Het licht der wereld

1510d93e7d9ab196701fa1e1e961f2c4Vandaag kijken we naar Jezus openbaring als ´het licht van de wereld´ en het effect op onze identiteit.
Elke openbaring van Jezus identiteit beslaat steeds weer 3 gebieden.
-Jezus als “de real deal”.
-Zijn beeld wat Hij in ons hart schept.
-en de opdracht die Hij ons geeft om het te zijn.
Kijk maar, Joh 8:12 “Ik ben het licht der wereld”, is de autoriteitspositie van Jezus.
Ef.1:17,18 en Ef.5:8 laten het werk zien wat Hij in ons doet “Dat Hij jou geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen; verlichte ogen van je hart. Wandelt als kinderen van het licht, want de vruchten van het licht bestaan in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid”.
Dan komt de directe opdracht om het te zijn, Matt.5:14 Jullie zijn het licht der wereld,- Laat zo je licht schijnen voor mensen”.
Deze 3 aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Naar mate het karakter van Jezus woning in ons heeft gemaakt, en wij daarmee bekend en vertrouwt zijn, kunnen we deze identiteit aan de wereld schenken.
Daarom is ‘stille tijd’ niet ‘een dingetje wat je eigenlijk ‘zou moeten doen’….( een soort van eindeloos goed voornemen voor elk jaar), maar essentieel en onmisbaar om de persoon te worden die God voor ogen had toen Hij jou schiep en plannen voor jou leven maakte, om te zijn.
Vraag Hem vandaag Zijn licht te laten schijnen over zaken die jou bezig houden; ontvang het licht; en deel het uit.

Het Lam

216cd457f6cc5ee3e7aa059c9c88ae54Als gevolg op de openbaring van de Leeuw van Juda, openbaart Jezus zich als ‘het Lam’.  Openbaring 5:5,6 brengt deze 2 rollen mooi samen:
En een uit de oudsten zei tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
Zodra je de rol van Jezus als het Lam in verband met onze eigen identiteit gaat brengen wordt direct duidelijk op welke wijze Jezus ‘de real deal’ is en wij de navolgers.. .want ook over ons staat geschreven dat wij als slachtschapen worden gerekend in Ps.44:23 en Rom.8:36. Paulus roept ons op om ons leven te stellen tot een heilig en Gode welgevallig offer Rom.12:1, maar dit is een offer van een geheel andere orde.
Wij offeren onszelf niet om schuld te betalen of boete te doen, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Onze rekeningen zijn door Zijn genade, voor eens en voor altijd betaald. Er is geen rekening die de boze ons onder ons neus kan wrijven, waarin het bloed van Jezus niet heeft voor zien.
Ons offer is aan God en aan niets en niemand anders.
Ons offer is vrijwillig; het moet niet.
Ons offer is uit liefde en er is geen verplichte hoeveelheid.
Door het woord is bekend waar we God altijd blij mee kunnen maken, lofoffers, gebed en aanbidding uit ons hart. Maar vele andere variaties van persoonlijke kadootjes aan God zijn ook welkom, omdat het gaat om een persoonlijke relatie.
En sommige brengen een offer in navolging van Jezus, tot in de fysieke dood. Niet omdat er enige sprake is van schuld, maar omdat ze hun persoonlijke relatie met God kostbaarder achten als al het andere.
Laat het Lam, Jezus leven voor jou het schuldoffer zijn;  zodat jou leven als slachtschaap een liefdesoffer voor God kan zijn.

De Leeuw van Juda

86d89dca50b6f253868ff23a4b15c972Van de rollen van Jezus die ik in het vorige stuk aanhaalde, bleven mijn gedachten steken bij “de Leeuw van Juda”.
Deze titel vindt zijn ontstaan in Gen.49:8-12, waar Jakob profeteert over zijn zoon Juda:

Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen?
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd; hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivebloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk
.

