Chronologisch lezen week 29

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
a5be72dc1c85c207dfde3a6e8513f5e0Hos.10:12 Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgin uw nieuwe land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laad regenen.

197 Jes. 23; 24; 25; 26; 27
198 2 Kon. 18:1-8; 2 Kron. 29; 30; 31; Ps. 48
199 Hos. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
200 Hos. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
201 Jes. 28; 29; 30
202 Jes. 31; 32; 33; 34; 35; 36
203 Jes. 37; 38; 39; Psalm 76

 

Een vastzittende kraan?

15541b67077e1a587d89a7b3939f43f7In mijn vorige stuk schreef ik dat je regelmatig je “geestelijke kraan” moet open zetten om geestelijk gezond te blijven en vrede van God te ontvangen.
Maar soms lukt dat niet meer. Als je het gevoel hebt dat het opendraaien van jou contact met God en het uitspreken van hetgeen wat erin je omgaat pijn doet, is het onze natuurlijke reactie om die pijn te vermijden.
De boze moedigt die drang tot vermijden maar al te graag aan. De leugen die hij daarbij gebruikt is ons wijs te maken, dat de pijn die we ervaren te groot is, dat we het niet aankunnen of onszelf erin zullen verliezen.
Zo blijft trauma bestaan en kan de boze misbruik maken van de verwonde gebieden. Het blijven bestaan van trauma’s in ons leven geeft hem de mogelijkheid om op het trauma te drukken wanneer we “gevaarlijk” voor hem dreigen te worden. daarnaast kan de boze goed gedijen in een klimaat waar het donker blijft en geen fris water doorheen stroomt. De boze heeft er dus veel belang bij dat onze “kraan” dicht blijft zitten.
Zijn redenaties zijn echter een grove leugen. Het idee dat we die pijn niet kunnen doorstaan, is een redenatie zonder de Heilige Geest, de Trooster. Het is een redenatie die geen rekening houdt met Gods ondersteunende hand en Zijn genezing.
Mocht jij in die positie zitten of zijn er gebieden in je leven die je gesloten houdt voor God, dan wil ik je aanmoedigen om de deur voor God open te doen. Sta niet langer toe dat de boze misbruik maakt van je verleden, dingen die je zijn overkomen, of zaken die je misschien fout hebt gedaan. Vertrouw God die gebieden toe, want Hij is de enige die echte, volledige genezing wil, kan en zal geven. Het is niet de vraag Of Hij het zal doen, want Hij is geneesheer van karakter en Zichzelf veranderen kan Hij niet.

Zet de kraan open!

a17cc7ba8f15e16ca6aa1e5e7b253596Fil.3:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen verblijdt u!- De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en door smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Paulus vuurt hier een serie opdrachten achter elkaar af, allemaal in de gebiedende wijs. Dit zal je doen, handel zo.
Als je de opdrachten uit elkaar rafelt lijkt het een heleboel, maar wanneer je een beetje meer afstand neemt, kan je het misschien meer vergelijken met het openen van de kraan.
Als je de geestelijke kraan van je hart regelmatig even open zet, laat dit er dan uit komen: Blijdschap omdat God jou kent, jou heeft gered, je vergeeft en altijd bij je is. Laat je bezorgdheid eruit lopen, over wat dan ook en laat het dan los, laat het aan God over die veel beter bij machte is voor welk ding ook te zorgen. Bidt erover, vraag hem wat je wil en dank Hem ervoor.
Dat hoeft geen langdurig en zwaar gebed te zijn, tien seconde op het toilet kan al genoeg zijn.
In bedrijven, instelling en openbarengelegenheden laat men regelmatig de kraan doorlopen om salmonella te voorkomen. En ik denk dat in de Geest een gelijksoortig principe geldt. Door regelmatig je geestelijke kraan open te zette voorkom je dat dingen stil in je bewaard blijven en daar bederven.
En dan sluit Paulus af met een geweldige belofte, als je dit doet, dan zal de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten behoeden v7.
Dat is de plaats waar geestelijk bederf optreed. Bezorgdheid verzuurt je denken en je gemoedstoestand.
Dus zet regelmatig “de kraan” open en je zal vrede hebben.

