Een Engel Gods

f91e66822b95f631982a6dc92932a921Hand.10:1-48  Cornelius

Cornelius is een Romeinse naam en hij was een Centurion van een cohort. Die bestond gemiddeld uit 600 tot 1000 man, slaven aangevuld met Syrische soldaten en Romeinen. Een vijand van de Joden, dus wie zou hem de schrift hebben uitgelegd? Je zou verwachten dat dit een geharde man was, bekend met gevechten, wapens en een machocultuur.
In plaats daarvan lezen we dat hij bekend stond om zijn steun aan de armen en volhardend gebed.  Hij heeft zelfs godsvruchtige mannen onder zijn soldaten en huisslaven. God heeft hem gegrepen. En God heeft hem gehoord, zegt de Engel die naar Cornelius toe komt.
Hoe gaaf is dat, als God zegt dat Hij je gebeden heeft gehoord en je handel en wandel heeft gezien!
Die eer is zoveel mooier als bij mensen bekend staan als godsvruchtig, want God ziet je hart aan, die weet wat echtheid is.
Nogmaals realiserend wie Cornelius is naar vlees en bloed, is het des te opmerkelijker dat hij een ervaring heeft, die niet onder doet voor Jakobs’ ontmoeting met een Engel. Of Gideon die een Engel ontmoette op de dorsvloer. Het is een ontmoeting als Zacharias had met een Engel die hem vertelde dat hij een zoon zou krijgen die hij Johannes moest noemen.
Zeer uiteenlopende mensen, in totaal verschillende tijden, met hele andere achtergronden. Een opstandige Joodse zoon, een dappere man uit een kleine stam van Israël,  uit een familie van geen naam. Een priester in de tempeldienst en een Romeinse hoofdman die niet eens Joods is, maar dezelfde God.
God verandert niet, Hij is een sprekende en handelende God, door alle eeuwen heen.

Wat heb je nodig?

c551cf1e7e3b91619abf1319df50f165
bron: avanti press

Hand.9:1-19 v10 “Ananias!”. En hij zei :”Hier ben ik”. En de Heer zei , Sta op, ga naar een straat die de Rechte heet en vraag bij het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, wan thij heeft in gebed een beeld gehad van een man Ananias die hem de handen oplegt zodat hij weer kan zien.

Oeps, dat zijn nog eens opdrachten. Van Saulus heeft Ananias weinig goeds gehoord, dit kan hem zijn leven kosten.
Wat heb je ervoor nodig om zo’n opdracht uit te voeren? Je moet de Heilige Geest verstaan. Je moet een onverwoestbaar vertrouwen hebben in Gods vermogen om jou te kunnen beschermen. De Geest van kracht, liefde en bezonnenheid om op te staan om een moedige daad te verrichten en de geest van angst onder je voeten plaatsen. Geloof om uit te stappen en deze man de handen op te leggen.
Ben jij er klaar voor? Ben jij klaar om aan Gods vraag te beantwoorden? Jij wordt waarschijnlijk niet direct naar een moordenaar gezonden, maar wel naar iets of iemand anders. En dat vraagt dezelfde skills als die Ananias nodig had om te gehoorzamen.
als je nu denkt “zoveel geloof heb ik niet”,  bidt er dan voor. God wil het je graag geven. God wil graag dat je groeit in moed en vertrouwen en dat je controle krijgt over je angst. Hij houdt van je en Hij kan niet wachten om met je samen te werken, dus vraag Hem vrijmoedig naar elke eigenschap waarin je het gevoel hebt dat je te kort schiet.

Chronologisch lezen week 37

022d90356bf55cda4b63f31cf197c8af
bron: http://www.twoonhuis.nl/

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
246 Ez. 28; 29; 30; 31
247 Ez. 32; 33; 34
248 Ez. 35; 36; 37
249 Ez. 38; 39
250 Ez. 40; 41
251 Ez. 42; 43; 44; 45
252 Ez. 46; 47; 48
Ez.34:15 Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen,
luidt het woord van de Here Here: de verlorene zal Ik zoeken
en het afgedwaalde terug halen.

weet je zeker dat jij het bij het rechte eind hebt?

a417f1dcfb25fb9ce1ad610d13cb3a9b
bron: Fivehundredpx foto van Martin Patten

Hand.9:1-16 v5. “Saul, Saul waarom vervolg je Mij? En hij zei: “wie bent U Heer?”. En hij zei :”Ik ben Jezus die je vervolgt”.