Transformeer nu deze rol eens naar de betekenis voor onze identiteit. Als kinderen van de Leeuw van Juda, zijn wij de welpen met een leeuwenhart.
De Leeuw legt zich in het volle vertrouwen neer, dat hij door niets en niemand kan worden opgejaagd. Hij neemt in bezit en kan zelf niet tot prooi worden gemaakt. Zijn prooi kan hem niet worden ontnomen en de leeuw kan rustig gaan slapen.
Gebed: Heer transformeer mijn hart naar het hart van de Leeuw van Juda. Laten Uw overwinningskracht en onaantastbaarheid een diep fundament van shalom leggen in mij; in de wetenschap dat hetgeen U mij geeft, mij nooit afgenomen kan worden.

proclamatie

f09c3937af6d4429bb93f149b8569ecdDe zaterdagen staan dit jaar in het teken van proclamatie. Wat is het, waar staat het in Gods woord en hoe kan je dat doen?

1      Gen.1:3 En God zei: Er zei licht; en er was licht. 26 Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over….
God schept niet met Zijn handen, maar met woorden roept Hij tevoorschijn wat Hij wil dat er zal zijn.
Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Als wij in overeenstemming spreken met Zijn Geest en met Zijn woord, heeft God de mogelijkheid om er Zijn kracht aan te verlenen.
Spr.18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie aan haar toegeeft zal van haar vruchten eten.
Wanneer we negatief over onszelf spreken, doen we afbreuk aan onszelf. Wanneer we God waarheid over onszelf uitspreken groeien we in onze identiteit, om te worden wie God heeft bedoeld.

De praktijk:
2 Cor.5:17 Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.15 Ik leef niet langer meer voor mijzelf, maar voor U die voor mij is gestorven en is opgewekt.
Ef.4:24 Ik leg de oude mens af en wordt verjongt door de geest van mijn denken. Ik doe aan de nieuwe mens, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
1 Cor.1:4-9 In elk opzicht ben ik rijk geworden: in alle woord en alle kennis, zodat ik ten aanzien van geen enkele genadegave te kort kom, terwijl ik uitzie naar de openbaring van Jezus Christus, die getrouw is.
2 Tim.1:12 Ik ben ervan overtuigt dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

Ps. 1:3 Ik ben als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wiens loof niet verwelkt. Alles wat ik onderneem zal gelukken.
Hebr.13:5 U zal mij niet begeven en mij niet verlaten. De Here is mijn Helper, ik zal niet vrezen.

Onze identiteit

56a947e67cd5ff6b0f4e6f16c4bc9c68Ken je die posters met de namen van Jezus?
Het is heerlijk om, aan de hand van de namen op die poster na te denken over elke rol die Jezus in ons leven wil spelen. Maar al die rollen reiken verder als hetgeen wat Hij voor ons wil doen.
Als navolgers van Christus, geschapen naar Zijn beeld, definiëren deze namen ook onze identiteit.
Dit is wij Hij is, dit is zoals wij bedoeld zijn. Hij is “de real deal” die dit alles in volmaaktheid is en wij mogen daar een afspiegeling van zijn. Kijk even naar de onderstaande lijst……

Het Beeld van de onzienlijke God, Kol. 1 : 15; “Mijn geliefde Zoon”, de Rechtvaardige, Matth. 27 : 19; Matth. 3 : 17 ;Kol. 1 : 18 ; “het Heilige”, Luk. 1 : 35; de Hoop der heerlijkheid, Kol. 1 : 27 ;de Middelaar, 1 Tim. 2 : 5 ;God geopenbaard in het vlees; het Brood des Levens, Joh. 6 : 35;  het Licht der wereld, Joh. 8 : 12; Hebr. 5 : 5; Priester Hebr. 5 : 6 ; Profeet, Luk. 24 : 19; de Goede Herder, Joh. 10:11, 14 ;Opziener uwer zielen, 1 Petr. 2 : 25;Voorspraak, 1 Joh. 2 : 1; de Wijsheid Gods, 1 Kor. 1 : 30; de Waarachtige , 1 Joh. 5 : 20; het Licht, Joh. 12 : 35; de Zoon van de Vader, 2 Joh. 3; de getrouwe Getuige, Openb. 1 : 5; de Amen, Openb. 3 : 14
Leeuw uit de stam van Juda, Openb. 5 : 5; Getrouw, Waarachtig, Openb. 19:11; het Woord Gods, Openb. 19 : 13; de blinkende Morgenster, Openb. 22 : 16; de wortel en het geslacht van David, Openb. 22 : 16