Kennis van de hele wereld

f566e45e45517a0b222cf3fc7f7c772c (1)Wij vinden het heel normaal dat we op allerlei tv zenders, vaak op elk moment van de dag het nieuws uit de hele wereld kunnen bekijken. Maar eigenlijk is die ontwikkeling, dat we wereld/kennis hebben, nog vrij recent. Het 1ste NOS journaal werd uitgezonden op 5-1-56. Daarvoor was het Polygoon journaal gestart in 1934. Kranten deden hun entree pas echt in 1869, nadat de vrijheid van meningsuiting wettelijk was vastgelegd en de zware overheidsbelasting op kranten werd afgeschaft. Maar dan moest je natuurlijk wel kunnen lezen!

Wat betekend dit nu in Bijbels perspectief?
Feitelijk zijn wij dus de eerste 2 generaties die voor de hele wereld kunnen bidden. Gebed en kennis waarvoor te bidden, is fundamenteel in het beantwoorden aan de opdracht die Jezus gaf aan Zijn discipelen in Marc.16:15 Gaat heen in heel de wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
In de Messiaanse Psalm 2:8 staat: Vraag Mij en Ik zal u volkeren geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Let even op de samenhang van Messiaanse psalm en de opdracht Hem ernaar te vragen. Daarmee wil ik de tekst van Matt.24:14 in verbinding brengen: En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

De opdracht is groot. Als we het journaal kijken kunnen we ons soms overspoelt voelen door alle informatie, maar toch bevinden wij ons in een unieke positie in de tijdsgeschiedenis, met een erg grote opdracht die voor individuele mensen onmogelijk is. Dit kan alleen worden uitgevoerd als Christenen in eenheid, als een lichaam gaan samenwerken. Een één van die steentjes in dat bouwwerk zijn jij en ik. 1 Petr.2:5 laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers.
Daarom geloof ik dat het van belang is om biddend het nieuws te bekijken; geloof ik dat dit liefelijk is in Gods ogen. En hoe beperkt het ook is, Hij blij wordt als we op die manier omgaan met de wereldkennis die op ons afkomt.
En de God die in het verborgene ziet, zal het ons vergelden (Matt.6:6)

Chronologisch lezen week 28

In éénbff6fd62c4cfb7a0392c5554284fafb5 jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

Amos.5:14 Zoekt het goede en niet het kwade, zodat je zal leven, aldus de Here, God der heerschare, met u is en zegt: Haat het kwade en heb het goede lief.

190 Amos 1; 2; 3; 4; 5
191 Amos 6; 7; 8; 9
192 2 Kron. 27; Jes. 9; 10; 11; 12
193 Micha 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
194 2 Kron. 28; 2 Kon. 16; 17
195 Jes. 13; 14; 15; 16; 17
196 Jes. 18; 19; 20; 21; 22

Raakt niet aan roert niet aan?

013fc150abd8cc6623d74699d80d4f4bIk heb een poosje met dubbeldiagnose cliënten gewerkt, verslaafden en psychiatrisch zieken. Een plek waar mensen dingen zien die er niet zijn en achterdocht en agressie hoogtij vieren. Een klimaat waarin het voor allerlei geesten en demonen goed vertoeven is.
Mijn naaste familielid houdt zich bezig met reiki, geleide geesten, visualisatie en al dat soort dingen. Ze verondersteld dat het om “goede geesten” gaat. Toch ga ik daar binnen, zo nodig slaap ik daar, eet en drink, en biedt hulp.
Ik heb met moslimcollega’s samen gewerkt, mijn voeten op hindoeïstisch grondgebied gezet, in afgodentempels gestaan en vlees gegeten wat aan een afgod is opgedragen. Ik heb in kerken gezeten waar mijn naaste verslaafd was aan porno, de ander God beroofde van zijn tiende en voorgangers verkeerde leerstellingen brachten.
En ik durf er iets om te verwedden dat het voor jou net zo is.
Niets in deze wereld is zonder geest en overal om ons heen komen we, bewust of onbewust in aanraking met allerlei zaken die je als “geestelijk onrein’ kan aanwijzen.
Als het onze focus is om “wat niet oké is” te vermijden, moeten we op een onbewoond eiland gaan zitten en dan nog nemen we onze eigen onreinheid mee. Een levensstijl van vermijden met het oog op heiliging, is het najagen van een onmogelijke goal.
Heiliging is dat wat er plaats vindt in de relatie tussen mij en God.
Als ik God op de eerste plaats en Hij zal met mij praten over de zaken waar Hij niet blij mee is; Zijn woord zal corrigeren waar Hij anders over denkt als ik en Zijn leiding zal deuren sluiten waar ik niet heen moet gaan.
En voor mijn wandel in deze wereld, mijn ziel en alles waar ik mee in aanraking kom, vertrouw ik op Zijn bloed. Zijn genade bloed wat mij schoon wast, Zijn klederen van heil die mij bekleden, mijn God die zegt: Ik ben altijd bij jou; Ik ben jou schild.