Als jood moet Saul het idee hebben gehad dat hij God kent. Zijn volk bewaarde de geschriften, hij kende de mondelinge traditie en Saul had meer uren Torah onderwijs achter de rug als de meeste van ons aan Bijbelstudie hebben genoten. Dan weet je wat je weet en waarom je geloofd wat je geloofd. Je kunt onderbouwen waarom je doet wat je doet en je verdedigen. Met elke cel in zijn lijf was Saul ervan overtuigt dat hij het goede deed voor God.
Wij zijn niet zo veel anders. Doordat ieder voor zich daarvan overtuigt is, hebben we vele kerken en gemeentes. –Die allemaal weten waarom ze doen wat ze doen. Wie zegt dat jou overtuiging de meest zuivere, of de meest kloppende leer is?
Saul kwam erachter dat hij de boze diende met zijn overtuiging, dat zal een shock geweest zijn.
Maar God maakt hem daar geen verwijt over. God komt Saul tegemoet met Zijn genade en Zijn waarheid. Hij mag Gods overtuigingen aannemen en God neemt Hem voor zichzelf in dienst.
Laat alsjeblieft ruimte voor twijfel, laat ruimte voor andere ideeën, want wij zijn met z’n allen afgeweken (Ps.14:3)  niet één heeft DE waarheid. We zijn mensen, niet God. Als God Saul met genade tegemoet komt, laat ons dat dan tot voorbeeld zijn om ook zo met elkaar om te gaan.
Wees blij over de werkers in Gods koninkrijk en zegen ze. En laat God zelf afrekenen met de leringen die niet tot Zijn eer en glorie zijn; zo ook met de mijne.

Het moet niet!

heart-1376396_960_720Ef.5:1 Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Weer zo’n zeikerig stukje over hoe we moeten leven?
Nee!
Je moet namelijk niet. Je bent niet verplicht om als een kind van God te leven, je moet niet op je tenen lopen om op Christus te lijken, je moet niet.
God dwingt je niet. Dwang, manipulatie, verdraaiingen, misleidingen of het ontnemen van keuze mogelijkheden dat is hoe de boze te werk gaat. De boze doet je geloven dat we niet goed genoeg zijn als we niet genoeg ons best doen.
God nodigt ons uit, je mag Zijn kind zijn. Hij heeft het allerbeste gegeven en wij mogen beslissen of we het aannemen of niet. Hij heeft ons laten zien wat de volmaakte, heilige manier vol liefde is om te leven. Je mag Hem volgen, Hij zal je kracht geven (Ef.3:16-17), Hij bidt voor je (Joh.17), Hij zal je ondersteunen met Zijn rechterhand (Jes.41:10), Hij zal je Zijn Heilige Geest geven (Joh.20:22)…maar het moet niet.
Hij wil ons Zijn blijdschap en Zijn vrede (Rom.14:17) geven, maar we hoeven ons er niet naar uit te strekken.
Je mag het geloof van Abraham ontvangen, de moed van Jozua en Kaleb, een vriend zijn als Mozes, een man of vrouw naar Gods hart zoals David, zij allen zijn voor ons beschreven tot voorbeeld. Mensen van vlees en bloed die ervoor kozen om God te volgen en God deed uitzonderlijke dingen met de levens die Hem werden toevertrouwt. Maar het moet niet.

Geef me Uw inzicht.

9526a07d9f8686ec5667a96cad064ff6Hand.7:54-8:3 De dood van Stefanus-Saulus

Stefanus had zo een bijzondere relatie met God dat hij de hemel geopend zag …en dat kon niet, beoordeelden de mensen die zijn verhoor door de raad aanhoorden. Er is nog niet zo veel verandert want wanneer iemand heden ten dage zegt “ik heb dit of dat gezien; ik heb gedroomd dat…of ik heb een openbaring ontvangen”, wordt dit onder de loep gelegd en er zullen altijd mensen zijn  die het afwijzen. We hebben alleen het voorrecht dat zo een openbaring ons doorgaans in deze tijd niet het leven kost. Stefanus werd erom gestenigd.
De mensen die het oordeel voltrokken legden hun jassen in bewaring aan de voeten van een jonge man Saulus 7:58. De meeste van ons zouden zich met afschuw afkeren van zo een bloedbad, maar bij Saulus riep het nog meer bloeddorst op. Hij vond dat dit precies was wat er moest gebeuren. Wat hem betreft konden er niet genoeg van die Christenen worden terecht gesteld 8:1-3. Saulus sloeg erin door, hij verwoeste gezinnen en gemeentes. Hij viel huizen binnen en hield complete razzia’s om zo veel mogelijk Christenen gevangen te kunnen zetten.
Hier zetten we het verhaal even stil voor een vraag. Zou jij hoop hebben voor zo een man? Zou jij direct gaan bidden en geloof hebben voor zijn bekering?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best lastig vind om door die bril het wereldnieuws te bekijken. Ik ben heel blij dat ik weet hoe het verhaal van Saulus/Paulus verder gaat, om er hoop uit te putten voor de vervolgers in deze wereld.
Gebed: Heer help mij te bidden voor de vervolgers van deze tijd; om onze vijanden te zegenen zoals U ons opgedragen heeft, want naar eigen inzicht kan ik het niet.