Onmogelijk dat dit een deel van onze identiteit is, denk je misschien?
In het vorige stuk heb ik de tekst aangehaald waarin de Bijbel ons beschrijft als schatten in aarden vaten en dat God met geweldige kracht in ons werkt. Deze identiteit is wat die kracht wil bewerkstelligen.
Jezus die van water wijn maakte en brood vermeerderde, wil onze oude natuur transformeren naar Zijn natuur. En hetgeen van Zijn natuur al vorm in ons krijgt, vermeerderen zodat je ervan kan uitdelen aan onvoorstelbaar veel mensen.

Ik wil je uitdagen om 1 titel uit de lijst te kiezen waar je niet zo veel van weet. Vraag Jezus op welke manier Hij deze rol in jou leven wil vervullen en wat verteld jou dat over jou identiteit?

 

Niet verlaten

03675394f7f36666da02aa6e7f11aedb2 cor.4:7 de kracht die alles te boven gaat, is niet van ons maar van God. In alles zijn wij in druk, maar niet in het nauw; om raad verlegen maar niet radeloos; vervolgd maar niet verlaten….

De 1ste plaats waar Gods kracht wil werken is in onszelf.
Steeds wanneer het leven ons voor vragen plaatst, duwen die vragen ons min of meer naar de God van antwoorden. Waar ons nuchtere verstand denkt dat er geen antwoorden mogelijk zijn, weet God ons aan te raken met datgene wat we echt nodig hebben.
Persoonlijk stond ik een paar weken terug stil bij het overlijden van mijn vader, vorige jaar. Anders dan mijn vriendin die in het verlies van haar vader wordt bepaald bij mooie herinneringen, van dingen die nooit meer terug komen, werd ik opnieuw bepaald bij dingen “die er hadden moeten zijn en er nooit zijn geweest”. Een jeugd van emotionele tekorten en daarin ben ik vast niet de enige. We leven in een onvolmaakte wereld, met onvolmaakte ouders en hebben daarin allemaal onze beschadigde plekken.
Dus ik keek naar mijn emoties en dacht met mijn verstand: dit zijn de feiten waar ik mee te dealen heb. Mijn vader kan het nooit meer over doen en wat niet is geweest kan nooit meer op die manier worden ingevuld.
Dit zijn de momenten van druk, de momenten waarin je raad nodig hebt, het moment waarop je Gods antwoorden nodig hebt. En voor iedereen die naar gelijksoortige te korten kijkt, antwoordde God mij: ”Ik was daar op het moment dat jou aardse vader er niet was. Ik heb jou levensgebeurtenissen gezien, de grote en ook de hele kleine. Ik was erbij toen jij je 1ste stapjes zette en die herinneringen zijn kostbaar voor Mij”. Wat door mensen, niet of beperkt werd gekoesterd en waardevol geacht, wordt door God de Vader tot eeuwigheidswaarde bepaald.

Een voornemen……

0ea550f14c41dae2679638dc59fd8f222 Cor.4:7 wij hebben deze schat in aarde vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

Gideon trok in Richteren 7 met een handjevol mannen op tegen een groot leger, dat hun eigen kracht verre te boven ging. Ze omsingelde het kamp en hun enige wapens waren kruiken met olie, fakkels en horens. Toen ze het teken kregen, braken ze de kruiken met olie, staken de fik erin, bliezen op de horens en de Heer richtte in het legerkamp van de vijand het ene zwaar tegen het andere. Het gehele leger werd verslagen zonder dat Gods leger er voor vocht. Het was Gods vrij gezette kracht die de overwinning bewerkte door de gehoorzaamheid van de mannen.
In het N.T worden wij “aarden kruiken” genoemd en dat levert een prachtige vergelijking op.
Elke man koos ervoor om zijn vat met olie te vullen, wat het beeld is van de Heilige Geest waar wij vol van mogen zijn.
Ieder kiest ervoor om zijn vat te breken, om niet te leven voor zichzelf maar om voor God een levend offer te zijn.
Het is een keuze om vuur mee te dragen, om de olie in de fik te steken en voor God in de brand te staan.
De keus is aan ons om voor Hem ons geluid te laten horen.
Op dit alles komt de kracht van God vrij. Dat is de kracht die we allemaal zo graag willen zien werken. Maar tussen de openbaring van die kracht en de aarden vaten liggen een aantal vrijheidskeuzes. Als ik 1 voornemen mag maken voor 2017, dan is het dit: Heer ik wil steeds zo handelen en wandelen dat Uw kracht er door vrij wordt gezet. Help mij om dit voornemen elke dag te leven, in Jezus naam.