 

Is dit van God?

bb5da215fe70706ab38ed8f012bebe5bGen.37:5 Jozef had een droom en vertelde dat aan zijn broers; daarom haatten zij hem nog meer. V8 “Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij over ons heersen?” Toen haatten zij hem nog meer om zijn dromen en zijn woorden.

Zijn eigen broers verwierpen en haatten hem zelfs zo ernstig dat ze hem wilden doden, ze wierpen hem in een put en uiteindelijk verkochten ze hem. Hij was niet de eerste en zeker niet de laatste die werd verworpen om een uiting, een woord, een profetie of een leerstelling.
In Jezus herhaalde de geschiedenis zich. Hij kwam tot de zijne en ze hebben Hem niet aangenomen. Ze zeiden dat Hij tekenen en wonderen deed omdat Hij de overste was van Belzebub en ze vermoorden Hem.
En de geschiedenis herhaald zich door de eeuwen heen. Er zijn vele mensen geweest met een boodschap die erom zijn vergruist of vermoord.
Wie met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt loopt risico en met ons internet beperkt zich dat niet tot verwerping van slechts een plaatselijke bevolking. Het gaat om wereldwijde veroordeling van hetgeen dat “Klinkt als, lijkt op en proeft naar…”. En met de huidige media technieken moeten we ook nog in twijfel trekken of hetgeen wat ons wordt gepresenteerd , werkelijk zo is of volledig uit zijn context gerukt.
De geschiedenis leert ons ook dat we voorzichtig moeten zijn met wat we afwijzen.
Overdenk Psalm 78 maar eens, “de les van de geschiedenis”. Daaruit blijkt maar weer dat de mens zeer weerbarstig is, maar God zeer goed en genadig.
Laat onze relatie met God onze focus hebben en niet wat anderen zeggen of doen. Laten wij geen deel nemen aan afwijzing en veroordeling, maar Gods genade najagen. Hij moet centraal staan in ons geloof. Zet God op de eerste plaats.
Gebed: “Heer schep mij een rein hart en laat mijn oog steeds op U gericht zijn. Neem alles uit mijn leven weg wat niet tot Uw eer en glorie is. Ik wil U op de eerste plaats in het centrum van mijn hart”.

Bekijken of beoordelen deel 2

Betekend “elkander in liefde verdragen” dat we ons overal mee in moeten laten? Dat we alles maar moeten laten gebeuren of goed moeten vinden?
Nee, dat denk ik niet, ik denk dat we trouw aan God moeten blijven en de mate van het geloof wat Hij ons geschonken heeft. Als je niet geloofd dat een bepaalde zaak van God is, doe het niet, heb er geen deel aan. Als je geloofd dat bepaalde zaken van God zijn, wandel daar dan in en verheug je erover. Blijf dicht bij God en bij wat je geloofd. Of het nu gaat om het vieren of niet vieren van een bepaaldsteeplechase-1033335_960_720e dag, het eten van voedsel of onze mening over zaken, blijf met heel je hart in jou persoonlijke relatie met God. Het is ons geloof wat ons tot gerechtigheid wordt gerekend en wie twijfelt is al veroordeeld (Rom.14:23) omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Rom.14:22 Zalig is hij, die zich  geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht- Grieks:krinon.

Dat wil niet zeggen dat we gelijk hebben in hetgeen we vinden of dat wij de waarheid in pacht hebben, of dat de “leiding van de heilige Geest” die wij menen te hebben ontvangen superieur is. Maar door dicht bij God te blijven is Hij wel bij machte om ons in Zijn liefde te corrigeren. Van Hem ontvangen we genade voor onze fouten, we zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus, zij die de uiting als van God beoordelen en zij die het afwijzen.
Maar, Rom.14:13 laten wij elkaar niet langer oordelen – Grieks: krinomen- maar komt liever tot dit oordeel –krinate- geen aanstoot of ergernis te geven.
De aangehaalde Griekse woorden stammen af van hetzelfde werkwoord, hier vertaald met “oordeel” , maar daarnaast vaak vertaald wordt met “tot een beslissing komen”. Oordelen en beslissen zijn met elkaar verbonden, krinomen.
We kunnen ook tot de beslissing komen dat verschillen geen aanleiding mogen geven voor slecht en liefdeloos gedrag.  Hoe verschillend we misschien aankijken tegen bepaalde uitingen – van de heilige Geest, of niet van de heilige Geest, kunnen we beslissen dat het geen scheiding hoeft te maken.
We kunnen misschien lid zijn van een andere kerkgenootschap, we kunnen ons anders uiten, maar we kunnen wel besluiten niet met modder te gooien en geen modder te accepteren.