Chronologisch lezen week 36

3d14f2cf957896cad1576dc17af4b4c9In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
239 Ez. 9; 10; 11; 12
240 Ez. 13; 14; 15
241 Ez. 16; 17
242 Ez. 18; 19
243 Ez. 20; 21
244 Ez. 22; 23
245 Ez. 24; 25; 26; 27
Ez.11:19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste,
en Ik zal het hart van steen uit hun lichamen verwijderen en hun een hart van vlees geven,

Iedereen mag opnieuw beginnen

8176e8c4e66c6eb4e30d04bab3ac1edaHand.8:26-40  De kamerling uit Morenland

Filippus legde hem (de kamerling) de schrift uit en terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water en de kamerling zei :”zie daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt wordt? Filippus zei: Indien gij van ganse harte gelooft is het geoorloofd”.  Meer ging er niet aan vooraf. Zo simpel als dat Jezus het gezegd had, Matt.28:19 “maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes”, zo eenvoudig werd het uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat het zo Moet, maar dat het zo Kan.
Dat heeft ten gevolg dat degene die doopt nauwelijks in staat is te beoordelen of de dopeling oprecht is, een ‘diepe’ relatie met God heeft en alle implicaties van de doop begrijpt. Kennelijk hoeft dat ook niet, want zo werd ook Simon de tovenaar gedoopt 8:13.
Simon had er nog niet zo veel van begrepen, want hij bood daarna de discipelen geld aan om de gave van handoplegging te willen kopen. Dit zal de discipelen niet geheel als verrassing zijn gekomen, ze zullen ongetwijfeld een idee hebben gehad welk ‘vlees ze in de kuip hadden’. En toch hadden ze hem gedoopt.
Daar breekt geen discussie over los, wanneer Simon het naderhand toch niet zo goed bleek te  begrijpen. Kennelijk is het niet de taak van de discipelen om een dopeling de maat te nemen, maar simpelweg te doen wat Jezus hen opgedragen heeft.
In het Koninkrijk van God krijgt iedereen de kans om zijn zonden te laten afwassen, wederom geboren te worden en opnieuw te mogen beginnen, zelfs een tovenaar.

Maak bereid.

5b4ac0de36f3ed104227d8b9310ed5a9
bron: flickr.com door Makralune

Hand.5:26-42 Het verhoor van de apostelen – De raad van Gamaliël
33 Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede en wilde hen ter dood laten brengen.

Het is moeilijk te begrijpen dat mensen na bewijs op bewijs en getuigenis op getuigenis, toch blijven volharden in hun eigen standpunt. Farao deed hetzelfde, zelfs 10 plagen waren niet genoeg om hem te overtuigen van Gods grootheid.
Een gelijksoortig probleem zie je hier in Handelingen zich afteken, ten opzichte van de officiële gezaghebbers van de kerk. Jezus is gekruisigd; ze hebben het voorhangsel gescheurd gezien; de doden uit de graven zien opstaan; ze hebben het lege graf gezien…Maar zoals ze tegen Jezus waren, zijn ze tegen de discipelen. Ze waren getuigen dat de Heilige Geest werd uitgestort en weten zich er geen raad mee. Ze zien een verlamde man staan voor de raad, waar Petrus en Johannes zich moeten verantwoorden en kunnen met al hun verboden geen verandering brengen in het feit dat de man lopend de deur uit gaat. Ze gooien hun ’autoriteit’ in de strijdt en verbieden deze laag opgeleide oproerkraaiers om te spreken, maar ze gaan gewoon door. Tekenen en wonderen gebeuren, waarop de hogepriester en de Sadduceeën de apostelen gevangen laten zetten. Als een Engel ze uit de gevangenis leidt door gesloten deuren, zijn ze zeer verlegen met de zaak, maar dit alles leidt niet tot inzicht! Hoeveel meer heb je nodig, zou je denken. Maar deze mensen hebben een tegen-positie gekozen en willen niets anders horen en zien.
Ook in onze omgeving zullen we ongetwijfeld mensen hebben die zo tegenover God staan.
Gebed: Heer wees..(vul de namen is die je te binnen schieten) genadig. Maak alstublieft hun hart zacht en maak ze bereid om U woord te willen horen, Uw grootheid te willen zien en Uw liefde te willen proeven, in jezus naam.