Uit je sokken gezegend

890e338cb71c0371c536d96dd5b297f5Gal.3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vloek te worden.

Er is geen vloek meer voor ons, want het bloed van Jezus Christus heeft het voor ons op zich genomen, zodat wij er vrij van zijn.
Dat betekend dat het hoofdstuk uit Deut. 28 “zegen en vloek” voor ons van kracht is van v1 tot v15.
En God is geen Vader die ons een klein beetje zegent, Hij zegent ons boven bidden en denken uit. Alles wil Hij, zal Hij, verlangt Hij met Zijn rijke zegen te vervullen en te bedekken.
Deut.28:2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen,
Gezegend zal je zijn in de stad,
De plek waar je woont zal gezegend zijn omdat God Zijn zegen op jou legt, en de plek waar je woont zal jou tot een zegen zijn.
v.3 gezegend op het veld, ‘
Het veld’ zie ik als het gebied waarover God ons verantwoordelijkheid en invloed heeft gegeven: ons gezin, gemeente, werk, vrienden, sport, vereniging, social media, enz. Het zal gezegend zijn, jij zal er voorspoedig in zijn en het door Zijn zegen tot voorspoed kunnen brengen.
v4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, -uw bodem, -uw vee,- uw mand, -uw baktrog. Deze zegen is in overeenstemming met de zegen die God Adam en Eva mee gaf “weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervuld de aarde”. God maakt ons vruchtbaar in de dingen die we doen, Hij verlangt ernaar om ons vruchtbaar te maken en overvloedig vrucht te doen dragen.
v6 gezegend zal je zijn bij je uitgang en gezegend zal je zijn bij je ingang. Hij heeft een plan en een richting voor jou leven, die zo groot is dat we er niet uit kunnen vallen en Hij zelf gaat met ons mee. Als een gentleman opent Hij voor ons de deur en sluit de deuren achter ons.
v7 De Here zal je vijanden, die tegen je opstaan, verslagen aan je overleveren. Ja, er zijn machten, niet van vlees en bloed, die ons proberen van die zegeningen te beroven en die niet willen dat wij in onze bestemming zullen wandelen, maar God gebied Zijn overwinning over al wat tegen jou optrekt. Langs één enkele weg zullen ze tegen jou optrekken, maar langs zeven wegen voor je vluchten.
v.8 De Here zal je zegen gebieden in je schuren.
Dit betreft je voorraden, zoals Jozef voorraad schuren bouwde om in de jaren van overvloed voorraad aan te leggen voor de jaren van hongersnood, gezegend zullen je voorraden zijn.
v.9 De Here zal je als Zijn heilige volk bevestigen,-10 dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heren over je uitgeroepen is. Gods rijke zegen op je leven zal zichtbaar zijn voor hen die niet eens weten dat Gods zegen op je leven ligt.
v.12 De Here zal Zijn rijke schatkamer, de hemel voor je openen om op Zijn tijd de regen voor uw land te geven, Hij zal voorzien. Hij weet wat je nodig hebt, maar meer nog opent Hij de hemel voor jou. Je mag bij Hem zijn en genieten van de relatie die Hij met jou is aangegaan. –luister dan naar-jou God. Open je geestelijke oren en luister naar alle plannen van heil die Hij heeft gemaakt voor jou en wees gezegend met zo een hemelse Vader.
Gebed: Heer deze zegeningen zetten we vrij over het komende jaar, over onze levens en de levens van onze broers en zussen, in Jezus naam.