hoe hij zal gaan handelen. De Geest doorgrond ons tot in ons diepste wezen en er is geen plek waar Gods Geest niet bij ons is. Het is onmogelijk om je te verstoppen. Waar zou je heen willen gaan?
143:10 Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
51:13 neem Uw heilige Geest niet van mij.
Zie je wat een opmerkelijke beschrijvingen David door de psalmen geeft van Gods Heilige Geest?
Des te opmerkelijker is die openbaring omdat David een man was van veel strijd. Vaak was hij op de vlucht, verwikkeld in oorlogen en was zijn leven in gevaar. Hij was een man met bloed aan zijn handen, want om die reden mocht hij de tempel voor God niet bouwen. Maar hij kende de vruchten van de heilige Geest. “Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij”, schrijft David in Ps.55:19. Vrede wordt als 3de vrucht van de Heilige Geest genoemd in Gal.5:22.
In Ps.55 bidt God over zijn vijanden (v.4-5; 10-11), maar doordat David Gods aangezicht zoekt, antwoord de Geest in zijn hart met vrede. Een vrede die een mens niet uit zichzelf bezit en niet zelf kan produceren wanneer zijn leven in gevaar is. Maar door de Geest heeft David de zekerheid “het is goed! Ik heb het bij de Vader gebracht en Hij zorgt ervoor”.

van blijdschap naar blijdschap

De 2de vrucht van de Heilige Geest is “chara”, in het Grieks en dat betekend ‘blijdschap’.
Er wordt hier gesproken van een blijdschap die komt uit God, zijn bron vindt in God, en die in God is.
God is geen streng oordelende God, die met opgetrokken wenkbrauwen naar ons kijkt. Met een blik zoals je vader en moeder naar je konden kijken als je er weer eens een potje van gemaakt had. Je kent dat vast wel, “de blik”, waarvan je al in elkaar krimpt voordat er ook maar 1 woord gezegd is.
God is vol blijdschap en wanneer je het er misschien eens een keer niet zo goed vanaf gebracht hebt, is Hij nog steeds zo enorm onuitsprekelijk blij met jou en Hij lacht naar je. Ontelbare gedachten vol liefde en blijdschap heeft Hij over jou. Dat is het soort blijdschap waar we het hierover hebben.
Het zelfstandige naamwoord chara, is familie van het werkwoord “chairo” wat betekend ‘je verheugen’. Dat is onze opdracht Fil.4:4 Verblijd (chairo) je in de Here te alle tijden! Wederom zal ik zeggen: Verblijd (chairo) je!
Die emotie kan je niet zomaar uit jezelf oplepelen en dat hoeft ook niet. Maar wanneer jij je richt op God met een hart vol lofprijs, aanbidding en gebed, dan zal je vreugde vinden in God. Er zijn zoveel redenen om blij te zijn met je hemelse Vader. En dan neem de heilige Geest toe in kracht. Hoe meer aanbidding, hoe sterker Hij zich zal laten voelen en de vrucht die Hij je geeft is blijdschap.
Zo ontstaat er een dynamiek van je verblijden (ww), naar blijdschap naar blijdschap. 1Petr.1:8 dat je je verheugd met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.
Wij zijn gemaakt om op te klimmen in die dynamiek, om op te gaan van vreugde naar vreugde; van verblijden naar toenemende blijdschap.
Stap in! De Heilige Geest is hier en nu, bij jou, voor jou en met jou.

Voorziening in onze grootste nood.

De 1ste vrucht van de Heilige Geest is liefde Gal.5:22.
Is dat niet geweldig? Het grootste gebod is immers ‘heb God lief boven al en je naaste als jezelf’, Matt.22:37-39.
De Heilige Geest komt ons te hulp, om hetgeen wat God ons vraagt, in ons te bewerkstelligen.
Dat lost ons grootste probleem op, want als ik naar mijn persoonlijke leven kijk dan is het probleem in de meeste situaties, dat ik te kort schiet in mijn liefde. Die ene collega waar ik zo boos om kan worden, heeft alles te maken met het te kort schieten van mijn liefde. Die ene buurvrouw die ik lastig vindt, die man in de gemeente die op mijn zenuwen werkt of dat familielid vol kritiek….we kunnen ze allemaal beter hanteren als we ze kunnen zien door de ogen van God, die vol van liefde is.
Dat grote te kort in onszelf, wil God persoonlijk in ons oplossen. We hoeven niet harder ons best te doen, we hebben gewoon meer van de Heilige Geest nodig.
En de Geest komt als Hij wordt verwacht. Zoals de discipelen in handelingen bleven wachten op de belofte en niet teleurgesteld werden, zo zal God ons overvloedig Zijn Geest geven wanneer wij daarom vragen.
Het wachten van de discipelen was geen zaak van stil zitten en niets doen, maar een tijd van aanbidding en gebed. Ze zochten actief naar God en naar Zijn leiding. En dan zal de Heilige Geest komen, bij wie Hij ontvangen wordt.

Geen geest van slavernij om opnieuw te vrezen (3)

In de vorige 2 stukken werden een paar aspecten van angst besproken. Daaruit bleek al dat angst in ons een veel breder effect heeft als dat we ons bewust van zijn.
Samengevat: Angst zet zich vast in onze emoties, wordt aangestuurd door onze gedachten en bepaald uiteindelijk ons gedrag.
Wanneer we besluiten een bepaalde angst in ons leven aan te pakken verdienen alle 3 deze aspecten aandacht en elk aspect is een ingang om de macht die angst over je heeft te verbreken.
Door bijvoorbeeld anders te gaan handelen, geven we onszelf tastbaar bewijs dat onze aannames niet kloppen.
Ik noemde zaterdag als voorbeeld de angst om overvraagt te worden, die angst vermindert niet alleen als we anders leren kijken naar vragen die aan ons worden gesteld, maar ook door een ander reactiepatroon. We kunnen onszelf aanleren om niet overal direct een antwoord op te geven. Assertieve oplossingen als :”ik ga hier over nadenken, ik kom hier later op terug; ik heb hier niet direct een antwoord op, of misschien kan je iemand anders deze vraag stellen want ik heb het momenteel erg druk”. Hierdoor ervaren we dat we in staat zijn om ruimte voor onszelf te maken en onszelf te beschermen.
‘Ja, dat is een theoretische oplossing’, denk je misschien ‘wat heeft dat met mijn geloof te maken?’.
‘Nou alles’, denk ik. Jezus kwam om ons vrij te maken van slavernij, om ons een goed en overvloedig leven te geven. Daarin bestemt God ons vanaf het moment dat de mens werd geschapen, als beheerders. Gen.1:26 ‘opdat zij heersen over…..’. zo zijn wij ook geroepen om te heersen over de vrijheid en het leven wat Christus ons gegeven heeft.
Gedrag vraagt om sturing. Vanuit een vernieuwd denken en vernieuwing van onze emoties, is het beheren van ons gedrag helemaal in lijn met ons geloof. Het is de praktische uitwerking van hetgeen Jezus in ons doet. Het is een getuigenis van wat wij geloven.