Bekijken of beoordelen?

birds-217591_960_720Num.13: 17-20  Mozes dan zond hen uit om het land Kanaän te verspieden en zei tot hen: Trekt hier het Zuiderland in, trekt op naar het bergland en ziet hoe het land is, of het volk dat erin woont, sterk is of zwak, klein of talrijk; of het land, waarin het woont, goed is of slecht, hoe de steden zijn, waarin het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen, of het land vet is of schraal, of er bomen op staan of niet. Weest moedig en neemt van de vrucht des lands mede. Het was toen juist de tijd der eerste druiven.

Het was de taak van de verspieders om te registreren en te rapporteren, niet om te beoordelen. Feitelijk deed het er niet toe wat ze van het land vonden, want het was simpelweg het land dat God hen had beloofd. Toch spraken 10 van hen een oordeel uit en 2 hechten geloof aan hetgeen God had gezegd.
Dit te illustratie in een veel ingewikkeldere discussie, wat we toch moeten denken van allerlei uitingen die door groepen mensen aan de heilige Geest worden toegeschreven en door anderen in twijfel worden getrokken.
De verwerping van het land door de  verspieders, was gebaseerd op dat wat het oog kon zien. Hetgeen Jozua en Kaleb omhelsden was op geloof, op God gebaseerd, niet op zichtbare zaken.
Even terug naar de basis van wat geloof is: Geloof is een gave van God (Joh.3:27; Ef.2:8) Het komt voort uit het horen- van Gods woord (Rom.10:17) en wat we uit geloof doen wordt ons tot gerechtigheid gerekend (Rom.3:31-4:25). En er zijn verschillende maten van geloof (Matt8:5-13), hoewel een mosterdzaadje genoeg is Luc.17:6 :).

Maten zijn verschillend, zo spreekt Paulus ook over sterken en zwakken in geloof die op die basis iets aannemen of afwijzen
Wat we geloven als zijnde, wel of niet van God, kan dus verschillend zijn. We kunnen beide hetzelfde waarnemen en daar een verschillend oordeel over hebben.
Ja, er zijn excessen, uitingen die zo extreem zijn dat ze zeer moeilijk te begrijpen zijn, maar dat moet ons niet onze bezinning doen verliezen of onrustig maken zegt 2 Tess.2:2. Ze zijn wat ze zijn: een uiting.
Ik ben van mening dat wij niet aangesteld zijn op bij elkaar de maat op te nemen. Alleen God die in het verborgene ziet en die naar waarheid kan oordelen, heeft het recht om Zijn knechten te beoordelen (rom.14:4). Het is onze “taak” om elkaar te verdragen (Rom.14) en elkaar lief te hebben, maar niet –vanuit Gods perspectief- elkaars mosterdzaad te meten en te wegen.
Snap ik alle uitingen? Nee, soms snap ik er helemaal niets van. Maar ik denk dat de beste weg om daar mee om te gaan is er met God over praten.
Gebed: “Heer ik snap niet wat ik hoor en proef. Help me, geef me openbaring. Help me om er niet over te oordelen en het oordeel aan U over te laten. Geef me liefde, geduld en verdraagzaamheid met de mensen door wie deze uitingen komen. Ik leg ze in U liefdevolle handen, in Jezus naam”

Chronologisch lezen week 27

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

Jes.1:18 Als waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als de sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als je gewillig bent en luistert, zal je het goede des lands eten.

7632310bd5d81d0e2691a3b82bb27dea183 2 Kon. 9; 10; 11
184 2 Kon. 12; 13; 2 Kron. 24
185 2 Kon. 14; 2 Kron. 25
186 Jona 1; 2;3; 4
187 2 Kon. 15; 2 Kron. 26
188 Jes. 1; 2; 3; 4
189 Jesaja 5; 6; 7; 8